ІНСТИТУЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Підписано до друку

29.08.2022

Номер випуску

2022-№3(50)

Cторінка

86-105

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

338.245:346.2

ISSN print

2411-5584

Анотація

Визначено поняття інституційної безпеки підприємства і розкрито її взаємозв’язок із правовою безпекою підприємства. Обґрунтовано місце й роль інституційної без- пеки в системі економічної безпеки підприємства. Доведено, що в умовах воєнного часу метою інституційної безпеки підприємства є його збереження як цілісної гос- подарської системи й інституційної форми підприємництва.

Ключові слова

підприємство як інституційна одиниця національної економіки, інституційне середовище бізнесу, інституційна безпека підприємства, система еко- номічної безпеки підприємства, правова безпека, цілісна господарська система, ре- локація підприємства, воєнний час

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-3_86-105

Список літератури

1. Ілляшенко О. В. Механізми системи економічної безпеки підприємства : монографія. Харків : Мачулін, 2016. 540 с.
2. Парфентій Л. А. Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності : монографія. Суми : Мрія, 2019. 184 с.
3. Рибальченко Л. В., Рижков Е. В., Тютченко С. М., Гавриш О. С., Варяничен- ко А. О. Безпека підприємництва : монографія. Дніпро : Вид. Біла К. О., 2020. 180 c.
4. Економічна безпека підприємства : підручник / за заг. ред. А. М. Дідика. Львів : Львів. політехніка : Видав. група «Бухгалтери України», 2019. 624 с.
5. Небава М. І., Міронова Ю. В. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2017. 73 с.
6. Панченко В. А. Місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 21, ч. 2. С. 53–60. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_2_2018ua/13.pdf (дата звернення: 18.07.2022).
7. Утенкова К. О. Дестабілізуючі чинники зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та їх вплив на економічну безпеку. Економіка та держава. 2019. No 8. С. 44–50. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.8.44.
8. Гбур З. В. Інституційне забезпечення економічної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. No 3. С. 98–102. URL: http://www.investplan.com.ua/ pdf/3_2018/22.pdf (дата звернення: 18.07.2022).
9. Білько С. Інституційне забезпечення інформаційної безпеки України. Економіка і регіон. 2021. No 3 (82). С. 36–41. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2361.
10. Колесніков А. П. Інституційно-інноваційний базис зміцнення економічної без- пеки підприємств. Ефективна економіка. 2019. No 4. DOI: https://doi.org/10.32702/
2307-2105-2019.4.45.
11. шпикуляк О. Г., Прутська О. О. Інституційна безпека економічних агентів і рин-
ковий механізм. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. No 5. С. 80–93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2016_5_9 (дата звернення: 18.07.2022).
12. Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України : на- каз Держ. служби статистики України від 03.12.2014 No 378. URL: https:// zakononline.com.ua/documents/show/66750___66750 (дата звернення: 18.07.2022).
13. Господарський кодекс України від 16.01.2003 No 436-IV. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 18.07.2022).
14. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 No 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15 (дата звернення: 18.07.2022).
15. Андрійчук Б. І., Тімофєєва Т. С. Господарська правосуб’єктність. URL: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45-p-yatnadtsyata-vseukrajinska- praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/279-gospodarska-pravosub-ektnist (дата звернення: 18.07.2022).
16. Беззубов Д. О. Правова безпека підприємства в Україні (господарсько-правовий аспект). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_3_23 (дата звернення: 18.07.2022).
17. Стан та потреби бізнесу в Україні: відмінності в оцінках місцевої влади та бізнесу. URL: https://decentralization.gov.ua/news/15213 (дата звернення: 18.07.2022).
18. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022
No 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (дата
звернення: 18.07.2022).
19. Про продовження строку дії воєнного стану в Україні : Указ Президента України
від 14.03.2022 No 133/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/2022 (дата
звернення: 18.07.2022).
20. Про продовження строку дії воєнного стану в Україні : Указ Президента України
від 18.04.2022 No 259/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/259/2022 (дата звернення: 18.07.2022).
21. Про продовження строку дії воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 17.05.2022 No 341/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341/2022 (дата звернення: 18.07.2022).
22. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 No 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19 (дата звернення: 18.07.2022). 23. Закони воєнного часу: які рішення ухвалила Рада за чотири місяці. URL: https://
lb.ua/news/2022/07/05/522179_zakoni_voiennogo_chasu_yaki_rishennya.html (дата
звернення: 18.07.2022).
24. Про затвердження плану невідкладних заходів з переміщення у разі потреби
виробничих потужностей суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію : розпорядж. Каб. Міністрів України від 25.03.2022 No 246-р. URL: https://ecolog-ua.com/news/pro- zatverdzhennya-planu-nevidkladnyh-zahodiv-z-peremishchennya-u-razi-potreby- vyrobnychyh (дата звернення: 18.07.2022).
25. Релокація бізнесу: у безпечних регіонах відновили роботу понад 460 підприємств. URL: https://mind.ua/news/20244483-relokaciya-biznesu-u-bezpechnih-regionah- vidnovili-robotu-ponad-460-pidpriemstv (дата звернення: 18.07.2022).
26. шматковська Т. Релокейт підприємств у системі допомоги бізнесу в умовах воєнного стану. URL: https://vnu.edu.ua/uk/news/relokeyt-pidpryyemstv-u-systemi- dopomohy-biznesu-v-umovakh-voyennoho-stanu (дата звернення: 18.07.2022).
27. Програма релокації підприємств. Міністерство економіки України : офіц. веб- сайт. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3e766cf9-f3ca- 4121-8679-e4853640a99a&title=ProgramaRelokatsiiPidprimstv (дата звернення: 18.07.2022).
28. Про особливості роботи акціонерного товариства «Укрпошта» в умовах воєнного стану : постанова Каб. Міністрів України від 17.03.2022 No 305. URL: https:// www.kmu.gov.ua/npas/pro-osoblivosti-roboti-akcionernogo-tovaristva-ukrposhta-v- umovah-voyennogo-stanu-305 (дата звернення: 18.07.2022).
29. Перепрофілювання та релокація підприємства на період воєнного стану: поради юриста. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/210399_pereproflyuvannya-ta- relokatsya-pdprimstva-na-perod-vonnogo-stanu-poradi-yurista (дата звернення: 18.07.2022).
30. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану : Закон України від 15.03.2022 No2136-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20 (дата звернення: 18.07.2022).
31. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом : Закон України від 18.07.2022 No2421-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2421-IX (дата звернення: 21.07.2022).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-50-3-86

Цей запис також доступний на: Англійська

23.12.2022