ПЕРЕЛІК ПОДАТКОВИХ АГЕНТІВ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ: DE LEGE LATA

Автор

, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного, господарського та екологічного права, Україна, м. Дніпро
, аспірантка кафедри цивільного, господарського та екологічного права, Україна, м. Дніпро

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

18.02.2022

Номер випуску

2022-№1 (48)

Cторінка

104-121

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

347.73:336.22:346.2:347.19

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті проаналізовано законодавчо закріплений склад податкових агентів туристичного збору. Відмічено, що розроблені й затверджені органами місцевого самоврядування нормативно-правові акти, що встановлюють процедуру справляння туристичного збору на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, дублюють перелік податкових агентів, закріплений у підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 Податкового кодексу України. Сформульовано дефініцію поняття «квартирно-посередницька організація». Обґрунтовано авторську редакцію підп. 268.5.2 і доповнення змісту підп. 268.6.1 п. 268.6 ст. 268 Податкового кодексу України.

Ключові слова

відокремлений підрозділ, квартирно-посередницька організація, податковий агент туристичного збору, фізична особа – підприємець, юридична особа

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-1-104-121

Список літератури

1. Про місцеві податки і збори : Декрет Каб. Міністрів України від 20.05.1993 No 56-93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-93 (дата звернення: 28.12.2021).
2. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 No2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 28.12.2021).
3. Надьон О., шведун В. Проблеми законодавчого регулювання стягнення тури- стичного збору. Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 18–19 берез. 2020 р.). Харків : НУЦЗУ, 2020. С. 137–140.
4. Остапчук В. О. Світовий досвід місцевого оподаткування та його роль у вітчизняній податковій системі. Наука молода. 2014. No 21. С. 188–195.
5. Савчук Д. Г. Вдосконалення системи адміністрування місцевих податків і зборів в Україні. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. No 6 (68). С. 188–192.
6. Думчиков М. О. Теоретичні засади історичного аспекту розвитку та формування системи місцевих податків та зборів. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. No 5. С. 121–123.
7. Кучабський О. Г., Гончаренко М. В. Розвиток системи місцевого оподаткуван- ня в Україні. Публічне управління: теорія та практика. 2012. No 3 (11). С. 122– 126.
8. Лазука С. Б. Еволюція та сучасні проблеми місцевого оподаткування в Україні. Методологічні проблеми фінансової теорії та практики : зб. наук. пр. / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. С. 56–58. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/13784 (дата звернення: 28.12.2021).
9. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / за заг. ред. М. Я. Азарова. Ірпінь, 2011. Т. III. 742 с.
10. Голобородько Т. В., Єршова У. І. Туристичний податок: особливості справляння в Україні та в європейських країнах (на прикладі Франції). Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 19. С. 449–456.
11. Чвалюк А. М. Законодавчі неузгодженості при адмініструванні туристичного збору. Прикарпатський юридичний вісник. 2014. Вип. 2 (5). С. 133–145.
12. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010 : прийнято та надано чинності наказом Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спожив. політики від 11.10.2010 No 457. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10 (дата звернення: 28.12.2021).
13. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 No 435-IV. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 28.12.2021).
14. Сучасний тлумачний словник української мови : 65000 слів / за заг. ред. В. В. Дубічинського. Харків : ВД «школа», 2006. 1008 с.
15. Порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) : затв. Поста- новою Каб. Міністрів України від 15.03.2006 No 297. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/297-2006-%D0 %BF (дата звернення: 28.12.2021).
16. ДСТУ 4527:2006. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначен- ня. БУДСТАНДАРТ Online : Сервіс документів. URL: http://online.budstandart.com/ ua/catalog/doc-page.html?id_doc=70251 (дата звернення: 28.12.2021).
17. Господарський кодекс України : Закон України від 06.01.2003 No436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 28.12.2021).
18. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та гро- мадських формувань : Закон України від 15.05.2003 No755-IV. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 (дата звернення: 28.12.2021).
19. Порядок обліку платників податків і зборів : затв. наказом М-ва фінансів України від 09.12.2011 No1588. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11 (дата звернення: 28.12.2021).
20. Недоступ К. К. Правові аспекти справляння туристичного збору на умовах до- говору, укладання якого ініціюють органи місцевого самоврядування. Юридич- ний вісник. 2021. No 5. URL: http://yurvisnyk.in.ua (дата звернення: 28.12.2021).
21. Положення про Державну податкову службу України : затв. Постановою Каб. Міністрів України від 06.03.2019 No227. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/227-2019-%D0 %BF (дата звернення: 28.12.2021).
22. Про місцеве самоврядування : Закон України від 21.05.1997 No280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0 %B2 %D1 %80 (дата звернення: 28.12.2021).
23. Термінологія законодавства. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/termin (дата звернення: 28.12.2021).
24. Рабінович А. В. Порівняльна характеристика цивільного та господарського кодексів щодо суб’єктів господарювання. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія: Юридична. 2015. Вип. 1. С. 121–130.
25. Бєляєва Н. С. Компанія, корпорація, організація, підприємство, установа, фірма: законодавче обґрунтування застосування понять. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. No 3 (71). С. 164–172.
26. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро- мадських формувань : Он-лайн сервіс М-ва юстиції України. URL: https:// usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result (дата звернення: 28.12.2021).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-48-1-104

30.05.2022