МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРІОД ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН

Автор

, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Харків, проспект Перемоги, 55
, старша викладачка, Україна, м. Харків

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

24.09.2021

Номер випуску

2021-№3 (46)

Cторінка

73-88

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.4:005.591.4

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті розглянуто процес еволюції та перспективи математичних методів і моделей в економічних дослідженнях. Проаналізовано переваги та виявлено недоліки математичної формалізації в умовах нової економічної парадигми. Обґрунтовано необхідність пошуку принципово нових наукових підходів, здатних забезпечити адекватність економіко-математичних моделей при дослідженні сучасних соціально-економічних систем. Розкрито перспективність синергетичного напряму як базового напряму в сучасному економіко-математичному моделюванні, показано, що його подальший розвиток вимагає застосування новітнього математичного інструментарію. Наведено класифікацію математичних методів та моделей, які необхідно включити до синергетичного напряму економічних досліджень.

Ключові слова

Математичні методи та моделі, математична формалізація, економічні дослідження, економічна парадигма, синергетичний напрям досліджень.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

73-88

Список літератури

Bazylevych, V. D., & Yl’yn, V. V. (2010). Metafyzyka ekonomyky [Metaphysics of Economics]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
Berezhnaja, E. V., & Berezhnoj, V. I. (2007). Matematicheskie metody modelirovanija ekonomicheskih sistem [Mathematical methods for modeling economic systems]. Moskva: Finansy i statistika [in Russian].
Borovska, T. M. (2018). Matematychni modeli funktsionuvannia i rozvytku vyrobnychykh system na bazi metodolohii optymalnoho ahrehuvannia [Mathematical models of functioning and development of production systems based on the methodology of optimal aggregation]. Vinnytsia: VNTU [in Ukrainian].
Bronytska, V. V. (2019). Ryzyky ta problemy stanovlennia novoi ekonomichnoi paradyhmy [Risks and problems of formation of a new economic paradigm]. In Theoretical and methodological transformations of economics in the 21st century: prospects for a new paradigm. Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference. Kyiv, 2019, May 28–29. DOI: https://doi.org/10.31617/k.knute.2019‑05‑29.01 [in Ukrainian].
Cherniak, O. I., & Zakharchenkо, P .V. (2018). Prykladni aspekty prohnozuvannia rozvytku ekonomiky Ukrainy [Applied aspects of forecasting the development of Ukraine’s economy]. Melitopol [in Ukrainian].
Derbentsev, V. D. (2010). Synerhetychni ta ekonofizychni metody doslidzhennia dynamichnykh ta strukturnykh kharakterystyk ekonomichnykh system [Synergetic and econophysical methods of research of dynamic and structural characteristics of economic systems]. Cherkasy: Brama-Ukraine [in Ukrainian].
Fadieieva, I. H. (2014). Osnovni napriamy udoskonalennia biznes protsesiv ta suchasna metodolohiia yikh modeliuvannia ta rehlamentatsii na zasadakh nechitkoi lohiky [Main directions of impro vement of business processes and modern methodology of their modeling and regulation on the basis of fuzzy logic]. Ekonomika i derzhava – Economy and state, 11, 11–18 [in Ukrainian].
Haken, G. (2005). Informatsiya i samoorganizatsiya. Makroskopicheskiy podhod k slojnyim yavleniyam [Information and self-organization. Macroscopic approach to complex phenomena]. Moskva: KomKniga [in Russian].
Hrytsenko, A. A. (2018). Ekonomichna osvita: shliakh vid teorii do praktyky [Economic education: the path from theory to practice]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 10 (683), 53–70 [in Ukrainian].
Hrytsenko, A. A. (2019). Hlobalna nestabilnist sotsialno ekonomichnoi dynamiky yak obiektyvne pidhruntia paradyhmalnykh zrushen v ekonomichnii nautsi [Global instability of socio-economic dynamics as an objective basis of paradigmal shifts in economic science]. In Theoretical and methodological transformations of economics in the 21st century: prospects for a new paradigm. Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference. Kyiv, 2019, May 28–29. DOI: https://doi.org/10.31617/k.knute.2019‑05‑29.01 [in Ukrainian].
Kantorovich, A. V. (2010). O sostojanii i zadachah jekonomicheskoj nauki [On the state and tasks of economic science]. Moskva: Nauka [in Russian].
Kapica, S. P., Kurdjumov, S. P., & Malineckij, G. G. (2003). Sinergetika i prognozyi buduschego [Synergetics and forecasts of the future]. Moskva: Editorial [in Russian].
Kniazevych, A. O., Kraichuk, O. V., Kraichuk, S. O., & Strilchuk, R. M. (2019). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv na osnovi teorii synerhetyky [Management of the innovative development of enterprises on the basis of the theory of synergetics]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 3. DOI: https://doi.org/10.32702/2307‑2105‑2019.3.9 [in Ukrainian].
Kolomiiets, S. V. (2020). Katehorii synerhetyky v ekonomichnykh doslidzhenniakh: neliniinist sotsialno-ekonomichnykh system [Categories of synergetics in economic research: nonlinearity of socio-economic systems]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of TNU named after V. I. Vernadsky. Series: Economics and Management, vol. 31 (70), No 3, 191–197. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70‑3‑66 [in Ukrainian].
Krugman, Р. (2018). Economics. Worth Publishers. New York, USA. Kuznecov, B. V. (2020). Sinergeticheskij menedzhment – upravlenie proryvami [Synergetic management as breakthrough management]. Retrieved from http://spkurdyumov.ru/forecasting/ sinergeticheskij-menedzhment/ [in Russian].
Leont’ev, V. V (1990). Ekonomicheskie esse: teorii, issledovaniya, fakty i politika [Economic Essays: Theory, Research, Facts, and Politics]. Moskva: Politizdat [in Russian].
Lo, E. (2018). Adaptyvni rynky. Finansova evoliutsiia na shvydkosti dumky [Adaptive markets. Financial evolution on the speed of thought]. Kyiv: Fors Ukraina [in Ukrainian].
Mazaraki, A. A. (2019). Potentsial paradyhmalnykh ta kontseptualnykh zmin v ekonomichnii nautsi XXI stolittia [Potential of paradigmal and conceptual changes in economic science of the XXI century]. In Theoretical and methodological transformations of economics in the 21st century: prospects for a new paradigm. Proceedings of the All- Ukrainian scientific-practical conference. Kyiv, 2019, May 28–29. DOI: https://doi.org/10.31617/k.knute.2019‑05‑29.01 [in Ukrainian].
Nemchinov, V. S. (1965). Ekonomiko-matematicheskie metodyi i modeli [Economic mathematical methods and models]. Moskva: Myisl [in Russian].
Polovtsev, O. V. (2010). Metody modeliuvannia dynamiky sotsialnoekonomichnykh system [Methods of modeling the dynamics of socioeconomic systems]. Visnyk NADU. Seriia: Derzhavne upravlinnia –NAPA Bulletin. Series: Public Administration, 1, 105–111 [in Ukrainian].
Peters, Je. (2004). Fraktal’nyj analiz finansovyh rynkov. Primenenie teorii haosa v investicijah i jekonomike [Fractal analysis of financial markets. Application of chaos theory in investment and economics]. Moskva: Internet-trejding [in Russian].
Petti, W. (1940). Ekonomicheskie i statisticheskie raboty [Economic and statistical works]. Moskva: Socekgiz [in Russian].
Piddubna, H. K. (2017). Zastosuvannia kerovanosti liniinykh dyferentsialnykh rivnian iz zapiznenniam v ekonomitsi [Application of contro llability of linear differential equations with delay in economy]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 131, 184–187 [in Ukrainian].
Rosser, J. Barkley. (2003). Weintraub on the Evolution of Mathematical Economics: A Review Essay. Journal of Post Keynesian Economics, 25 (4), 575–589.
Samoilenko, A. M. (2015). Matematychne modeliuvannia [Mathematical modeling]. NAN Ukrainy, In-t matematyky. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Shyhun, M. M. (2007). Zastosuvannia matematychnykh metodiv v ekonomitsi: spetsyfika, problemy, perspektyvy [Application of mathematical methods in the economy: specifics, problems, perspectives]. Visnyk ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky – Bulletin of ZhSTU. Series: Economic Sciences, 1 (39), 425–433 [in Ukrainian].
Soloviov, V. M. (2015). Modeliuvannia skladnykh system [Modeling of complex systems]. Cherkasy: Brama [in Ukrainian].
Taleb, N. N. (2007). The black swan: the impact of the highly improbable. Random House, New York, USA.
Tarasevych, V. M. (2018). Problematyka istyny u svitovii ekonomichnii nautsi [The problem of truth in world economic science]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 10 (683), 88–99 [in Ukrainian].
Umantsiv, Yu. M. (2019). Ekonomichna teoriia u novitnomu metodolohichnomu dyskursi [Economic theory in the latest methodological discourse]. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNTEU, 2 (124), 51–63 [in Ukrainian].
Vitlinskyi, V. V., & Skitsko, V. I. (2013). Evoliutsiine modeliuvannia v protsesakh pryiniattia rishen [Evolutionary modeling in decision making processes]. Aktualni problemy ekonomiky – Current economic problems, 1, 187–201 [in Ukrainian].
Vlasiuk, O. S. (2011). Ekonomiko-matematychne modeliuvannia protsesiv sotsialnoekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Economic and mathematical modeling of the processes of socio-economic development of Ukraine]. Kyiv: DNNU «Akad. fin. Upravlinnia» [in Ukrainian].
Weintraub, Е. Rоу. (2002). How Economics Became a Mathematical Science. Durham, NC: Duce University Press.
Yakimtsov, V. V. (2018). Synerhetychni doslidzhennia v ekonomitsi: problemy ta perspektyvy: monohrafiia [Synergetic research in economics: problems and prospects: a monograph]. Lviv: Panorama [in Ukrainian].
Zang, W.‑B. (1999). Sinergeticheskaja jekonomika. Vremja i peremeny v nelinejnoj jekonomicheskoj teorii [Synergetic Economics: Time and Change in Nonlinear Economics]. Moskva: Mir [in Russian].

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑46‑3‑73

29.09.2021