ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ СУЧАСНОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНО­МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, пр. Леніна, 9а

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

23.12.2022

Номер випуску

2022-№4 (51)

Cторінка

69-75

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

[334.7:005.934](075.8)

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті проаналізовано теоретико-методичні підходи та здобутки розкриття змісту, напрямів і заходів економічної безпеки суб’єктів господарювання у навчаль- ному посібнику «Економічна безпека підприємства»2 докторки економічних наук, професорки О. С. Марченко. Рецензенткою відзначено актуальність і важливу роль навчального посібника у забезпеченні високого рівня підготовки фахівців та про- фесіоналів у сфері економіки.

Ключові слова

підприємство, економічна безпека підприємства, загрози еконо- мічній безпеці, система економічної безпеки підприємства, менеджмент та оціню- вання економічної безпеки, інституційна безпека підприємства, консалтинг еконо- мічної безпеки

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-4 5

Список літератури

1. Марченко О. С. Антикризовий консалтинг у системі економічної безпеки підприємства. Економічна теорія та право. 2022. No 2 (49). С. 93–111. DOI: https:// doi.org/10.31359/2411-5584-2022-49-2-93.
2. Марченко О. С., Ярмак О. В. Консалтинг економічної безпеки підприємств: концептуальні та прикладні основи системного підходу. Економічна теорія та право. 2021. No 3 (46). С. 39–57. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2022-46- 3-39.
3. Марченко О. С. Економіка та фінанси підприємства : навч.-метод. посіб. для студентів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціал. та поведін. науки» спец. 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка». Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 118 с.
4. Марченко О. С. Бізнес-консалтинг : навч. посіб. Харків : Право, 2019. 204 с.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-51-4-69

Цей запис також доступний на: Англійська

05.02.2023