АНТИКРИЗОВИЙ КОНСАЛТИНГ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

07.06.2022

Номер випуску

2022-№2 (49)

Cторінка

93-111

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.131.5:005.942:334.7

ISSN print

2411-5584

Анотація

Розкрито концептуальні основи антикризового консалтингу та його роль у забезпеченні економічної безпеки підприємств. Обґрунтовано мету, об’єкт, предмет і типи антикризового консалтингу як виду консалтингу економічної безпеки господарських систем. Охарактеризовано основні види антикризового консалтингу.

Ключові слова

антикризовий консалтинг, економічна безпека підприємств, система економічної безпеки підприємств, консалтинг економічної безпеки, типи антикризового консалтингу, сталий розвиток підприємств, криза підприємств, антикризова діяльність, антикризовий менеджмент

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-2 2_93-111

Список літератури

1. Антикризовий менеджмент. ІС-Консалтинг : вебсайт. URL: https://isc.biz.ua/ua/ poslugi/48-antikrizovij-menedzhment (дата звернення: 18.03.2022).
2. Мізіна О. В., Криворучко К. О. Антикризове управління у сучасному менеджменті підприємств. Ефективна економіка. 2018. No11. DOI: https://doi.org/10.32702/ 2307-2105-2018.11.69 (дата звернення: 18.03.2022).
3. Паблік рилейшнз у конфліктних і кризових ситуаціях. URL: https://posibniki.com.ua/ post-pablik-rileishnz-u-konfliktnih-i-krizovih-situaciyah (дата звернення: 18.03.2022).
4. Калушенко А. Що таке сталий розвиток і чому він важливий для компаній? Baker Tilly Ukraine : вебсайт. 28 трав. 2020 р. URL: https://bakertilly.ua/news/id48504
(дата звернення: 18.03.2022).
5. Ніколайчук О. А. Класифікація стратегічного розвитку економічної системи.
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки.
2020. No 5. С. 130–136. Doi: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-286-5-24 (дата
звернення: 18.03.2022).
6. Вініченко О. М. Характеристика, види та сутність розвитку підприємств.
Агросвіт. 2015. No 15. С. 49–57. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/15_2015/10.pdf
(дата звернення: 18.03.2022).
7. Дунда С. П. Розвиток підприємства та оцінка факторів, що на нього впливають. Ефек-
тивна економіка. 2016. No 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5329
(дата звернення: 18.03.2022).
8. Боровий А. І. Сталий розвиток підприємництва: етапи та інструменти впровад- ження. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 51. С. 89–94. DOI: https:// doi.org/10.24025/2306-4420.0.51.2018.153504.
9. Слюсарева Л. В., Жмайлов В. М. Сталий розвиток підприємств: дуалізм концеп- туальних підходів. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. No 4. С. 87–92. DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-4-15 (дата звернення: 18.03.2022).
10. Марченко О. С., Ярмак О. В. Консалтинг економічної безпеки підприємств: концептуальні та прикладні основи системного підходу. Економічна теорія та право. 2021. No 3 (46). С. 39–56. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2021-46- 3-39 (дата звернення: 18.03.2022).
11. Хринюк, О., Очеретяна, О. Фактори виникнення кризових явищ та забезпечення сталого розвитку підприємства. Економіка та суспільство. 2021. No 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-47 (дата звернення: 18.03.2022).
12. Вербівська Л. В., Кушнір І. В., Романюк А. С. Діагностика кризового стану підприємств у сучасних умовах господарювання. Молодий вчений. 2018. No12 (64). С. 250–255. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-60.
13. Тарасова Г. О. Прогнозування кризових явищ під час управління розвитком про- мислового підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 4 (15). С. 247–253. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/ 43.pdf (дата звернення: 18.03.2022).
14. Гринчишин Я. М. Фінансова криза підприємства як об’єкт антикризового управління. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2018. Вип. 30, ч. 4. С. 75–78. URL: http://www.ej.kherson.ua/
journal/economic_30/4/20.pdf (дата звернення: 18.03.2022).
15. Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 No 2597-VIII. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19 (дата звернення: 18.03.2022).
16. Стаднюк Г. Антикризовий консалтинг для малого бізнесу: як вижити і зробити прорив? Бізнес-школа УКУ : вебсайт. URL: https://lvbs.com.ua/news/antykryzovyj- konsaltyng-dlya-malogo-biznesu-yak-vyzhyty-i-zrobyty-proryv/ (дата звернення:
18.03.2022).
17. Пронкіна Л. І., Кобеляцька А. Ю. Теоретичні та організаційно-управлінські ос-
нови багатовекторності антикризової діяльності підприємства. Приазовський економічний вісник. 2020. No 5 (22). С. 107–113. DOI: https://doi.org/10.32840/2522– 4263/2020-5-16.
18. Мостенська Т. Л., Юрій Е. О. Інструменти антикризового управління. Український журнал прикладної економіки. 2019. Т. 4. No 1. С. 64–72.
19. Пристайко В. В. Поняття та принципи антикризового управління: загальна ха- рактеристика. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2017. Т. 28. No 2. С. 16–18.
20. Гернего Ю. О. Перспективи розвитку фінансового консалтингу в Україні. Ефек- тивна економіка. 2019. No 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.11.45.
21. Оцінка бізнесу з метою антикризового управління в Україні. Європейський центр консалтингу та оцінки : вебсайт. 12.08.2020. URL: https://pkf.in.ua/info/39-otsinka- biznesu-z-metoiu-antykryzovoho-upravlinnia-v-ukraini (дата звернення: 18.03.2022).
22. Крещенко Н. Досвід країн Європейського Союзу з управління персона- лом підприємства в умовах фінансово-економічної кризи. Національна служба посередництва і примирення : вебсайт. 7 квіт. 2015 р. URL: https:// nspp.gov.ua/20-zagalnij-rozdil/zagalna-kategoriya-5/30-dosvid-krajin-evropejskogo- soyuzu-z-upravlinnya-personalom-pidpriemstva-v-umovakh-finansovo-ekonomichnoji
(дата звернення: 18.03.2022).
23. Мусійчук І. Комплаєнс від зовнішніх радників – наскільки ефективно? Юридич-
на Газета. 2019. No 12–13 (666–667). URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/ komplaens-vid-zovnishnih-radnikiv--naskilki-efektivno.html (дата звернення: 18.03.2022).

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2022-49-2-93

Цей запис також доступний на: Англійська

08.08.2022