ПІДПРИЄМСТВО У ПРАВОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, магістрант кафедри економічної теорії, молодший фахівець з трансфертного ціноутворення, Харків, Пушкінська, 77
, магістрантка кафедри економічної теорії, молодший юрист консалтингової компанії , Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Підписано до друку

23.12.2022

Номер випуску

2022-№4 (51)

Cторінка

44-68

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

[346.26:339.137]:005.572

ISSN print

2411-5584

Анотація

Автори статті проаналізували теоретичні основи й управлінські заходи забезпечення правомірної економічної поведінки підприємства як цілісної господарськоправової бізнес-системи. У статті обґрунтовано роль підприємства як суб’єкта комерційної господарської діяльності, схарактеризовано правове середовище його ефективного функціонування та систему правової безпеки. Особливу увагу приділено юридичному менеджменту підприємства. Визначено роль професійних консультантів у здійсненні юридичної діагностики та податкового аудиту підприємства. Проаналізовано застосуванням цифрових бізнес- та інтелектуальних моделей у юридичному обслуговуванні бізнесу. Аргументовано необхідність PR-стратегування конкурентоспроможності юридичного
консалтингу. Розкрито особливості управлінського консультування юридичних фірм в умовах війни.

Ключові слова

підприємство, юридична фірма, конкурентоспроможність бізнесу, правове середовище, правова безпека підприємства, юридичний менеджмент, юридичний консалтинг, юридичне обслуговування бізнесу, юридична діагностика, податковий аудит, управлінське консультування.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-4 2

Список літератури

1. Шпикуляк О. Г., Прутська О. О. Інституційна безпека економічних агентів і ринковий механізм. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №5. С. 80–93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2016_5_9 (дата звернення: 18.10.2022).
2. Утенкова К. О. Дестабілізуючі чинники зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та їх вплив на економічну безпеку. Економіка та держава. 2019. №8. С. 44–50. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.8.44.
3. Шевченко Л. С. Law & Management: новий напрям наукових досліджень та управлінської практики. Development trends in legal science and practice: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine. Riga : SIA «Izdevnieciba “Baltija Publishing”», 2018. С. 218–239. DOI: https://doi.org/10.30525/978‑9934‑571‑29‑9.
4. Шевченко Л. С. Інноваційні інструменти юридичного менеджменту. Право та інновації. 2018. №1. С. 19–24.
5. Юридична фірма: пошук ефективної моделі менеджменту / Шевченко Л. С., Макуха С. М., Марченко О. С., Вовк І. А., Овсієнко О. В., Чуприна О. О. Харків : Право, 2014. 204 c.
6. Задихайло Д. В. Господарсько-правова парадигма регулювання економічних відносин: безальтернативність феномену. Теорія і практика правознавства. 2021. №2 (20). С. 135–146. DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2021.2.243732.
7. Беззубов Д. О. Правова безпека підприємства в Україні (господарсько-правовий аспект). Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2015. №3. С. 119–124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_3_23 (дата звернення: 18.10.2022).
8. Стан та потреби бізнесу в Україні: відмінності в оцінках місцевої влади та бізнесу. URL: https://decentralization.gov.ua/news/15213 (дата звернення: 18.10.2022).
9. Релокація бізнесу: у безпечних регіонах відновили роботу понад 460 підприємств. URL: https://mind.ua/news/20244483‑relokaciya-biznesu-u-bezpechnih-regionahvidnovili-robotu-ponad-460‑pidpriemstv (дата звернення: 18.07.2022).
10. Шматковська Т. Релокейт підприємств у системі допомоги бізнесу в умовах воєнного стану. URL: https://vnu.edu.ua/uk/news/relokeyt-pidpryyemstv-u-systemidopomohy-biznesu-v-umovakh-voyennoho-stanu (дата звернення: 18.10.2022).
11. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435‑IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 18.10.2022).
12. Андрійчук Б. І., Тімофєєва Т. С. Господарська правосуб’єктність. URL: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45‑p-yatnadtsyata-vseukrajinskapraktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/279‑gospodarska-pravosub-ektnist (дата звернення: 18.10.2022).
13. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436‑IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 18.10.2022).
14. Марченко О. С. Інституційна безпека підприємства та її забезпечення в умовах воєнного часу. Економічна теорія та право. 2022. №3 (50). С. 86–105. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2022‑50‑3‑86.
15. Правова безпека підприємства. URL: https://firm.ua/ua/kyiv/pravova_bezpeka_pidpryiemstva.html (дата звернення: 18.10.2022).
16. Bouthinon-Dumas H., Masson A. Stratégies juridiques des acteurs économiques. Louvain-la-Neuve : Larcier, 2012. 544 p.
17. Seidel G., Haapio H. Proactive Law for Managers – A Hidden Source of Competitive Advantage. Aldershot : Gower Publishing, Ltd, 2011. 192 p.
18. Seidel G. The Three Pillar Model for Business Decisions: Strategy, Law & Ethics. Ann Arbor : Van Rye Publishing, LLC, 2016. 252 p.
19. Seidel G. Using the Law for Competitive Advantage. Hoboken : Jossey-Bass, 2002. 224 p. (J-B-UMBS Series).
20. Bagley C. E., Savage D. W. Managers and the Legal Environment: Strategies for the 21st Century. Mason : South-Western Cengage Learning, 2010. 1033 p.
21. Bird R. C., Orozco D. Finding the Right Corporate Legal Strategy. MIT Sloan Management Review. 2014. September 16. URL: https://sloanreview.mit.edu/article/finding-the-right-corporate-legal-strategy (дата звернення: 18.10.2022).
22. Юридичний (правовий) аудит підприємства – Due Diligence / Юрид. компанія «ENTIRE». URL: https://entire.com.ua/uk/services/yuryst-dliabiznesu/729‑yurydychnyi-pravovyi-audyt-pidpryiemstva-due-diligence.html (дата звернення: 18.10.2022).
23. Хеленюк М. Форензік: європейський досвід vs. українські реалії. Юридична газета online. 2021. 28 квіт. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/forenzik-evropeyskiy-dosvid-vs-ukrayinski-realiyi.html (дата звернення: 18.10.2022).
24. Соколенко В. А., Лінькова О. Ю. Основи управлінського консультування : навч.‑метод. посіб. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. 216 с.

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2022‑51‑4-44

Цей запис також доступний на: Англійська

18.02.2023