DEVELOPMENT OF MARKETING IN UKRAINE: LONG­-TERM GUIDELINES

Author

, associate professor, Kharkiv, Pushinska, 77

In heading

Economic theory;

Signed print

29.08.2022

Issues number

2022-№3(50)

Page

43-58

Type of articles

Scientific article

Code UDK

339.138

ISSN print

2411-5584

Abstract

Inclusive marketing, detoured marketing, direct marketing, and an increase in the share of smart shopping marketing, optimal consumer decisions with expansion of the set of optimality criteria are considered as long-term guidelines for the development of marketing in Ukraine. The development of these guidelines is associated with the expediency of implementing Western experience in marketing activities and the rate of acceptance of Western values by Ukrainians.

Keywords

marketing, development of marketing in Ukraine, inclusive marketing, detoured marketing, direct marketing

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

Economic Theory and Law, 2022-3_43-58

Bibliography

1. Zviahintseva, O. B. (2011). Stanovlennia y rozvytok teorii ta praktyky marketynhu v Ukraini [Formation and development of marketing theory and practice in Ukraine]. Ekonomika promyslovosti – Economy of industry, 1, 21–27. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ econpr_2011_1_6 [in Ukrainian].
2. Mamalyha, S. V., & Chornokozynska, K. M. (2012). Suchasni napriamky rozvytku marketynhu [Modern marketing trends]. Ekonomika i upravlinnia – Economics and management, 3, 72–77. http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2012_3_15 [in Ukrainian].
3. Belova, T., & Krainiuchenko, O. (2016). Potentsial suchasnykh vydiv marketynhu ta yoho rozvytok [The potential of modern forms of marketing and its development]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Market relations development in Ukraine, 2, 78–82. http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_2_21 [in Ukrainian].
4. Illiashenko, S. M., & Rud, M. P. (2019). Novitni vydy marketynhu v umovakh vyperedzhaiuchoho rozvytku: evoliutsiia, sutnist, umovy zastosuvannia [The newest types of marketing in the conditions of future development: evolution, essence, application conditions]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Uzhorod National University Herald. International Economic Relations and World Economy, 24(2), 37–42. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24 %282 %29__9 [in Ukrainian].
5. Harafonova, O. I. (2016). Suchasnyi rozvytok internet-marketynhu [Contemporary development of internet marketing]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia: Ekonomichni nauky – Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series: Economic Sciences, 2, 96–102. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2016_2_12 [in Ukrainian].
6. Kaflevs’ka, S. G., & Mandro, A. I. (2018). Bloherstvo yak odyn z naisuchasnishykh vydiv internet-marketynhu [Blogging as one of the most advanced types of Internet marketing]. Biznes-navihator – Business navigator, 2-2, 140–144. http://nbuv.gov.ua/ UJRN/bnav_2018_2-2_33 [in Ukrainian].
7. Kysliuk, L. V. (2018). Internet-marketynh yak perspektyvnyi napriam diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Internet marketing as a prospective direction in agrarian business activities]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies, 34, 64–68. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_34_14 [in Ukrainian].
8. Ordynskyi, V. I., & Shevchenko, Yu. A. (2019). Internet-marketynh yak odyn iz napriamiv investuvannia TNK [Internet marketing as one of TNС’s investment directions]. Intelekt XXI – Intellect XXI, 6(2), 92–97. http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_ XXI_2019_6 %282 %29__20 [in Ukrainian].
9. Vashkiv, O. P., & Havrylenko, Yu. S. (2019). Internet-marketynh – novyi napriam marketynhovoi polityky malykh pidpryiemstv ta fizychnykh osib – pidpryiemtsiv [Internet marketing – a new direction of marketing policy for small businesses and individual entrepreneurs]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment – International Humanitarian University Herald. Economics and Management, 37, 27–33. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_ eim_2019_37_6 [in Ukrainian].
10. Vasyltsiv, N. M. (2019). Tsyfrovyi marketynh yak skladnyk perspektyvnoho napriamu rozvytku industrii 4.0 [Digital marketing as a constituent of the promising direction of industry 4.0 development]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia – Scientific View: Economics and Management, 2, 35–40. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vamsue_2019_2_6 [in Ukrainian].
11. Robul, Yu. V. (2019). Funktsionuvannia i rozvytok tsyfrovoho marketynhu yak marketynhovoi systemy [Functioning and development of digital marketing as marketing systems]. Biznes-navihator – Business navigator, 6.1-1, 119–123. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_6 [in Ukrainian].
12. Kosar, N. S., Hapiak, T. M., & Fedun, M. R. (2017). Napriamy realizatsii kontseptsii ekolohichnoho marketynhu v umovakh sotsializatsii ekonomiky [Directions implementing the concept of ecological marketing in conditions of socialization of the economy]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Lohistyka – Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. Logistics, 863, 94–100. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2017_863_16 [in Ukrainian].
13. Shkolnyi, O. O. (2018). Rozvytok “zelenoho” marketynhu v rozdribnii torhivli prodovolchymy tovaramy [The development of “green” marketing in the food retailing industry]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 5-6, 77–83. http://nbuv.gov.ua/ UJRN/inek_2018_5-6_13 [in Ukrainian].
14. Bahorka, M. O. (2016). Innovatsiini napriamy rozvytku stratehii ekolohichnoho marketynhu v ahrarnomu vyrobnytstvi [Areas of innovative marketing strategies environmental in agricultural production]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies, 11, 65–69. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_11_16 [in Ukrainian].
15. Bahorka, M. O. (2017). Marketynhova stratehiia ekolohizatsii vyrobnytstva yak osnovnyi napriam innovatsiinoi diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [The marketing strategy of ecologization of production as the main direction of innovative activity of agricultural enterprises]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika – Odesa National University herald. Series: Economics, 22(5), 43–46.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_5_10 [in Ukrainian].
16. Petrashchak, O. O., Khortyuk, V. V., & Toderash, H. F. (2018). Perspektyvy rozvytku deiakykh vydiv innovatsiinoho marketynhu [Perspectives for the development of some species of innovative marketing]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 12, 306–309.
https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-73 [in Ukrainian].
17. Antoshchenkova, V. V., & Bogdanovich, O. A. (2017). Innovatsiinyi marketynh, yak osoblyvyi vyd innovatsiinoi diialnosti [Innovative marketing as a special kind of innovation]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka – Bulletin of the Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture, 185, 50–55. http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Vkhdtusg_2017_185_8 [in Ukrainian].
18. Moskalenko, V. A. (2018). Udoskonalennia osnovnykh napriamiv marketynhovoi
polityky prosuvannia innovatsiinykh rozrobok [Improvement of the main directions of the marketing policy of promotion of innovative developments]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. Series: Economy and Management, 29(5), 72–76. http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_ econ_2018_29 %2868 %29_5_19 [in Ukrainian].
19. Vikarchuk, O. I., Kalinichenko, O. O., & Poita, I. O. (2016). Rozvytok osvitnoho marketynhu v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi [Development of educational marketing in modern Ukrainian society]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Journal Zhytomyr State Technological university. Series: Economics, 3, 46–52. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vzhdtu_econ_2016_3_9 [in Ukrainian].
20. Shevchenko, L. S. (2015). Suchasnyi universytet: marketynhova filosofiia diialnosti [Modern university: marketing philosophy of activity]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 1 (20), 9–21. http://econtlaw. nlu. edu. ua/2014/11/27/% D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1% 83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82% D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0 %B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%84/ [in Ukrainian].
21. Shevchenko, L. S. (2016). Yurydychnyi marketynh: vid teorii do praktyky [Legal marketing: from theory to practice]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 2 (25), 67–79. http://econtlaw. nlu. edu. ua/2016/04/18/%D1%8E%D1%80 %D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC% D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3- %D0%B2%D1%96%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96 %D1%97-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0/ [in Ukrainian].
22. Hushtan, T. V. (2016). Brend-marketynh – innovatsiinyi napriam pidvyshchennia konkurentospromozhnosti produktsii [Brand marketing – an innovative line of products enhance competitiveness]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies, 9-1, 65–69. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_9 %281 %29__15 [in Ukrainian].
23. Vodianyk, M. O. (2015). Stanovlennia ta rozvytok priamoho marketynhu v suchasnykh umovakh rynkovoi ekonomiky [Formation and development of direct marketing in modern conditions of market economy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Herald of Khmelnytskyi national university. Economic sciences, 6, 103–107. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_6_28 [in Ukrainian].
24. Kobernyuk, S. O. (2019). Rozvytok ahrarnoho marketynhu v Ukraini [Agricultural market development in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 5, 45–48. https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.5.45 [in Ukrainian].
25. Shkirko, O. I. (2018). Partyzanskyi marketynh: sutnist, vydy ta instrumenty vykorystannia [Guerrilla marketing: the nature, types and tools of use]. Ekonomichnyi prostir – Economic scope, 134, 215–224. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_134_20 [in Ukrainian].
26. Rossokha, V. V. (2015). Rozvytok promyslovoho marketynhu v konteksti suchasnykh rynkovykh transformatsii [Development of industrial marketing in the context of current market transformations]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky – Scientific Papers NaUKMA. Economics, 172, 74–80. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ NaUKMAe_2015_172_17 [in Ukrainian].
27. Bochko, O. Yu., & Molnar, M. S. (2015). Rozvytok rehionalnoho marketynhu: osoblyvosti ta perspektyvy [Development of regional marketing: features and prospects]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics”, 2(1), 136–140. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2 %281 %29__25 [in Ukrainian].
28. Mykytyn, T. M. (2012). Marketynh zapovidnykh terytorii yak stratehichnyi napriam rozvytku pryrodno-zapovidnoho fondu [The marketing of protected areas as strategic directions of development of nature reserve fund]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Ekonomika – Scientific Journal of Chernivtsi University. Economics, 623–626, 38–41. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2012_623-626_9 [in Ukrainian].
29. Tkachenko, N. O., & Chervonenko, N. M. (2013). Sotsialno-etychnyi ta sotsialnyi marketynh: sutnist, rozvytok, dotsilnist zastosuvannia u farmatsii [Social and ethical and social marketing: the essence, development, expediency of use in pharmacy]. Farmatsevtychnyi chasopys – Pharmaceutical review, 1, 159–163. http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Phch_2013_1_34 [in Ukrainian].
30. Vdovichena, O. H. (2016). Sotsialna oriientatsiia marketynhovoi diialnosti pidpryiemstva yak perspektyvnyi napriamok rozvytku v umovakh nestabilnoho rynku [Social orientation of marketing activity of an enterprise as promising development under unstable market conditions]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economics, 3-4, 195–204. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_3-4_22 [in Ukrainian].

Code DOI

10.31359/2411-5584-2022-50-3-43

This post is also available in: Ukrainian

23.12.2022