УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17
, кандидат економічних наук, доцент, вулиця Маршала Бажанова, 17, Харків

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

07.06.2022

Номер випуску

2022-№2 (49)

Cторінка

8-27

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

332.142:339.9

ISSN print

2411-5584

Анотація

Досліджено закордонний досвід управління регіональним розвитком на базі децентралізації. Визначено пріоритетні цілі забезпечення стійкості соціально-економічного розвитку регіонів, які базуються на формуванні ефективних соціальних, економічних та екологічних параметрів. Проаналізовано механізми реалізації регіональної політики як єдиної політики Європейського Союзу, які полягають у використанні спільних для всіх країн-членів підходів і принципів стосовно регіонального розвитку. На підставі узагальнення закордонного досвіду виокремлено основні напрями формування державної політики щодо розвитку регіонального управління. Визначено основні проблеми, які виникають на шляху до забезпечення стійкого розвитку регіонів України. Запропоновано напрями формування передумов забезпечення стійкості регіонального розвитку.

Ключові слова

регіон, регіональна економіка, регіоналізація, децентралізація, стійкий розвиток, соціально-економічний розвиток, управління регіональним розвитком.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-2 2_8-27

Список літератури

1. Вакуленко В. М., Орлатий М. К., Куйбіда В. С. Основи регіонального управління в Україні. Київ : НАДУ, 2012. 576 с.
2. Безверхнюк Т. М. Роль принципів «європейського регіоналізму» в організації вітчизняної системи регіонального управління. Теоретичні та прикладні питан- ня державотворення. 2007. Вип. 1.
3. Грицяк І. А. Децентралізований та регіоналізований унітаризм як нові форми державного устрою. Віче. 2015. № 14. С. 72–82.
4. Камінська Н. В. Децентралізація влади і досвід її проведення у зарубіжних дер- жавах. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014.
№ 4. С. 35–40.
5. Матвієнко А. Місцеве самоврядування як ключовий суб’єкт децентралізації влади. Віче. 2015. № 5. С. 29–32.
6. Яровой Г. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Европе. Санкт- Петербург : Норма, 2007. 145 с.
7. Картунов О. В. Вступ до етнополітології. Київ : Ін-т економіки, упр. та господар. права, 1999. 300 с.
8. Грищенко І. М. Зарубіжний досвід регулювання соціально-економічного розвит- ку регіонів. Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Умань, черв. 2018 р.). Умань : Уман. нац. ун-т садівництва, 2018. С. 52–54.
9. Курілов Ю. Ю. Регіоналізація, децентралізація та адміністративна реформа в Європі: теоретико-методологічний аспект. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 11–12. С. 72–84.
10. Дегтярьова І. О. Конкурентоспроможність регіону: стратегічні пріоритети та механізми державного управління : монографія. Київ : НАДУ, 2012. 368 с.
11. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за січень-вересень 2021 року / М-во розвитку громад та територій України, Директорат регіон. політики. Груд. 2021 р. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/ uploads/2021/12/rejtyngova-oczinka-za-sichen-veresen-2021-roku-prezentaczijni- materialy.pdf (дата звернення: 15.04.2022).

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2022-49-2-8

Цей запис також доступний на: Англійська

07.08.2022