НОВІТНІ НАПРЯМИ БІЗНЕС­-КОНСАЛТИНГУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, магістрантка кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77 , м. Харків
, магістрант кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77 , м. Харків

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

23.12.2022

Номер випуску

2022-№4 (51)

Cторінка

20-43

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

338.43:005.591.6

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті досліджуються особливості консультаційної діяльності в економічній, управлінській, страховій та оціночній сферах, актуальність яких зростає у зв’язку з новою реальністю. Особлива увага приділяється бізнес-консалтингу в агробізнесі, що спрямовано на визначення нових стратегічних завдань і методів їх реалізації. Представлено сучасні вимоги й основні принципи страхування в агросфері. Дово- диться необхідність нових інструментів страхування агровиробництва та сільсько- господарської продукції. Розкрито особливості консалтингу ефективності економіч- ного потенціалу бізнесу як пріоритетного напряму консалтингової діяльності в су- часний період. Обґрунтовано роль, значення та нові напрями оціночної діяльності в умовах повоєнного відновлення економічного потенціалу України.

Ключові слова

бізнес-консалтинг, інноваційні проєкти, агробізнес, страхування, економічний потенціал бізнесу, оцінювання, вартість, нерухомість

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-4 4

Список літератури

1. Марченко О. С. Економіка та організація консалтингової діяльності : конспект лекцій : електрон. вид. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 90 с. URL: http://nulau.edu.ua/materials/files/economic_theory/0083/01.pdf (дата звернен- ня: 25.10.2022).
2. Шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посіб. Харків : Право, 2019. 302 с.
3. Кальна-Дубінюк Т. П. Обґрунтування теоретичних аспектів у консалтингу. Вісник аграрної науки. 2008. No 12. С. 75–76.
4. Зануда А. Земля України: скільки її, кому належить і хто на ній працює. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-50223336 (дата звернення: 25.10.2022).
5. Серських Н. С. Консалтингові послуги в аграрному сервісі. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 2 (19). С. 88–92. URL: http:// www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/19_2019/14.pdf (дата звернення: 25.10.2022).
6. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність : Закон України від 17.06.2004 No1807-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15 (дата звернення: 25.10.2022).
7. Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва : розпорядж. Каб. Міністрів України від 31.10.2011 No 1098-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-р (дата звернення: 25.10.2022).
8. Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві : Закон України від 04.11.2021 No 1865-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1865-20 (дата звернення: 25.10.2022).
9. Про затвердження Положення про регулювання діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві : постанова Нац. банку України від 19.08.2022 No 184. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0184500-22 (дата звернення: 25.10.2022).
10. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою : Закон України від 09.02.2012 No4391-VI. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/4391-17 (дата звернення: 25.10.2022).
11. Про стандартизований страховий продукт для страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі : наказ М-ва аграр. політики та продовольства України від 25.11.2021 No385. URL: https://agro.vobu.ua/3875 (дата звернення: 25.10.2022).
12. Марченко О. С. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. Харків : Право, 2022. 246 с.
13. Васьківська К. В., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О. Економічний потенціал підприємства в умовах змін: суть та характерні особливості. Ефективна економіка. 2020. No 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.7.
14. Послуга. URL: https://www.wiki-data.uk-ua.nina.az/query/?q=послуга (дата звер- нення: 25.10.2022).
15. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 No 1023-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (дата звернення: 25.10.2022).
16. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексик О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 316 с.
17. Родіонов О. В., Онікієнко О. В., Родіонов С. О. Консалтинг як інструмент роз- витку потенціалу і безпеки підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 171. С. 74–83.
18. Key Performance Indicators, KPI. URL: https://www.it.ua/knowledge-base/technology- innovation/key-performance-indicators-kpi (дата звернення: 25.10.2022).
19. Key risk indicator (KRI). URL: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/key- risk-indicator-KRI (дата звернення: 25.10.2022).
20. Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації : постанова Каб. Міністрів України від 20.03.2022 No 326. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP220326 (дата звернення: 25.10.2022).
21. Проект спільного наказу Міністерства економіки України та Фонду державного майна України «Про затвердження Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності». URL: https://www.me.gov.ua/Documents/ Detail?lang=uk-UA&id=feb8ff4a-45ed-4b18-a273-2b79f3bd0dac&title=ProektSpiln ogoNakazuMinisterstvaEkonomikiUkrainiTaFonduDerzhavnogoMaina (дата звер- нення: 25.10.2022).
22. Васильєва Т. А., Лєонов С. В., Кривич Я. М. Економічний ризик: методи оцінки та управління : навч. посіб. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 208 с.
23. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість» : затв. наказом М-ва фінансів України від 02.07.2007 No 779. URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE14090 (дата звернення: 25.10.2022).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-51-4-20

Цей запис також доступний на: Англійська

05.02.2023