WAYS FOR DEVELOPING THE MARKETING BUSINESS CONSULTING INDUSTRY IN UKRAINE

Author

, associate professor, Kharkiv, Pushinska, 77

In heading

Economic theory;

Signed print

25.06.2021

Issues number

2021-№2 (45)

Page

52-67

Type of articles

Scientific article

Code UDK

339.138:005.942(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

The author has characterized obstacles for the efficient functioning and development of domestic marketing consulting. The author has suggested the complex of measures being necessary for developing the marketing business consulting industry in Ukraine, which primarily aim at forming a competitive environment and extending the market, and ultimately orient towards creating the powerful potential of development and self-purification of this consulting industry.

Keywords

marketing, consulting, marketing business consulting, developing a competitive environment, information technology consulting.

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

52-67

Bibliography

1. Kosichenko, I. I. (2020). Mehatrendy suchasnoi evoliutsii konsaltynhovoho rynku [Megatrands of the modern evolution of the consulting market]. Intelekt XXI–Intellect XXI, 1, 49-54. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-1.8 [in Ukrainian].
2. Kaminska, T. M. (2020). Evoliutsiia teorii ta praktyky mizhnarodnoho biznes-konsaltynhu [Evolution of the theory and practice of international business consulting]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 1 (40), 58-73. DOI: https:// doi.org/10.31359/2411‑5584‑2020‑40‑1‑58 [in Ukrainian].
3. Kovalska, K. V. (2014). Osoblyvosti i tendentsii rozvytku rynku konsaltynhovykh posluh v Ukraini [Features and trends in the market of consulting services in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 6. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_6_6 [in Ukrainian].
4. Atamanchuk, Y. M., Huzar, B. S., & Shupylo, O. V. (2015). Problemy formuvannia ta funktsionuvannia rynku konsaltynhovykh posluh v Ukraini [Problems of the formation and functioning of the consulting services market in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho instytutu biznesu ta tekhnolohii – Bulletin of the Kiev Institute of Business and Technology, 3 (28), 3-7. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2015_3_3 [in Ukrainian].
5. Klenin, O. V. (2016). Osoblyvosti formuvannia zmistu instytutu konsaltynhu v Ukraini [Features of formation the content of institute of consulting in Ukraine]. Ekonomichnyi prostir – Economic scope, 116, 133-146. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_116_13 [in Ukrainian].
6. Kosichenko, I. I. (2020). Stratehichni priorytety rozbudovy vitchyznianoho konsaltynhovoho biznesu v suchasnykh umovakh [The strategic priorities for developing the domestic consulting business in modern conditions]. Biznes Inform – Business Inform, 9, 270-276. DOI: https://doi.org/10.32983/2222‑4459‑2020‑9‑270‑276 [in Ukrainian].
7. Vinnikova, I. I., & Marchuk, S. V. (2016). Osoblyvosti rozvytku rynku konsaltynhovykh posluh v Ukraini [Features of the development of consulting services market in Ukraine]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 7, 16-21. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_7 [in Ukrainian].
8. Kuznietsov, E. A. (2016). Upravlinskyi konsaltynh v systemi innovatsiinoho rozvytku ekonomiky i menedzhmentu [Managerial consulting in the system of innovative economic and management development]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia – Market economy: modern management theory and practice, 15 (1), 9-22. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2016_15_1_3 [in Ukrainian].
9. Dudar, T. G. (2016). Napriamy rozvytku konsaltynhu v systemi pidpryiemnytskoi diialnosti [Directions of development of consulting in the entrepreneurship]. Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku. Seriia: Ekonomika ta menedzhment – The problems of innovation and investment-driven development. Series: Economics and Management, 9, 79-84. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2016_9_12 [in Ukrainian].
10. Taranukha, O. M., Klymenko, I. S., & Amelina, N. K. (2017). Tendentsii rozvytku rynku konsaltynhovykh posluh v Ukraini [Development trends of market of consulting services in Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnia na transporti – Economics and management on transport, 4, 129-135. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2017_4_18 [in Ukrainian].
11. Bazetska, H. I. (2019). Vykorystannia ekonomichnoho konsaltynhu v protsesi rozrobky upravlinskykh rishen na pidpryiemstvi [Use of economic consulting in the process of developing management decisions at the enterprise]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 3 (38), 62-78. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2019‑38‑3‑62 [in Ukrainian].
12. Kravchenko, O. M., & Kovalenko, A. B. (2020). Faktory vplyvu na rozvytok konsaltynhovykh posluh [Factors of influence on the consulting services development]. Ekonomika. Finansy. Pravo – Economics. Finances. Law, 5/3, 9-11. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2020.5(3).2 [in Ukrainian].
13. Satyr, L. M., Kepko, V. M., & Stadnik, L. I. (2020). Konsaltynh – efektyvnyi instrument orhanizatsii innovatsiinoi polityky pidpryiemnytskoi diialnosti [Consulting – an effective tool for organizing innovative policy of entrepreneurial activity]. Biznesnavihator – Business Navigator, 3, 119-124. DOI: https://doi.org/10.32847/businessnavigator. 59-20 [in Ukrainian].
14. Shevchenko, L. S. (2019). Stratehichnyi konsaltynh: teoriia, praktyka, biznes-industriia [Strategic consulting: theory, practice, business industry]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 2 (37), 48-66. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2019‑37‑2‑48 [in Ukrainian].
15. Reikin, V. S., & Makara, O. V. (2020). Konsaltynh v Ukraini: otsinka stanu ta tendentsii
rozvytku [Consulting in Ukraine: condition assessment and development trends]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 39, 97-101. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct39-16 [in Ukrainian].
16. Marchenko, O. S. (2021). Transformatsiia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu yak napriam tsyfrovizatsii konsaltynhovoho biznesu [Transformation of organizational and economic mechanism as a direction of digitalization consulting business]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 1 (44), 29-45. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2021‑44‑1‑29 [in Ukrainian].
17. Marchenko, O. S. (2016). Destruktsii natsionalnoho rynku yurydychnykh posluh: zmist ta naslidky dlia formuvannia pravovoi ekonomiky [Destruction of the national market of legal services: contents and consequences of legal economy formation]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 2 (25), 57-66. Retrieved from http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/2‑57‑66.pdf [in Ukrainian].
18. Kasian, S. Ya., & Onikiienko, A. O. (2018). Osoblyvosti konsaltynhovoi diialnosti v systemi marketynhu posluh [Features of consulting activities in the system of services marketing]. Ekonomichnyi prostir – Economic scope, 132, 151-162. DOI: https://doi.org/10.30838/P. ES.2224.240418.151.59 [in Ukrainian].
19. Ratynskyj, V. (2018). Indykatyvni mekhanizmy vyrishennia problem marketynhovoho konsultuvannia promyslovykh pidpryiemstv [Indicative mechanisms for solving problems of marketing consultation of industrial enterprises]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic problems and the state, 18 (1), 206-213. Retrieved from http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18rvvkpp.pdf [in Ukrainian].
20. Nabatova, O. O. (2019). Produktovyi konsaltynh: sutnist, osnovni posluhy ta tekhnolohii [Product consulting: concept, main services and technologies]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 4 (39), 83-98. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2019‑39‑4‑83 [in Ukrainian].
21. Cherlenyak, I. I., Dovba, I. V., & Klevyanyk, V. Yu. (2017). Vyklyky ta bariery rozvytku natsionalnoho konsaltynhovoho biznesu [Challenges and development barriers of national consulting business]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Serіа: Ekonomika – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series Economics, 2 (8), 57-67. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2017_2_11 [in Ukrainian].

Code DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑45‑2‑52

05.07.2021