ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

21.05.2021

Номер випуску

2021-№2 (45)

Cторінка

32-51

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.131.5:005.942:334.7

ISSN print

2411-5584

Анотація

Розкрито зміст ефективності бізнес-консалтингу як економічної категорії, концептуальні основи її оцінки на мікроекономічному та наноекономічному рівнях. Охарактеризовано векторні складові ефективності суб’єктів бізнес-консалтингу - професійну, бізнес-, сервіс- та соціальну ефективність. Обґрунтовано систему фінансових та нефінансових, структурних та інтегрованих показників ефективності бізнес-консалтингу, показники оцінки ефективності інтелектуальної праці консультантів на основі білінгу робочого часу.

Ключові слова

бізнес-консалтинг, ефективність, векторна та загальна ефективність, оцінка ефективності, система показників ефективності бізнес-консалтингу, ефективність інтелектуальної праці консультантів, білінговий годинник.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

32-51

Список літератури

1. Перерва П. Г., Кравчук А. В. Ефективність як економічна категорія. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Економічні науки. 2018. № 15 (1291). С. 137–143.
2. Золотарьова В. І. Економічна сутність, класифікація та основні види продуктів сфери послуг. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 104–107. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.10.103.
3. Щеглова О. Ю., Судакова О. І., Лаже М. В. Ефективність управління підприємством та підходи до її визначення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 12, ч. 2. С. 186–190.
4. Гринько Т. В., Головко Д. Д. Наукові підходи до оцінки ефективності діяльності суб’єктів підприємництва. Modern Economics. 2018. № 11. С. 51–57.
5. Кулаковська Т. А., Духова О. М. Оцінка ефективності використання та відтворення основних фондів підприємств: методичний аспект. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 25. С. 47–52.
6. Навроцький Н. О. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 1 (23), т. 2. С. 94–98.
7. Парасій-Вергуненко І. М. Операційний аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: комплексний підхід. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2017. Вип. 4 (32). С. 207–212.
8. Брінцева О. Організаційно-економічні напрями підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом. Схід. 2011. № 1 (108). С. 36–40. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/22527 (дата звернення: 23.04.2021).
9. Верба В. А. Концептуальні положення оцінювання управлінського консультування. Ефективна економіка. 2012. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=886 (дата звернення: 23.04.2021).
10. Верба В. А. Формування системи показників результативності консалтингової діяльності. Проблеми економіки. 2013. № 4. С. 237–345. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2013-4_0‑pages-237_245.pdf (дата звернення: 23.04.2021).
11. Верба В. А., Решетняк Т. І. Організація консалтингової діяльності: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2000. 244 c.
12. Давиденко В. В. Визначення результативності діяльності консалтингової компанії. Проблеми науки. 2004. № 11. C. 44–48. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/43283253.pdf (дата звернення: 23.04.2021).
13. Коростелев В. А. Роль консалтинга в управлении бизнесом: монография. Киев: МАУП, 2004. 252 с.
14. Решетняк Т. І. Консалтингова діяльність в Україні: структурний аналіз конкуренції та перспективи розвитку. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_00_2_98_uk.pdf (дата звернення: 23.04.2021).
15. Хміль Ф. І. Основи управлінського консультування: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2008. 240 с.
16. Косіченко І. І. Стратегічні пріоритети розбудови вітчизняного консалтингового бізнесу в сучасних умовах. Бізнес Інформ. 2020. № 9. C. 270–276.
17. Соколенко В. А., Лінькова О. Ю. Основи управлінського консультування: навч.‑метод. посіб. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 216 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/161791102.pdf (дата звернення: 23.04.2021).
18. Шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг: навч. посіб. Харків: Право, 2019. 302 с.
19. Шпильова В. О., Тен С. А. Тенденції та перспективи розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Економіка та управління підприємствами. 2018. Вип. 23. С. 173–177. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/23_2018_ukr/31.pdf (дата звернення: 23.04.2021).
20. Шульга С. В. Ефективність ринку аудиторських послуг: методичні засади та показники оцінки. Ефективна економіка. 2019. № 8. DOI: https://doi.org/10.32702/2307‑2105‑2019.8.40.
21. Які показники слід відстежувати для ефективного надання професійних послуг? Business & Consulting Toolkits. 13.09.2019. URL: https://zakon.help/article/poslugiprofesiini-poslugi-efektivnist-poslug/ (дата звернення: 23.04.2021).
22. Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business Review Press, 1996. 336 р.
23. KPI (ключові показники ефективності). Як впровадити систему KPI в компанії. 16.02.2016. URL: https://uteka.ua/ua/publication/news-14‑delovye-novosti-36‑kpiklyuchovi-
pokazniki-efektivnosti-yak-vprovaditi-sistemu-kpi-v-kompanii (дата звернення: 23.04.2021).
24. КРІ – система оцінки якості управління. URL: http://erp-project.com.ua/index.php/uk/korisni-materiali/statti/upravlinnya/433‑kpi-sistema-otsinki-yakosti-upravlinnya(дата звернення: 23.04.2021).
25. 50 провідних юридичних фірм України 2020 року: щоріч. дослідж. URL: http://top50.com.ua/ru/group/top50/2020 (дата звернення: 23.04.2021).
26. Марченко О. С. Соціально-економічна ефективність юридичного консалтингу у контексті інвестиційного підходу. Економічна теорія та право. 2018. № 2 (33). С. 91–107.
27. Марченко О. С. Макро- та мікроекономічні критерії ефективності юридичного консалтингу. Економічна теорія та право. 2018. № 3 (34). С. 91–107.
28. Культенко O. В. Автоматизована система обліку і розрахунків (білінг) юридичної діяльності та можливість використання утилізації і реалізації. Часопис Київського університету права. 2016. № 2. С. 245–248.
29. Руженцева Є., Сваткова Д. Час розплати. URL: http://www.ukrjurist.com/?article/1138 (дата звернення: 23.04.2021).

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑45‑2‑32

02.07.2021