ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЯК НАПРЯМ ЦИФОРОВІЗАЦІЇ КОНСАЛТИНГОВОГО БІЗНЕСУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

29.04.2021

Номер випуску

2021-№1 (44)

Cторінка

29-45

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

334(477):005.942-028.63

ISSN print

2411-5584

Анотація

Обґрунтовано концептуальні основи організаційно-економічної трансформації бізнес-консалтингу як складової комплексного процесу цифровізації консалтингового бізнесу та формування Консалтинг 4.0. Розкрито основні характеристики цифрової команди як нової моделі консалтингової діяльності в умовах цифровізації бізнесу. Визначено заходи формування пласкої структури консалтингової фірми, первинними ланками якої є цифрові команди консультантів. Обґрунтовано необхідність визначення цифрових команд центрами відповідальності, включення їх у систему бюджетування, розроблення ключових показників їхньої ефективності. Розкрито напрями впровадження цифрових технологій формування зовнішніх мереж, кросканальних взаємодій із клієнтами та партнерами, менеджменту знань, забезпечення клієнтоцентричності консалтингового бізнесу. Охарактеризовано зміст та основні завдання управління клієнтським досвідом на основі клієнтоцентричного підходу.

Ключові слова

цифрова трансформація бізнес-консалтингу, цифровізація організаційно-економічного механізму консалтингу, цифрова команда, пласка організаційна структура, центри відповідальності, мережі та крос-канальні взаємодії, клієнтоцентричність, управління клієнтським досвідом.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

29-45

Список літератури

1. Вайл П., Ворнес С. Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели для организации нового покления. Москва: Альпина Паблишер, 2019. 257 с.
2. Дергачова Г. М., Колешня Я. О. Цифрова трансформація бізнесу: сутність, ознаки, вимоги та технології. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2020. №17. С. 280–290.
3. Савицька Н.Л. Управління клієнтським досвідом в умовах цифрової трансформації бізнесу. Маркетинг і цифрові технології: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 24–25 вересня 2020 р., ОНПУ. Одеса: ТЕС, 2020. С. 76–78.
4. Шевченко Л. С. Цифрова трансформація бізнесу: зміна стратегій і моделей розвитку. Правове забезпечення віртуалізації інфраструктури національної економіки України: монографія / за ред. С. В. Глібка, А. В. Стріжкової. Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2019. С. 48–70.
5. Vliet R. J. van. (2018). Consulting 4.0 Sia Partners’ new growth strategy redesigns the profession of the consultant. URL: https://www.linkedin.com/pulse/consulting-40-siapartners-new-growth-strategy-robert-jan-van-vliet (дата звернення: 22.12.2020).
6. Консалтинг в фандрейзингу для Індустрії 4.0 – чергова спроба вирівнювання. URL: https://appau.org.ua/info/konsaltyng-v-fandrejzyngu-dlya-industriyi-4-0-chergova-sproba-vyrivnyuvannya/ (дата звернення: 22.12.2020).
7. Що таке консалтинг 4.0? URL: http://www.management.com.ua/consulting/cons158. html (дата звернення: 22.12.2020).
8. Сайт консалтингової фірми Sia Partners. URL: https://www.sia-partners.com/ (дата звернення: 22.12.2020).
9. Сайт консалтингової фірми NESTIM. URL: https://www.nestim.com/ (дата звернення: 22.12.2020).
10. Дутов В., Арутюнян С. Как создать цифровой бизнес: 10 принципов успеха. URL: https://pro.rbc.ru/demo/5d42c75c9a79477dd972858b?from=material_cards (дата звернення: 22.12.2020).
11. Кулагин В., Сухаревски А., Мефферт Ю. Digital@Scale: Настольная книга по цифровизации бизнеса. Москва: Интеллектуальная Литература, 2019. 293 с.
12. Как успешно провести цифровую трансформацию. URL: https://pro.rbc.ru/collections/5dee17c39a79472d82293d30 (дата звернення: 22.12.2020).
13. Сайт платформи GETMARKET. URL: https://getmarket.com.ua/ua/about (дата звернення 22.12.2020).
14. Сайт платформи flexberry. URL: https://flexberry.net/ (дата звернення 22.12.2020).
15. 13 Benefits of Client Portals. URL: https://ungoti.com/blog/benefits-of-client-portals/ (дата звернення: 22.12.2020).
16. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. Hoboken, New Jersey. John Wiley & Sons, Inc., 2016. 208 р.
17. Зозульов О. В., Левченко М. Формування омніканальної збутової стратегії підприємства. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2016. №13. С. 361–368.
18. Дослідження Gartner: як поліпшити клієнтський досвід. URL: https://pmb.com.ua/uk/blog/issledovanie-gartner-kak-uluchshit-customer-experience (дата звернення: 22.12.2020).
19. Досвід клієнта: що це і навіщо він бізнесу. URL: https://service.yaware.com.ua/blog/dosvid-kliyenta-shho-tse-i-navishho-vin-biznesu/ (дата звернення: 22.12.2020).
20. Дизайн клиентского опыта как ключевой фактор успеха. URL: https://rusability.ru/articles/Dizain-klientskogo-opita-kak-klyuchevoi-faktor-uspeha/5fd294fc2dda593c3483d899 (дата звернення: 22.12.2020).
21. Конспект дизайнера: глобальні тренди сервіс-дизайну. URL: https://telegraf.design/konspekt-dyzajnera-globalni-trendy-servis-dyzajnu (дата звернення: 22.12.2020).
22. Customer Experience – как продумать и обеспечить качественный клиентский опыт. URL: https://habr.com/ru/post/499808/ (дата звернення: 22.12.2020).
23. Сервіс Дизайн. Як забезпечити відмінний клієнтський досвід? URL: https://cxdesign.design/must-reads-uk/%D1 %81 %D0 %B5 %D1 %80 %D0 %B2 %D1 %96 %D1 %81-%D0 %B4 %D0 %B8 %D0 %B7 %D0 %B0 %D0 %B9 %D0 %BD/ (дата звернення: 22.12.2020).
24. Марченко О. С., Ярмак О. В. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці: монографія. Харків: ФОП Данилко Н. С., 2016. 243 с.

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑44‑1‑29

28.04.2021