ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Автор

, докторка економічних наук, доцентка, Харків, Україна

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

24.09.2021

Номер випуску

2021-№3 (46)

Cторінка

22-38

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

33-049.5:338.431

ISSN print

2411-5584

Анотація

Статтю присвячено проблемам розвитку економічної безпеки аграрного сектору України. Обґрунтовано концептуальні засади формування Стратегії розвитку економічної безпеки аграрного сектору України. Стратегія базується на прогнозних даних, що дозволяють сформулювати висновки про тенденції змін ключових показників діяльності аграрного сектору. Метою є формування дієвого механізму економічної безпеки аграрного сектору України як складової частини ефективної аграрної політики.

Ключові слова

економічна безпека, аграрна політика, аграрний сектор, стратегія розвитку, сільське господарство, загрози для економічної безпеки, паспортизація загроз.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

22-38

Список літератури

1. Аграрна політика. URL: https://uk.wikipedia.org/ wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (дата звернення: 01.07.2021).
2. Арєф’єва О. В., Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств. Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. 170 с.
3. Мунтіян В. І. Економічна безпека України: монографія. Київ: КВІЦ, 1999. 462 с.
4. Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення: монографія. Київ: Київ. екон. ін-т менеджменту, 2003. 320 с.
5. Ткачук В. І., Прокопчук О. А., Яремова М. І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств: монографія. Житомир: Волинь, 2013. 276 с.
6. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. ; за ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2009. 312 с.
7. Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: монографія. Київ: НІСД, 1997. 144 с.
8. Довжик О. О. Державна регулятивна аграрна політика в контексті світового досвіду. Економіка і суспільство. 2016. № 2. С. 97–102.
9. Онєгіна В. М., Шибаєва Н. В. Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 18–24.
10. Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Аграрна політика та чинники її реалізації. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 6–17.
11. Шкарлет С. М. Формування стратегій розбудови економіки інформаційного типу з метою забезпечення економічної безпеки держави. Економіка України. 2016. № 3. С. 17–28.
12. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Каб. Міністрів України від 19 верес. 2007 р. № 1158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF (дата звернення: 01.07.2021).
13. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015–2020 роки. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/NT1978 (дата звернення: 01.07.2021).
14. Щуревич Л. М. Пріоритети аграрної політики України у контексті європейської інтеграції. Збірник наукових праць НАДУ. 2017. Вип. 2. С. 105–122.
15. The common agricultural policy at a glance. An official website of the European Union. URL: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/commonagricultural- policy/cap-glance_en (дата звернення: 01.07.2021).
16. Зінчук Т. О. Сучасна парадигма спільної аграрної політики ЄС як протидія глобальним викликам та дезінтеграції. Економіка АПК. 2017. № 10. С. 78–85.
17. Утенкова К. О. Економічна безпека аграрного сектора: теорія, методологія, практика: монографія. Харків: ПромАрт, 2020. 360 с.
18. Жмуденко В. О. Економічна безпека аграрної сфери на регіональному рівні: стратегія та концептуальна модель формування. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index. php/PPEI/article/view/310/299 (дата звернення: 01.07.2021).
19. Утенкова К. О. Методологічні засади формування моделі аудиту економічної безпеки. Облік і фінанси. 2019. № 2. С.144–153.
20. Sustainable Development Goals. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/ home/sustainable-development-goals.html (дата звернення: 01.07.2021).__

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑46‑3‑22

27.09.2021