КОНСАЛТИНГ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ : КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

24.09.2021

Номер випуску

2021-№3 (46)

Cторінка

39-56

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.131.5:005.942:334.7

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті на основі системного підходу розкрито об’єкт та предмет консалтингу економічної безпеки, його багатоаспектний зміст і напрями. Визначено та схарактеризовано основні види консалтингу економічної безпеки на основі таких критеріїв, як структура підприємства, його господарська діяльність та економічний потенціал, життєвий цикл, система економічної безпеки підприємства та цілі менеджменту безпеки. Розкрито послуговий комплекс консалтингу економічної безпеки, що включа єскладні та пакетні, операційні та стратегічні, упереджувальні, функціональні, антикризові, відновлювальні та модернізаційні консалтингові послуги.

Ключові слова

Складні та пакетні, операційні та стратегічні, упереджувальні, функціональні, антикризові, відновлювальні та модернізаційні консалтингові послуги.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

39-56

Список літератури

1. Ніфатова О., Карпенко І. Консалтингові послуги в механізмі забезпечення економічної безпеки бізнесу. Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні: зб. ст. за матеріалами Всеукр. наук.‑практ. конф. (30 берез. 2017 р., м. Київ). Київ: КНУТД, 2017. С. 60–66. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7236 (дата звернення: 18.06.2021).
2. Охріменко О. О., Кухарук А. Д. Міжнародний консалтинг: навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 184с.
3. Олійничук О. І. Технологія діяльності аналітиків із питань економічної безпеки підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2020. Вип. 39. С. 201–206.
4. Широкопояс О. Ю., Савіцький В. В. Консалтингові послуги в сфері фінансово-економічної безпеки як об’єкт бухгалтерського обліку. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2019. № 4, т. 1. С. 244–258.
5. Широкопояс О. Ю. Консалтингова послуга у сфері безпеки бізнесу як об’єкт бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. Вип. 3. С. 82–90.
6. Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень – березень 2021 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 18.06.2021).
7. Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 18.06.2021).
8. Небава М. І., Міронова Ю. В. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2017. 73 с.
9. Ярова Ю. О., Артеменко Л. П. Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київ. політех. ін-т». 2016. № 13. С. 257–263. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/evntukpi_2016_13_39 (дата звернення: 18.06.2021).
10. ПтащенкоЛ. О.Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2018. 320 с. URL:http://reposit.nupp.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/PoltNTU/3087/%D0%A1%D0%86%D0%97%D0%A0%D0%A1%D0%91%D0%9F%20%D0%9F%D1% 2 %D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 18.06.2021).
11. Салоїд С. В. Механізм управління економічною безпекою підприємства: теоретичний аспект. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київ. політех. ін-т». 2017. № 14. С. 250–254. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22347/ (дата звернення: 18.06.2021).
12. Сосновська О. О., Житар М. О. Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення. Облік і фінанси. 2018. № 3 (81). С. 124–132. URL: https:// core.ac.uk/download/pdf/185262433.pdf (дата звернення: 18.06.2021).
13. 20 бізнес-ризиків, про які завжди потрібно пам’ятати керівництву компанії. URL: https://bakertilly.ua/news/id47793 (дата звернення: 18.06.2021).
14. Шукай таланти або програєш. Погляд керівників в Україні 2019. URL: https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2019/06/Global-CEO-Outlook-in-Ukraine-2019.pdf (дата звернення: 18.06.2021).
15. KPMG 2020 CEO Outlook. Спецвипуск: COVID-19. URL: https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2020/09/CEO-Outlook-Report_UA_Global.pdf (дата звернення: 18.06.2021).
16. Цимбал А. Три основні виклики для бізнесу. URL: https://home.kpmg/ua/uk/blogs/home/posts/2021/01/novi-kryteriyi-uspikhu.html (дата звернення: 18.06.2021).
17. Корпоративна безпека. Для власників бізнесу в сучасних умовах. Київ: Sidcon,2018. 267 с.
18. Олешко Т. І., Пазюра Я. В. Формування системи забезпечення економічної безпеки на підприємстві. Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии = Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2017. № 3. С. 127–132.

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑46‑3‑39

27.09.2021