СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРАВОПОНИМАНИЕ В КОНТЕКСТЕ АПГРЕЙДА УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

Автор

, кандидат юридических наук, доцент, Харьков, Пушкинская, 77
, кандидат юридических наук, доцент, Харьков, Пушкинская, 77

В рубрике

Право;

Подписано в печать

18.02.2022

Номер выпуска

2022-№1 (48)

Страница

81-103

Тип статьи

Научная статья

Код УДК

343.001

ISSN print

2411-5584

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с современными взглядами на правопонимание и их влияние на соотношение уголовного права с уголовным законом. Анализируются различные научные теории по поводу объема и содержания права и закона, а также проблемные вопросы, которые вытекают из выводов об их несовпадении между собой. Предложен интеграционный подход как наиболее оптимальный при определении признаков и происхождения этих юридических явлений.

Ключевые слова

уголовное право, уголовный закон, норма уголовного права, правопонимание, позитивизм, нормативизм, либертарианство, широкое понимание права

Рецензент

Внешний рецензент

Статья в PDF

Economic Theory and Law, 2022-1-81-103

Список литературы

1. Bazhanov, M. I. (2012). Izbrannye trudy [Selected Works]. V. Ya. Tatsiy (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Russian].
2. Iurydychna vidpovidalnist: problemy vykliuchennia ta zvilnennya. (2013). [Legal responsibility: problems of exclusion and dismissal]. Yu. V. Baulin (Ed.). Donetsk: Kalmius [in Ukrainian].
3. Kryminalne pravo i zakonodavstvo Ukrainy. Zahalna chastyna: kurs lektsii. (2001). [Criminal law and legislation of Ukraine. The general part. Course of lectures]. M. Y. Korzhanskyi (Ed.). Kyiv: Atika [in Ukrainian].
4. Kurs ugolovnogo prava. Obshchaya chast’: uchebnik. T. 1: Ucheniye o prestuplenii. (1999). [Course of criminal law. General part: textbook. T. 1: The doctrine of crime]. N. F. Kuznetsova & I. M. Tyazhkova (Eds.). Moscow: Zertsalo [in Russian].
5. Naumov, A. V. (2011). Rossiyskoye ugolovnoye pravo. Tom 1. Obshchaya chast’: kurs lektsiy [Russian criminal law. Vol. 1. General part: a course of lectures]. Moscow: Wolters Kluwer [in Russian].
6. Ukrainske kryminalne parvo. Zahalna chastyna: pidruchnyk. (2013). [Ukrainian criminal law. General part: textbook]. V. O. Navrotskyi (Ed.). Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
7. Panov, M. I. (2016). Funktsionalnyi pidkhid u doslidzhenniakh kryminalnoho prava [Functional approach in the study of criminal law]. Sotsialna funktsiia kryminalnoho prava: problemy naukovoho zabezpechennia, zakonotvorennia ta pravozastosuvannia: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 12–13 zhovt. 2016 r. – The social function of criminal law: problems of scientific support, lawmaking and law enforcement: materials intern. scientific-practical conf., Oct. 12–13. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
8. Piontkovskiy, A. A. (1958). K voprosu o vzaimootnoshenii ob’’yektivnogo i sub’’yektivnogo prava [To the question of the relationship between objective and subjective law]. Sovetskoye gosudarstvo i pravo – Soviet state and law, 5, 25–36 [in
Russian].
9. Ponomarenko, Yu. A. (2020). Zahalna teoriia vyznachennia karanosti kryminalnykh pravoporushen [General theory of determining the punishment of criminal offenses]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
10. Pudovochkin, Yu. Ye., & Dorogin, D. A. (2017). Ucheniye o prestuplenii i o sostave prestupleniya [The doctrine of crime and the elements of a crime]. Moscow: RGUP [in Russian].
11. Filimonov, V. D. (2003). Okhranitel’naya funktsiya ugolovnogo prava [Protective
function of criminal law]. Sankt-Peterburg: Yuridicheskiy tsentr Press [in Russian]. 12. Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna: pidruchnyk. (2020). [Criminal law of Ukraine. General part: textbook]. V. Ya. Tatsiy, V. I. Tiutiuhin & V. I. Borysov (Eds.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
13. Ugolovnoye pravo. Obshchaya chast’. Uchebnik. (1997). [Criminal law. A common part. Textbook]. N. I. Vetrova, & Yu. I. Lyapupova. (Eds.). Moscow: Novyy Yurist: KnoRus [in Russian].
14. Naden, O. V. (2012). Teoretychni osnovy kryminalno-pravovoho rehuliuvannia v Ukraini [Theoretical foundations of criminal law regulation in Ukraine]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
15. Mal’tsev, V. V. (2000). Vvedeniye v ugolovnoye parvo [Introduction to criminal law]. Volgograd: VYUI MVD Rossii [in Russian].
16. Shepitko, M. V. (2020). Criminal Legislation Trends in Ukraine (Evidence from Crimes Against Justice). Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 27 (2), 131–141. DOI: https://doi.org/10.31359/1993-0909-2020-27-2-174.
17. Entsiklopediya ugolovnogo prava. Ponyatiye ugolovnogo prava. (2005). [Encyclopedia of criminal law. The concept of criminal law]. (Vol. 1). V. B. Malinin (Ed.). Sankt- Peterburg: Izd. prof. Malinina [in Russian].
18. Nedbaylo, P. Ye. (1965). Voprosy struktury sovetskikh pravovykh norm v svyazi s postepennym pererastaniyem ikh v pravila kommunisticheskogo obshchezhitiya [Questions of the structure of Soviet legal norms in connection with their gradual development into the rules of a communist community]. Pravo i kommunizm – Law and Communism. D. A. Kerimov (Ed.). Moscow: Yuridicheskaya literatura (pp. 118–139) [in Russian].
19. Marx, K., & Engels, F. (1955). Sochineniya [Works]. (Vol. 1). Moscow: Gosudarstvennoye izdatel’stvo politicheskoy literatury [in Russian].
20. Zinchenko, I. A. (2005). Sostavnyye prestupleniya [Compound crimes]. Kharkiv: SPD FL Vapnyarchuk N. M. [in Russian].
21. Osnovaniya ugolovno-pravovogo zapreta. Kriminalizatsiya i dekriminalizatsiya. (1982). [Grounds for criminal law prohibition. Criminalization and decriminalization]. Kudryavtsev, V. N., & Yakovlev, A. M. (Eds.). Moscow: Nauka [in Russian].
22. Kontseptsiia reformuvannia Kryminalnoho kodeksu Ukrainy ta inshykh aktiv chynnoho zakonodavstva pro vidpovidalnist za pravoporushennia u publichnii sferi. (2019). [The concept of reforming the Criminal Code of Ukraine and other acts of current legislation on liability for offenses in the public sphere]. Kontseptualni zasady novoi redaktsii Kryminalnoho kodeksu Ukrainy: materialy mizhnar. nauk. konf., Kharkiv, 17–19 zhovt. – Conceptual principles of the new edition of the Criminal Code of Ukraine: materials of the international sciences conference, Kharkiv, October 17–19. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
23. Zinchenko, I. O., & Shevchenko, Ye. V. (2017). Funktsii kryminalnoho prava ta yikh spivvidnoshennia iz funktsiiamy zakonu pro kryminalnu vidpovidalnist [Functions of criminal law and their relationship with the functions of the law on criminal liability]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 3 (30), 171–185 [in Ukrainian].
24. The working group on reforming criminal law (2020). Kontseptsiia reformuvannia kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy: proiekt. [The concept of reforming the criminal legislation of Ukraine: draft]. Retrieved from https://newcriminalcode.org.ua/upload/ media/2020/08/25/povnyj-tekst-kontseptsiyi-reformuvannya-kk-ukrayiny.pdf [in Ukrainian].
25. Tiutiuhin, V. I., Baida, A. O., & Bazeliuk, V. V. (2020). Legal restrictions on medical intervention during operation on female genitalia for non-medical purposes. Wiadomości Lekarskie, LXXII (12.2), 2909–2918.
26. Tatsiy, V., Borisov, V., & Tiutiuhin, V. (2013). Stabil’nost’ i dinamizm – neobkhodimyye usloviya effektivnosti i kachestva zakonodatel’stva Ukrainy ob ugolovnoy otvetstvennosti [Stability and dynamism are necessary conditions for the effectiveness and quality of Ukrainian legislation on criminal liability]. Sovremennyye problemy ugolovno-pravovogo vozdeystviya: mezhgosudarstvennyy sbornik nauchnykh statey LGU VD im. E. A. Didorenko (Ukraina) instituta filosofii, sotsiologii i prava Volg. GU (Rossiya) – Modern problems of criminal law impact: an interstate collection of scientific articles of the Leningrad State University of Internal Affairs named after E. A. Didorenko (Ukraine) Institute of Philosophy, Sociology and Law Volg. GU (Russia), 71–84 [in Russian].
27. Kyrychko, V. M. (2013). Kryminalna vidpovidalnist za koruptsiiu [Criminal liability for corruption]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
28. Kovler, A. I. (2002). Antropologiya prava [Anthropology of law]. Moscow: Norma (Norma – Infra) [in Russian].
29. Livshits, R. Z. (1989). Pravo i zakon v sotsialisticheskom pravovom gosudarstve [Law and law in a socialist legal state]. Sovetskoye gosudarstvo i parvo – Soviet state and law, 3, 15–22 [in Russian].
30. Yavich, L. S. (1977). Pravo i obshchestvennyye otnosheniya (metodologicheskiy aspekt problemy) [Law and public relations (methodological aspect of the problem)]. Problemy teorii sotsialisticheskogo gosudarstva i prava – Problems of the theory of the socialist state and law (p. 114). Moscow: Institut gosudarstva i prava [in Russian].
31. Nersesyants, V. S. (1997). Filosofiya prava [Philosophy of law]. Moscow: Infra-M – Norma [in Russian].

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-48-1-81

22.05.2022