ANTI­-CRISIS CONSULTING IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Author

, professor, Kharkiv, Pushinska, 77

In heading

Economic theory;

Signed print

07.06.2022

Issues number

2022-№2 (49)

Page

93-111

Type of articles

Scientific article

Code UDK

330.131.5:005.942:334.7

ISSN print

2411-5584

Abstract

The author revealed conceptual bases of anti-crisis consulting and its role in ensuring economic security of enterprises. The author substantiated purpose, object, subject and types of anti-crisis consulting as a type of economic security consulting of economic systems. The main types of anti-crisis consulting are described.

Keywords

anti-crisis consulting, economic security of enterprises, system of economic security of enterprises, economic security consulting, types of anti-crisis consulting, sustainable development of enterprises, crisis of enterprises, anti-crisis activity, anti-crisis management

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

Economic Theory and Law, 2022-2 2_93-111

Bibliography

1. Antykryzovyi menedzhment [Anti-crisis management]. (n.d.). IS-Konsaltynh [IS- Consulting]. https://isc.biz.ua/ua/poslugi/48-antikrizovij-menedzhment [in Ukrainian].
2. Mizina, O. V., & Kryvoruchko, K. O. (2018). Antykryzove upravlinnia u suchasnomu menedzhmenti pidpryiemstv [Anticrisis management in the modern management of enterprises]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 11. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.11.69 [in Ukrainian].
3. Pablik ryleishnz u konfliktnykh i kryzovykh sytuatsiiakh [Public relations in conflict and crisis situations]. (n.d.). https://posibniki.com.ua/post-pablik-rileishnz-u- konfliktnih-i-krizovih-situaciyah [in Ukrainian].
4. Kalushenko, A. (2020, May 28). Shcho take stalyi rozvytok i chomu vin vazhlyvyi dlia kompanii? [What is sustainable development and why is it important for companies?]. https://bakertilly.ua/news/id48504 [in Ukrainian].
5. Nikolaichuk, O. (2020). Klasyfikatsiia stratehichnoho rozvytku ekonomichnoi systemy [Classification of strategic development of the economic system]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 5, 130–136. https://doi.org/10.31891/2307- 5740-2020-286-5-24 [in Ukrainian].
6. Vinichenko, O. (2015). Kharakterystyka, vydy ta sutnist rozvytku pidpryiemstv [Characteristics, types and essence of the enterprise development]. Ahrosvit – Agrosvit, 15, 49–57. http://www.agrosvit.info/pdf/15_2015/10.pdf [in Ukrainian].
7. Dunda, S. P. (2016). Rozvytok pidpryiemstva ta otsinka faktoriv, shcho na noho vplyvaiut [Development of the enterprise and assessment of the factors which influence it]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 12. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5329 [in Ukrainian].
8. Borovyi, A. I. (2018). Stalyi rozvytok pidpryiemnytstva: etapy ta instrumenty vprovadzhennia [Sustainable business development: stages and іnstruments of implementation]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Collection of scientific works of Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, 51, 89–94. https:// doi.org/10.24025/2306-4420.0.51.2018.153504.
9. Sliusareva, L. V., & Zhmailov, V. M. (2019). Stalyi rozvytok pidpryiemstv: dualizm kontseptualnykh pidkhodiv [Sustainable enterprise development: dualism of conceptual approaches]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky – Actual problems of innovative economy, 4, 87–92. https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-4-15 [in Ukrainian].
10. Marchenko, O. S., & Yarmak, O. V. (2021). Konsaltynh ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv: kontseptualni ta prykladni osnovy systemnoho pidkhodu [Economic security consultancy for enterprises: conceptualand applied basics of the system approach]. Ekonomichna teoriia ta parvo – Economic Theory and Law, 3(46), 39–56. https://doi.org/10.31359/2411-5584-2022-46-3-39 [in Ukrainian].
11. Khryniuk, O., & Ocheretiana, O. (2021). Faktory vynyknennia kryzovykh yavyshch ta zabezpechennia staloho rozvytku pidpryiemstva [Factors of crisis phenomena and ensuring sustainable development of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 26. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-47 [in Ukrainian].
12. Verbivska, L. V., Kushnir, I. V., & Romaniuk, A. S. (2018). Diahnostyka kryzovoho stanu pidpryiemstv u suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Diagnostics of the crisis of enterprises in the modern business conditions]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 12(64), 250–255. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-60.
13. Tarasova, H. O. (2018). Prohnozuvannia kryzovykh yavyshch pid chas upravlinnia rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva [Forecasting of crisis in the management of the development of an industrial enterprise]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economy, Business and Governance, 4(15), 247–253. http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/43.pdf [in Ukrainian].
14. Grynchyshyn, Y. M. (2018). Finansova kryza pidpryiemstva yak obiekt antykryzovoho upravlinnia [Financial crisis of the enterprise, as an object of anti-crisis management]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series, 30(4), 75–78. http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_30/4/20.pdf [in Ukrainian].
15. Kodeks Ukrainy z protsedur bankrutstva vid 18.10.2018 No. 2597-VIII [Bankruptcy Procedure Code of Ukraine dated October 18, 2018]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2597-19 [in Ukrainian].
16. Stadniuk, H. (n.d.). Antykryzovyi konsaltynh dlia maloho biznesu: yak vyzhyty i zrobyty proryv? [Anti-crisis consulting for small business: how to survive and make a breakthrough?]. https://lvbs.com.ua/news/antykryzovyj-konsaltyng-dlya-malogo- biznesu-yak-vyzhyty-i-zrobyty-proryv/ [in Ukrainian].
17. Pronkina, L., & Kobeliatska, A. (2020). Teoretychni ta orhanizatsiino-upravlinski osnovy bahatovektornosti antykryzovoi diialnosti pidpryiemstva [Theoretical and organizational-management basis of multi-vectority of anti-crisis activity of the enterprise]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Priazovsky Economic Bulletin, 5(22), 107–113. https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-5-16 [in Ukrainian].
18. Mostenska, T. L., & Yurii, E. O. (2019). Instrumenty antykryzovoho upravlinnia [Crisis management tools]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky – Ukrainian Journal of Applied Economics, 4(1), 64–72 [in Ukrainian].
19. Prystaiko, V. V. (2017). Poniattia ta pryntsypy antykryzovoho upravlinnia: zahalna kharakterystyka [Concepts and principles of anti-crisis management: general characteristics]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia – Scientific notes of TNU named after V. I. Vernadsky. Series: Public Administration, 28(2), 16–18 [in Ukrainian].
20. Gernego, Iu. (2019). Perspektyvy rozvytku finansovoho konsaltynhu v Ukraini [The prospects of financial consulting development in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 11. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.11.45 [in Ukrainian].
21. Otsinka biznesu z metoiu antykryzovoho upravlinnia v Ukraini [Business evaluation for crisis management in Ukraine]. (2020, August 12). https://pkf.in.ua/info/39-otsinka- biznesu-z-metoiu-antykryzovoho-upravlinnia-v-ukraini [in Ukrainian].
22. Kreshchenko, N. (2015, April 7). Dosvid krain Yevropeiskoho Soiuzu z upravlinnia personalom pidpryiemstva v umovakh finansovo-ekonomichnoi kryzy [The experience of the European Union in personnel management in the financial and economic crisis]. https://nspp.gov.ua/20-zagalnij-rozdil/zagalna-kategoriya-5/30-dosvid-krajin- evropejskogo-soyuzu-z-upravlinnya-personalom-pidpriemstva-v-umovakh-finansovo- ekonomichnoji [in Ukrainian].
23. Musiichuk, I. (2019). Komplaiens vid zovnishnikh radnykiv – naskilky efektyvno? [Compliance from external advisers – how effective?]. Yurydychna Hazeta – Legal Newspaper, 12–13(666–667). https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/komplaens-vid- zovnishnih-radnikiv--naskilki-efektivno.html [in Ukrainian].

Code DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2022-49-2-93

This post is also available in: Ukrainian

08.08.2022