РОЗВИТОК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В РАМКАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ

Автор

, докторка юридичних наук, професорка, м. Харків, Україна

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

24.09.2021

Номер випуску

2021-№3 (46)

Cторінка

108-131

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.1:349.6

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті досліджено історичні витоки та перспективи розвитку економіко-правового регулювання збалансованого використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. Обґрунтовано, що розвиток економіко-правового механізму природокористування та охорони довкілля є невід’ємною складовою формування доктрини екологічного права та зумовлений об’єктивними чинниками соціально-економічного та політичного розвитку нашої держави. Проаналізовано його сутність і мету як частини загального еколого-правового механізму регулювання суспільних відносин і чинника, що реалізує державну екологічну політику на шляху до сталого розвитку.

Ключові слова

економіко-правовий механізм, природокористування, охорона навколишнього природного середовища, природні ресурси, еколого-правова доктрина, державна екологічна політика.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

108-131

Список літератури

1. Костицький В. В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні): монографія. Київ: ІЗП і ПЕ, 2003. 770 с.
2. Андреева Н. Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление: монографія. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины; Феникс, 2006. 536 с.
3. Хвесик М. А., Горбач Л. М., Кулаковський Ю. П. Економіко-правове регулювання природокористування: монографія. Київ: Кондор, 2004. 524 с.
4. Екологічний менеджмент: навч. посіб. / за ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. Київ: Знання, 2006. 366 с.
5. Веклич О. О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні: монографія. Київ: Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів, 2003. 88 с.
6. Розовский Б. Г. Правовое стимулирование рационального природопользования: монографія. Киев: Наук. думка, 1981. 238 с.
7. Петрова Т. В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окружа- ющей среды: монография. Москва: Зерцало, 2000. 192 с.
8. Бобкова А. Г. Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва у контексті доктрин господарського та екологічного права. Правова доктрина України: у 5 т. / Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 2013. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права. С. 216–251.
9. Кузнєцова С. В. Правове забезпечення фінансування у сфері охорони навколишнього природного середовища: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2000. 20 с.
10. Романко С. М. Економіко-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції: монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. 248 с.
11. Шоха Т. П. Правові аспекти екологічного страхування в Україні: монографія. Київ: Алерта, 2019. 236 с.
12. Гетьман А. П. Доктрина науки екологічного права: генеза теоретичних досліджень еколого-правових проблем у ХХ ст. Правова доктрина України: у 5 т. / Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 2013. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права. С. 10–25.
13. Гетьман А. П. Доктрина екологічного права та законодавства України: монографія. Харків: Оберіг, 2019. 336 с.
14. Казанцев Н. Д. Правовая охрана природы в СССР: монография. Москва: Знание,
1967. 134 с.
15. Жаворонкова Н. Г., Зиновьева О. А. История развития земельного, природоресурсного и экологического права. Вестник университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2016. № 1. С. 133–147.
16. Про охорону природи УРСР: Закон Української РСР від 30.06.1960 р. Відомості Верховної Ради УРСР. 1960. № 23. Ст. 175.
17. Колбасов О. С. Охрана природы по советскому законодательству: монографія. Москва: Юрид. лит, 1961. 76 с.
18. Гайворонська Т. М., Глушенко Т. М. Економічне регулювання природокористування і охорони навколишнього природного середовища. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 60. С. 232–238.
19. Титова Н. І. Відповідальність за порушення законодавства про охорону природи: монографія. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1973. 220 с.
20. Про докорінну перебудову справи охорони природи в республіці: постанова Ради Міністрів УРСР від 18.11.1988 № 357. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP880357 (дата звернення: 15.08.2021).
21. Петрова Т. В. Проблемы правового обеспечения экономического механизма охраны окружающей среды: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.06 / МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва, 2000. 47 с.
22. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264‑ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (дата звернення: 15.08.2021).
23. Андрейцев В. І. Еволюція наукових доктрин екологічного права. Правова доктрина України: у 5 т. / Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 2013. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права. С. 97–129.
24. Малишева Н. Р., Єрофєєв М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Харків: Право, 2017.
416 с.
25. Недава О. А. Фінансування природоохоронних заходів в Україні: проблеми та пропозиції до законодавчого врегулювання. Екологічний вісник. 2018. № 3. С. 2–5.
26. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-правовий аспект. Тридцать лет с экологическим правом. Харьков: Кроссроуд, 2013. С. 205–212.
27. Костицький В. В. Економіко-правовий механізм охорони довкілля та екологічна політика. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні): монографія. Київ: ІЗП і ПЕ. 2003. 770 с. URL: http://www.kostytsky.com.ua/upload/doc/3–2.pdf (дата звернення: 11.08.2021).
28. Про основні напрямки державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: поста-
нова Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 15.08.2021).
29. Веклич О., Бугас В. Потрібен «євроремонт» економічного механізму екологічного регулювання. Вісник НАН України. 2006. № 3. С. 49–57.
30. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року: Закон України від 21.12. 2010 № 2818. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17 (дата звернення: 15.08.2021).
31. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28.02.2019 № 2697‑VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 (дата звернення: 15.08.2021).
32. Про затвердження Національної економічної стратегії України на період до 2030 року: постанова Каб. Міністрів України від 03.03.2021 № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 (дата звернення:
28.05.2021).
33. Бредіхіна В. Л. Розвиток економіко-правового механізму природокористування та охорони довкілля в державній екологічній політиці України. Актуальні питання стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року: матеріали «круглого столу» (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 159–165.

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑46‑3‑108

29.09.2021