ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Ірпінь, вул. Університетська, 31,
, докторка юридичних наук, професорка, Україна, м. Маріуполь

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

24.09.2021

Номер випуску

2021-№3 (46)

Cторінка

89-107

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

349.22:331.103

ISSN print

2411-5584

Анотація

Проаналізовано тенденції розвитку вітчизняного трудового законодавства щодо правового регулювання організації праці на підприємствах, в установах, організаціях. Наголошується, що правила внутрішнього трудового розпорядку виступають правовим інструментом організації праці. Обстоюється думка, що відмова від обов’язковості прийняття правила внутрішнього трудового розпорядку і звуження повноважень трудових колективів у процесі ухвалення названих правил є хибним кроком на шляху удосконалення трудового законодавства України.

Ключові слова

правила внутрішнього трудового розпорядку, трудовий розпорядок, локальний акт, правове регулювання організації праці, трудовий колектив, єдність і диференціація.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

89-107

Список літератури

1. Голобородько В. О. Внутрішній трудовий розпорядок: поєднання централізованого та локального правового регулювання. Держава і право. 2011. Вип. 51. С. 368–372.
2. Іншин М. І., Соцький А. М., Щербина В. І. Правове регулювання організації праці: навч. посіб. Харків: Диса плюс, 2013. 448 с.
3. Клименко А. Л. Оновлення трудового законодавства в контексті запровадження самостійних форм роботи: дистанційної та надомної. Право і безпека. 2021. № 1 (80). С. 144–150.
4. Марушева О. А. Види правил внутрішнього трудового розпорядку, їх зміст і співвідношення. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2012. № 25. С. 386–392.
5. Падалка А. О. Досвід європейських країн та США щодо правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку та шляхи його запозичення для України. Соціальне право. 2019. № 1. С. 26–33.
6. Падалка А. О. Проблеми правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 (081). Київ, 2019. 418 с.
7. Пилипенко П. Д., Пилипенко Ю. П. Внутрішній трудовий розпорядок як об’єкт правового регулювання. Юридична наука. 2011. № 2. С. 112–118.
8. Підкопай Д. С. Проблема єдності та диференціації внутрішнього трудового розпорядку. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 (91). С. 79–87.
9. Підкопай Д. С. Внутрішній трудовий розпорядок як складно-організована система. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2014. № 29. С. 203–209.
10. Токарєва М. В. Роль професійних спілок у прийнятті правил внутрішнього трудового розпорядку. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Право. 2012. № 18. С. 57–60.
11. Форманюк В. В. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Актуальні проблеми держави і права. 2010. Вип. 53. С. 432–438.
12. Ярошенко О. Щодо окремих проблемних питань централізованого правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Вісник Академії правових наук України. 2013. № 1. С. 131–138.
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин: проєкт Закону України, реєстр. № 5388 від 16.04.2021. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71684 (дата звернення: 19.07.2021).
14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження спрощеного порядку регулювання трудових відносин : проєкт Закону України № 5388-1 від 30.04.2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71828 (дата звернення: 19.07.2021).
15. Висновок Головного науково-експертного управління на проєкт Закону України : реєстр. № 5388 від 16.04.2021. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71684 (дата звернення: 19.07.2021).
16. Висновок Головного науково-експертного управління на проєкт Закону України : реєстр. № 5388-1 від 30.04.2021. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71828 (дата звернення: 19.07.2021).
17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30.03.2020 № 540‑IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 18. Ст. 123.

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑46‑3‑89

29.09.2021