INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING SERVICES ON THE PHARMACEUTICAL MARKET OF UKRAINE

Author

, professor, Kharkiv, Pushinska, 77

In heading

Economic theory;

Signed print

24.09.2021

Issues number

2021-№3 (46)

Page

57-72

Type of articles

Scientific article

Code UDK

339.94:661.12(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

The article is dedicated to the analysis of the market for business consulting services that are in demand by pharmaceutical enterprises in Ukraine and carry out export-import activities. The main participants in this market are characterized as well as types of services and the market development trends are substantiated. The dynamics of foreign trade of pharmaceutical products in Ukraine, its problems and the impact of business consulting
on their solution are analyzed.

Keywords

Business consulting, services, foreign trade, consulting firms, pharmaceutical
market.

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

57-72

Bibliography

1. Reikin, V. S., & Makara, O. V. (2020). Konsaltynh v Ukraini: otsinka stanu ta tendentsii rozvytku [Consulting in Ukraine: assessment of the state and trends of development]. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom – Economics and management of national economy, 39, 97–101. Retrieved from http://market-infr.od.ua/journals/2020/39_2020_ukr/18.pdf [in Ukrainian].
2. Karpenko, O. O. (2018). Perspektyvy rozvytku konsaltynhovoi diialnosti v Ukraini na osnovi yevropeiskoho dosvidu [Prospects for the development of consulting activities in Ukraine on the basis of European experience]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 27, 54–58 [in Ukrainian].
3. Kovalska, K. V., & Pastushenko, R. M. (2018). Tendentsii rozvytku rynku konsaltynhovykh posluh u konteksti postkryzovoho periodu v Ukraini [Trends in the development of the consulting services market in the context of the post-crisis period in Ukraine]. Molodyi vchenyi – A young scientist, 8 (60), 194–200 [in Ukrainian].
4. Marchenko, O. S. (2019). Biznes-konsaltynh [Business consulting]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
5. Okhrimenko, O. O., & Kukharuk, A. D. (2016). Mizhnarodnyi konsaltynh [International Consulting]. Kyiv: NTUU «KPI» [in Ukrainian].
6. Vitiuk, A. V., & Trachenko, K. R. (2018). Superechlyvi tendentsii rozvytku farmatsevtychnoi promyslovosti Ukrainy [Controversial trends in the development of the pharmaceutical industry of Ukraine]. Visnyk VPI – Bulletin of the VPI, 6, 35–43 [in Ukrainian].
7. Kovinko, O. M., Stakhova, A. I., & Vovk, A. P. (2017). Farmatsevtychnyi rynok Ukrainy yak rushiinyi vazhil rozvytku ekonomiky [Pharmaceutical Market of Ukraine as a driving gap of economic development]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove
hospodarstvo – Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and World Economy, 11, 56–59 [in Ukrainian].
8. Posylkina, O. V., & Litvinova, O. V. (2018). Upravlinnia intelektualnymy resursamy v farmatsii v umovakh innovatsiinoho rozvytku [Management of intellectual resources in pharmacy in conditions of innovation development]. Kharkiv: NFaU [in Ukrainian].
9. Size of the global consulting market from 2011 to 2020. (n.d.). Retrieved July 27, 2021, from https://www.statista.com/statistics/466460/global-management-consultingmarket-size-by-sector/.
10. Revenue of the Big Four accounting / audit firms worldwide in 2020. Statista. (n.d.). Retrieved July 27, 2021, from https://www.statista.com/statistics/250479/big-fouraccounting-firms-global-revenue/.
11. From vision to decision: Pharma 2020. PwC. (n.d.). Retrieved July 27, 2021, from https://www.pwc.com/gx/en/pharma-life-sciences/pharma2020/assets/pwc-pharmasuccess-strategies.pdf.
12. Tovarna struktura zovnishnoi torhivli Ukrainy. (n.d.). [Commodity structure of Ukraine’s foreign trade]. Retrieved July 27, 2021, from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
13. Vplyv COVID-19 ta karantynnykh obmezhen na ekonomiku Ukrainy. Kabinetne doslidzhennia Hromadskoi orhanizatsii «Tsentr prykladnykh doslidzhen» ta Predstavnytstva Fondu Konrada Adenauera v Ukraini. (2020, July). [Impact of COVID-19 and quarantine restrictions on the Ukrainian economy. Cabinet research
of the Public Organization «Center for Applied Studies» and Representative Office of the Conrad Adenauer Foundation in Ukraine]. Retrieved from https://www.kas.de/documents/270026/8703904 [in Ukrainian].
14. Baker McKenzie konsultuvala aktsioneriv Biopharma shchodo prodazhu farmatsevtychnoho biznesu Stada AG. (2020). [Baker McKenzie advised BioPharma shareholders for the sale of Pharmaceutical Business Stada AG]. Newsroom. Retrieved from https://www.bakermckenzie.com/uk/newsroom/2020/01/biopharma [in Ukrainian].
15. Ofitsiinyi sait «PwC Ukraine» [Official site of «PWC Ukraine»]. Retrieved from https:// www.pwc.com/ua/uk/ [in Ukrainian].
16. Okhorona zdorovia ta farmatsevtyka. (n.d.). [Health and Pharmaceuticals]. Retrieved July 27, 2021, from https://home.kpmg/ua/uk/home/industries/life-sciences.html [in Ukrainian].
17. Richna zvitnist emitenta PAT «Khimfarmzavod «Chervona zirka». (n.d.). [Annual reporting of the issuer of PJSC «Khimfarmzavod Red Star»]. Retrieved July 27, 2021, from https://smida.gov.ua/db/feed/showform/corp_upr/59491 [in Ukrainian].
18. Ofitsiinyi sait farmatsevtychnoi konsaltynhovoi kompanii «PharmHelp» [Official site of PharmHELP Pharmaceutical Consulting Company]. Retrieved from http://pharm-help.com.ua/about/ [in Ukrainian].
19. Ofitsiinyi sait «Upharma. Consulting Health Care» [Official site of «Upharma. Consulting Health Care»]. Retrieved from https://www.upharma-c.com/ua [in Ukrainian].
20. Ofitsiinyi sait konsaltynhovoi kompanii «Atlant-Finance» [The official site of Atlant-Finance consulting company]. Retrieved from http://www.a-f.co.ua/ua/services/consulting/ [in Ukrainian].
21. Lidery rynku. Reitynh yurydychnykh kompanii-2020. (2020). [Leaders of the market. Rating of law firms-2020]. Yurydychna hazeta – Legal newspaper, 24 (730). Retrieved
from https://yur-gazeta.com/content/UserFiles/Doc/726aee86a841620e4feed28baa74 f0de.pdf [in Ukrainian].
22. Ofitsiinyi sait «Pakline Logistics» [Official site of «Pakline logistics»]. Retrieved from https://pakline-logistics.ua/consulting-services [in Ukrainian].
23. Ofitsiinyi sait «GoodLogistic» [Official site of «Goodlogistic»]. Retrieved from https://
goodlogistics.com.ua/uk/konsalting-2/ [in Ukrainian].
24. Richnyi zvit AMKU za 2020 rik. (n.d.). [Annual AMC report for 2020]. Retrieved July
27, 2021, from https://amcu.gov.ua/news/richnij-zvit-amku-za-2020‑rik [in Ukrainian].
25. Global vaccine market revenues from 2014 to 2020. (n.d.). Retrieved July 27, 2021, from https://www.statista.com/statistics/265102/revenues-in-the-global-vaccinemarket/.
26. Coronavirus: Will someone develop a vaccine? (2021, February 13). BBC News. Retrieved from https://www.bbc.com/news/business-51454859/.

Code DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑46‑3‑57

28.09.2021