РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ: ДОВГОСТРОКОВІ ОРІЄНТИРИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

29.08.2022

Номер випуску

2022-№3(50)

Cторінка

43-58

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

339.138

ISSN print

2411-5584

Анотація

Як довгострокові орієнтири розвитку маркетингу в Україні розглядаються інклю- зивний маркетинг, обхідний маркетинг, безпосередницький маркетинг, а також зрос- тання частки маркетингу «розумних» покупок, оптимальних споживчих рішень із розширенням набору критеріїв оптимальності. Розвиток цих орієнтирів пов’язується із доцільністю впровадження західного досвіду маркетингової діяльності та темпами прийняття українцями західних цінностей.

Ключові слова

маркетинг, розвиток маркетингу в Україні, інклюзивний марке- тинг, обхідний маркетинг, безпосередницький маркетинг

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-3_43-58

Список літератури

1. Звягінцева О. Б. Становлення й розвиток теорії та практики маркетингу в Україні. Економіка промисловості. 2011. No 1. С. 21–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ econpr_2011_1_6 (дата звернення: 30.07.2022).
2. Мамалига С. В., Чорнокозинська К. М. Сучасні напрямки розвитку маркетингу. Економіка і управління. 2012. No 3. С. 72–77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ econupr_2012_3_15 (дата звернення: 30.07.2022).
3. Бєлова Т. Г., Крайнюченко О. Ф. Потенціал сучасних видів маркетингу та його розвиток. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. No2. С. 78–82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_2_21 (дата звернення: 30.07.2022).
4. Ілляшенко С. М., Рудь М. П. Новітні види маркетингу в умовах випереджаючо- го розвитку: еволюція, сутність, умови застосування. Науковий вісник Ужго- родського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 24, ч. 2. С. 37–42. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nvuumevcg_2019_24 %282 %29__9 (дата звернення: 30.07.2022).
5. Гарафонова О. І. Сучасний розвиток інтернет-маркетингу. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2016. No 2. С. 96–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2016_2_12 (дата звернення: 30.07.2022).
6. Кафлевська С. Г., Мандро А. І. Блогерство як один з найсучасніших видів інтернет-маркетингу. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 2-2. С. 140–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_2-2_33 (дата звернення: 30.07.2022).
7. Кислюк Л. В. Інтернет-маркетинг як перспективний напрям діяльності аграрних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 64–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_34_14 (дата звернення: 30.07.2022).
8. Ординський В. І., шевченко Ю. А. Інтернет-маркетинг як один із напрямів інвестування ТНК. Інтелект XXI. 2019. No 6, ч. 2. С. 92–97. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/int_XXI_2019_6 %282 %29__20 (дата звернення: 30.07.2022).
9. Вашків О. П., Гавриленко Ю. С. Інтернет-маркетинг – новий напрям маркетингової політики малих підприємств та фізичних осіб – підприємців. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 37. С. 27–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2019_37_6 (дата звернення: 30.07.2022).
10. Васильців Н. М. Цифровий маркетинг як складник перспективного напряму розвитку індустрії 4.0. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. No 2. С. 35–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_2_6 (дата звернення: 30.07.2022).
11. Робул Ю. В. Функціонування і розвиток цифрового маркетингу як маркетингової системи. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 6.1-1. С. 119–123. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/bnav_2019_6 (дата звернення: 30.07.2022).
12. Косар Н. С., Гап’як Т. М., Федунь М. Р. Напрями реалізації концепції екологічного маркетингу в умовах соціалізації економіки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. 2017. No863. С. 94–100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2017_863_16 (дата звернення: 30.07.2022).
13. школьний О. О. Розвиток «зеленого» маркетингу в роздрібній торгівлі продо- вольчими товарами. Інноваційна економіка. 2018. No 5-6. С. 77–83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2018_5-6_13 (дата звернення: 30.07.2022).
14. Багорка М. О. Інноваційні напрями розвитку стратегії екологічного маркетингу в аграрному виробництві. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 65–69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_11_16 (дата звернення: 30.07.2022).
15. Багорка М. О. Маркетингова стратегія екологізації виробництва як основний напрям інноваційної діяльності аграрних підприємств. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2017. Т. 22, вип. 5. С. 43–46. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_5_10 (дата звернення: 30.07.2022).
16. Петращак О. О., Хортюк В. В., Тодераш Г. Ф. Перспективи розвитку деяких видів інноваційного маркетингу. Молодий вчений. 2018. No 12. С. 306–309. DOI: https://
doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-73.
17. Антощенкова В. В., Богданович О. А. Інноваційний маркетинг, як особливий вид
інноваційної діяльності. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2017. Вип. 185. С. 50–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2017_185_8 (дата звернення: 30.07.2022).
18. Москаленко В. А. Удосконалення основних напрямів маркетингової політики просування інноваційних розробок. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29 (68), No5. С. 72–76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_ econ_2018_29 %2868 %29_5_19 (дата звернення: 30.07.2022).
19. Вікарчук О. І., Калініченко О. О., Пойта І. О. Розвиток освітнього маркетингу в сучасному українському суспільстві. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. No 3. С. 46–52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_3_9 (дата звернення: 30.07.2022).
20.шевченко Л. С. Сучасний університет: маркетингова філософія діяльності. Економічна теорія та право. 2015. No 1 (20). С. 9–21. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/2014/11/27/сучасний-університет-маркетингова-ф/ (дата звернення: 30.07.2022).
21. шевченко Л. С. Юридичний маркетинг: від теорії до практики. Економічна теорія та право. 2016. No 2 (25). С. 67–79. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/2016/04/18/ юридичний-маркетинг-від-теорії-до-пра/ (дата звернення: 30.07.2022).
22. Гуштан Т. В. Бренд-маркетинг – інноваційний напрям підвищення конкурентоспроможності продукції. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 9-1. С. 65–69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_9 %281 %29__15 (дата звернення: 30.07.2022).
23. Водяник М. О. Становлення та розвиток прямого маркетингу в сучасних умовах ринкової економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. No 6. С. 103–107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ ekon_2015_6_28 (дата звернення: 30.07.2022).
24. Кобернюк С. О. Розвиток аграрного маркетингу в Україні. Економіка та держа- ва. 2019. No 5. С. 45–48. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.5.45.
25. шкірко О. І. Партизанський маркетинг: сутність, види та інструменти викори- стання. Економічний простір. 2018. No 134. С. 215–224. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ecpros_2018_134_20 (дата звернення: 30.07.2022).
26. Россоха В. В. Розвиток промислового маркетингу в контексті сучасних ринкових трансформацій. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2015. Т. 172. С. 74–80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAe_2015_172_17 (дата звернен- ня: 30.07.2022).
27. Бочко О. Ю., Молнар М. С. Розвиток регіонального маркетингу: особливості та перспективи. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 2, ч. 1. С. 136–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
nvmdue_2015_2 %281 %29__25 (дата звернення: 30.07.2022).
28. Микитин Т. М. Маркетинг заповідних територій як стратегічний напрям розвит- ку природно-заповідного фонду. Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2012. Вип. 623–626. С. 38–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_
ec_2012_623-626_9 (дата звернення: 30.07.2022).
29. Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М. Соціально-етичний та соціальний маркетинг:
сутність, розвиток, доцільність застосування у фармації. Фармацевтичний часо- пис. 2013. No 1. С. 159–163. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2013_1_34 (дата звернення: 30.07.2022).
30. Вдовічена О. Г. Соціальна орієнтація маркетингової діяльності підприємства як перспективний напрямок розвитку в умовах нестабільного ринку. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2016. Вип. 3-4. С. 195–204. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_3-4_22 (дата звернення: 30.07.2022).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-50-3-43

Цей запис також доступний на: Англійська

23.12.2022