РОЗВИТОК ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Київ, Кіото, 19
, докторка економічних наук, доцентка, Україна, м. Київ
, кандидатка економічних наук, старша викладачка, Україна, м. Київ

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

25.06.2021

Номер випуску

2021-№2 (45)

Cторінка

87-100

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

657.421.3

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті досліджено процес розвитку трансфертного ціноутворення. Здійснено аналіз показників подання звітів про контрольовані операції. Запропоновано авторське трактування поняття «трансфертне ціноутворення». Проаналізовано особливості розвитку трансфертного ціноутворення в Україні. Розкрито напрями систематизації податкового контролю трансфертного ціноутворення.

Ключові слова

трансфертне ціноутворення, звичайна ціна, трансфертна ціна, оподаткування, податковий контроль.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

87-100

Список літератури

1. Результати роботи ДПС у напрямку контролю за трансфертним ціноутворенням за 2013–2020 роки. Державна податкова служба України: офіц. сайт. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorenn/zagalni-vidomosti/ (дата звер-
нення: 23.03.2021).
2. Авраменко О. І. Визначення трансфертних цін в Україні. Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Т. 1. Київ, 2017. С. 124–127.
3. Алексєєва А., Ігнатенко Т. Трансфертне ціноутворення як механізм податкового контролю. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2014. № 3. С. 85–95.
4. Андрусь О. І. Трансфертне ціноутворення в Україні: проблеми і перспективи розвитку. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2018. Вип. 22. С. 6–13.
5. Barker J., Asare K., Brickman S. Transfer Pricing As A Vehicle In Corporate Tax Avoidance. Journal of Applied Business Research. 2006. Vol. 33, No. 1. P. 9–16. DOI: https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9863.
6. Луніна І. О., Білоусова О. С., Фролова Н. Б. Конкурентоспроможність податкової системи в контексті розширення фіскального простору України. Економіка України. 2020. № 10. С. 34–53. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.202.10.034.
7. Волошенко А. В. Трансфертне ціноутворення як сфера тіньової економіки в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 2. С. 55–58.
8. Cravens K. S. Examining the role of transfer pricing as a strategy for multinational firms. International Business Review. 1997. Vol. 6, Iss. 2. P. 127–145. DOI: https://doi.org/10.1016/S0969-5931(96)00042‑X.
9. Макаренко М. І., Савченко Т. Г. Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 4. С. 44–51.
10. Онищенко О. В., Хоменко Л. М., Авраменко О. І. Еволюція трансфертного ціноутворення в України: податковий аспект. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 615–620.
11. Уманців Ю., Урбанович В. Макроекономічний вимір фіскальної політики в умовах розгортання глобальної кризи. Геополітика України: історія і сучасність.2020. № 1. С. 119–131.
12. Уманців Г., Шушакова І. Контрольовані операції з нематеріальними активами у контексті плану дій BEPS. Вісник Київського національного торговельно- економічного університету. 2021. № 1. С. 101–118.
13. Уманців Ю. Інституціоналізація фінансово-промислових груп в Україні. Вісник Національного банку України. 2014. № 7. С. 33–39.
14. Чукурна О. П. Трансформація концепції ціноутворення в умовах глобалізації економіки. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 395–401.
15. International transfer pricing 2013/14 / PwC. 2013. URL: https://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/itp-2013‑final.pdf (дата звернення: 23.03.2021).
16. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755‑VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 23.03.2021).
17. Рекомендації з реалізації Плану дій з BEPS (мінімальні стандарти). Міністерство фінансів України: веб-сайт. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2017_Roadmap_BEPS_UKRAINE_ua(1).pdf (дата звернення: 23.03.2021).

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑45‑2‑87

05.07.2021