ГЕНЕЗИС ЦІННІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ І ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТИ

Автор

, доктор економічних наук, професор кафедри туризму, Україна, м. Івано-Франківськ
, здобувач наукового ступеня доктора філософії, аспірант кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеол, Україна, м. Івано-Франківськ

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

18.02.2022

Номер випуску

2022-№1 (48)

Cторінка

29-43

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

338.45:622(477)

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті висвітлюються питання зародження і розвитку ціннісно зорієнтованого управління в умовах суспільно-економічних трансформацій. Проведено ретроспективний аналіз, окреслено основні етапи становлення ціннісно зорієнтованого управління на підприємствах. Досліджено інтеграційні тенденції розвитку ціннісно зорієнтованого управління з урахуванням процесного, системного, міждисциплінарного та галузевого підходів.

Ключові слова

цінності, менеджмент, нафтогазовидобувні підприємства, ціннісно зорієнтоване управління, ефективність

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-1-29-43

Список літератури

1. Замазій О. В. Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: концепції, технології, стратегії. Хмельницький : ХНУ, 2015. 334 с.
2. Сагайдак М. П., Смирнов Є. В., Теплюк М. А. Ціннісно-орієнтоване управління транснаціональними корпораціями. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. No 4. C. 64–68.
3. Дихановський В., Русевич A., Еггінтон Б. Методологія ціннісно-орієнтованого управління плануванням розвитку озброєння. Наука і оборона. 2019. Т. 2. No1. С. 41–48. DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-41-48.
4. Hasanudin, Nurwulandari A., Adnyana I., Loviana N. The Effect of Ownership and Financial Performance on Firm Value of Oil and Gas Mining Companies in Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy. 2020. Vol. 10. No. 5. P. 103– 109. DOI: https://doi.org/10.32479/ijeep.9567.
5. Fedoryshyn D., Trubenko O., Dmytruk V., Fedoryshyn S., Humeniuk V. Peculiarities of geological structure of neogenic deposits of Haiv gas deposit and their influence on filtration capacity parameters. European Association of Geoscientists & Engineers Conference Proceedings, Geoinformatics, May 2021. Vol. 2021. Р. 1–6. DOI: https:// doi.org/10.3997/2214-4609.20215521044.
6. Філософський енциклопедичний словник / ред. В. шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 752 с.
7. Філософія: словник термінів та персоналій / ред. В. С. Бліхар. Київ : КВІЦ, 2020. 274 с.
8. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / ред. І. Звєрєвa. Київ ; Сімферополь : Унiверсум, 2012. 536 с.
9. Blackburn S. The Oxford Dictionary of Philosophy. Chatham : Oxford University Press : Mackays Ltd, 1996. 422 p.
10. Parsons T., Shils E. Values, motives, and systems of action. Toward a general theory of action. 1951. No 33. Р. 247–275.
11. Rokeach M. The Nature of Human Values. New York : Free Press, 1973. 438 p.
12. Маслоу А. Мотивация и личность. Пер. с англ. 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер,
2019. 400 с.
13. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы : пер. с англ. 2-е изд., испр. Москва : Смысл : Альпина нон-фикшн, 2011. 496 с.
14. шевченко Д. А. Интегрированные коммуникации : энциклопедия. Москва : Издат.-торг. корпорация «Дашков и К», 2019. 298 с.
15. Schwartz Sh. H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture. 2012. No 2 (1). DOI: https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116.
16. Завадський Й. С., Осовська Г. В., Юшкевич О. О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006. 358 с.
17. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. Київ : PortRoyal, 2001. 594 с.
18. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Москва : Гос. изд-во полит. лит., 1955. 360 с.
19. Милль Дж. С. Основы политической экономии : в 3 т. : пер. с англ. Москва : Прогресс, 1980. Т. 2. 480 с.
20. Бëм-Баверк О. фон. Капитал и процент. Т. 2 : Позитивная теория капитала. Т. 3 : Экскурсы / пер. с англ. В. Кошкина ; под. ред. А. В. Куряева. Челябинск : Со- циум, 2010. 916 с.
21. Туган-Барановський М. І. Політична економія. Курс популярний : наук. вид. Київ : Наук. думка, 1994. 264 с.
22. Research Guides: Oil and Gas Industry. A Research Guide: History of the Industry. Home – Research Guides at Library of Congress. URL: https://guides.loc.gov/oil-and- gas-industry/history (дата звернення: 11.01.2022).
23. Слобода-Рунгурське нафтове родовище. Інвестиційний атлас надрокористувача. Вуглеводні. Київ. URL: https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/ Слобода-Рунгурське.pdf (дата звернення: 11.01.2022).
24. Drake Well Museum and Park. URL: https://www.drakewell.org/ (дата звернення: 11.01.2022).
25. Маршалл А. Принципы политической экономии. Москва : Директ-Медиа, 2012. 2126 с.
26. Вебер М. Избранные произведения / ред.: Н. Л. шестернина, Н. В. Вербицкая ; пер. с нем.: М. И. Левина, А. Ф. Филиппов, П. П. Гайденко. Москва : Прогресс, 1990. 808 с.
27. Тэйлор Ф. Принципы научного менеджмента / ред. Е. Кочерина ; пер. с англ. А. И. Зак. Москва : Журн. «Контроллинг», 1991. 104 с.
28. Emerson H. The Twelve Principles of Efficiency. New York : The Engineering Magazine Company, 1913. 423 p.
29.Drucker P. Managing For Results. Routledge, 2012. DOI: https:// doi.org/10.4324/9780080575315.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-48-1-29

19.05.2022