МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: СУПЕРЕЧНОСТІ ТА КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, пл. Свободи, 4
, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Україна, м. Харьков

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

07.06.2022

Номер випуску

2022-№2 (49)

Cторінка

28-46

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.34

ISSN print

2411-5584

Анотація

Узагальнено сучасні методологічні підходи до обґрунтування необхідності та напрямів модернізації економіки. Розкрито актуалізацію потреби в децентралізації владних повноважень і прийняття економічних рішень як складової процесу модернізації в сучасних економічних реаліях України. Показано комплементарність і суперечності модернізації та децентралізації. Зроблено висновок щодо необхідності вироблення комплементарної моделі взаємодії взаємоспрямованих процесів модернізації та децентралізації.

Ключові слова

децентралізація, деконцентрація, модернізаційний проєкт, інно- ваційний потенціал економіки, реконструктивний розвиток.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

28-46

Список літератури

1. Геєць В. М. Економічну практику – на наукове підґрунтя. Економіка України. 2018. No 10. С. 3–9.
2. Звєряков М. І. Теоретична парадигма сталого розвитку та українські реалії. Економіка України. 2018. No10. С. 10–31. https://doi.org/10.15407/ economyukr.2018.10.010.
3. Лібанова Е. М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів. Демографія та соціальна економіка. 2011. No 1 (15). С. 24–37.
4. Антикризове управління національною економікою : монографія / за заг. ред. І. Малого. Київ : КНЕУ, 2017. 368 с.
5. Федулова Л. І. Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємств торгівлі. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2017. No 3. С. 48–64.
6. шушкова Ю. В. Аналіз інституційного забезпечення технологічної модернізації економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. No 4. С. 18–22. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.4.18.
7. Girardet H. Creating regenerative cities. London : Routledge, 2014. 216 p.
8. Kubiszewski I., Costanza R., Franco C., Lawn P., Talberth J., Jackson T., Aylmer C. Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress. Ecological Economics. 2013. Vol. 93. P. 57–68. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.ecolecon.2013.04.019.
9. Raskin P. Jorney to Earthland: The Great Transition to Planetary Civilization. Boston :
Tellus Institute, 2016. 138 p.
10. Raworth K. Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist.
Oxford : Random House, 2017. 309 p.
11. Батукова Л. Р. Управление инновационной модернизацией региона: институцио-
нализация методов и инструментов : монография. Саратов : КУБиК, 2013. 272 с.
12. Бібік Н. В., шаповал Г. М. Аналіз міжнародного досвіду розвитку територіальних громад та визначення напрямків його впровадження в Україні. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2019. No 2 (8). С. 5–14. DOI:
https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.8.005.
13. Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., Курінний О., школик А.,
Топпервін Н. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / швейцар.-укр. проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ : ТОВ «Софія», 2012. 128 с.
14. Дорош У. До визначення поняття децентралізація влади. Ефективність держав- ного управління. 2017. Вип. 3 (52), ч. 1. С. 130–137. DOI: https://doi.org/10.33990/2070- 4011.52.2017.149455.
15. Дробот І. А. Децентралізація державного управління: понятійно-термінологічний аспект. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2016. Вип. 2 (16). URL: http://mail.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-02(16)/4.pdf (дата звернення: 20.04.2022).
16. Пігуль Н. Г., Люта О. В. Зарубіжний досвід проведення децентралізаційних ре- форм. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. No 9. С. 684–689.
17. Роман В. Моделі децентралізації влади країн Європейського Союзу. Демокра-
тичне врядування. 2013. Вип. 12. URL: https://science.lpnu.ua/uk/dg/vsi-vypusky/ vypusk-12-2013/modeli-decentralizaciyi-vlady-krayin-yevropeyskogo-soyuzu (дата звернення: 20.04.2022).
18. Гриценко А. А. Архітектоніка економічної безпеки : монографія. Київ : НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України», 2017. 224 с.
19. Гражевська Н. І., шемахіна І. В. Конвергентно-дивергентний розвиток
національних економік в умовах фінансіалізації. Бізнес Інформ. 2019. No 5.
C. 14–19.
20. Розвиток інноваційної системи України в європейському науково-технологічному
просторі : наук. доп. / за ред. І. Ю. Єгорова ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». Київ, 2018. 198 с. URL: http://ief.org.ua/docs/ sr/302.pdf.
21. Мингалева Ж. А. Институциональные аспекты экономической модернизации. В мире научных открытий. 2010. No 3-3. С. 134–139.
22. Мингалева Ж. А. Модернизация национальной экономики на основе стратегии инновационного развития. Современные проблемы науки и образования. 2012. No 2. С. 324–324.
23. шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демо- кратия. Москва : Эксмо, 2007. 864 с.
24. Carniti E., Cerniglia F., Longaretti R., Michelangeli A. Decentralization and economic growth in Europe: for whom the bell tolls. Regional Studies. 2019. Vol. 53. Iss. 6. P. 775–789. DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1494382.
25. Сус Л. Проведення децентралізаційних реформ: уроки для України. Фінансові інструменти регіонального розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет- конф. (28 жовт. 2016 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2016. С. 20–23.
26. Тирусь Б. Модернізація економіки відповідно до вимог конкуренції на глобаль- них ринках. Ефективність державного управління. 2014. Вип. 41. С. 339–344.
27. Ahmad E., Bordignon M., Brosio G. Multi-Level Finance and the Euro Crisis: Causes and Effects. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. 384 p.
28. шмырова Н. В. Модернизация российской экономики и основные пути ее осу- ществления в современный период. Вестник ННГУ. 2010. No3-2. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-rossiyskoy-ekonomiki-i-osnovnye-puti-ee- osuschestvleniya-v-sovremennyy-period (дата звернення: 20.04.2022).
29. Краус Н. М., Краус К. М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект XXI. 2018. No 1. С. 211–214.
30. Sachs J., Warner A. Natural Resource Abundance and Economic Growth. 1995. (NBER Working Paper Series ; Working Paper 5398). DOI: https://doi.org/10.3386/w5398.
31. Enright M. The geographic scope of competitive advantage. Stuck in the Region? Changing scales for regional identity / ed. by E. Dirven, J. Grocnewegen, S. van Hoof. Utrecht, 1993. P. 87–102.
32. Нова регіональна політика для нової України : аналіт. доп. Київ : Ін-т сусп.-екон. дослідж., 2017. 76 с.
33. Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації : монографія / ред. І. З. Сторонянська. Львів : ДУ «Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України», 2019. 501 с.
34. Wolfe D. A. From Entanglement to Alignment: A Review of International Practice in Regional Economic Development. Mowat Publication. June 2010. URI: https:// hdl.handle.net/1807/96200 (дата звернення: 20.04.2022).
35. Partridge M. D., Rickman D. S. Computable General Equilibrium (CGE) Modeling for Regional Economic Development Analysis. Regional Studies. 2010. Vol. 44. Iss. 10. P. 1311–1328. DOI: https://doi.org/10.1080/00343400701654236.
36. Meyer-Stamer J. Designing a Regional Development Agency: Options and Choices. Mesopartner working paper. 2007. No. 10. URL: https://www.mesopartner.com/ fileadmin/media_center/Working_papers/mp-wp10_01.pdf (дата звернення: 20.04.2022).

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2022-49-2-28

08.08.2022