ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, пл. Свободи, 4
, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Україна, м. Харьков

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

29.03.2021

Номер випуску

2021-№1 (44)

Cторінка

46-65

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

331.56-053.6:004

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті розкрито сутність сучасного розуміння молодіжного безробіття як феномену, який набуває додаткових характеристик в умовах цифровізації економіки, визначено основні напрями формування молодіжного безробіття в умовах упровадження результатів четвертої промислової революції. Проаналізовано основні механізми сприяння молодіжній занятості, що використовуються сучасними державами світу, та обґрунтовані комплексні заходи сприяння мінімізації рівня молодіжного безробіття в Україні.

Ключові слова

молодіжне безробіття, інституційні чинники безробіття, нестійка зайнятість, цифрова економіка, цифрова зайнятість, соціальній захист, компетенції, відчуження.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

46-65

Список літератури

1. Колот А. М., Кравчук О. І. Економічно активна людина у новій економіці: теоретико-методологічний аналіз трансформаційних процесів. Ринок праці та зайнятість населення. 2015. №3. C. 3–8.
2. Перехід на ринок праці молоді України: результати міжнародного дослідж. «School-to-work transition surveys» в Україні у 2013 та 2015 роках / Е. Лібанова, О. Цимбал, О. Ярош, Л. Лісогор; Міжнар. бюро праці. Женева: МОП, 2016. 125 с.
3. Standing G. The Precariat: The New Dangerous Class. Reprint edition. Bloomsbury Academic, 2016. 248 p.
4. Ільїч Л. М. Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування. Економіка та держава. 2017. №4. С. 69–74.
5. Kalleberg A. Nonstandard Employment Relations: Part-time, Temporary and Contract Work. Annual Review of Sociology. 2000. Vol. 26. Р. 341–365.
6. Лопушняк Г., Кузьменко Г. Молодіжне безробіття в Україні та Польщі: оцінка масштабів та шляхи зменшення [підрозділ 2.1]. Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики: монографія / за ред. Т. А. Костишиної. Полтава: ПУЕТ, 2020. C. 352–372.
7. Островський І. А., Волковська К. А. Зовнішні шоки та проблеми молодіжного безробіття. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8548 (дата звернення: 26.02.2021).
8. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5 лют. 1993 р. №2998-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 16. Ст. 167. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text (дата звернення: 26.02.2021).
9. World Employment and Social Outlook. Trends 2020. ILO Flagship Report. Executive Summary. URL: https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2020/lang--en/index.htm (дата звернення: 26.02.2021).
10. Соціальна економіка: навч. посіб. / О. О. Беляєв (кер. авт. кол.), Є. Б. Ніколаєв (наук. ред.), А. В. Келічавий та ін. Київ: КНЕУ, 2014. 481 с.
11. Evrostat. Unemployment statistics. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment_trends (дата звернення: 26.02.2021).
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 26.02.2021).
13. Bodrunov S. Noonomy as the Material Basis for a Prospective Humanitarian Model of Public Order. Sustainability. 2021. Vol. 13 (3). URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/3/1454/htm (дата звернення: 26.02.2021).
14. Bessen J. Automation and Jobs: When Technology Boosts Employment. Boston University School of Law, Law and Economics Research Paper. 2018. No. 17–09. URL: https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/815 (дата звернення: 26.02.2021).
15. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні: наукова доповідь / Джинчарадзе Н. Г., Боков О. В., Гулевич О. Ю. та ін. Київ: ІПК ДСЗУ, 2018. 42 с.
16. Бобков В. Н., Квачев В. Г., Локтюхина Н. В. Неустойчивая занятость: экономико-социологический генезис понятия. Вестник ВГУ, Серия: Экономика и управление. 2016. №4. С. 81–86.
17. Колот А. М. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін в соціально-трудовій сфері: феномен прекарізації. Ринок праці та зайнятість населення. 2014. №2. С. 3–6.
18. Tyutyunnikova S. V., Romanika T. K. Youth Employment and Unemployment in the Digital Economy Epoch. Proceedings of the 9th International Conference on Management, Economics and Humanities, 26th July 2019 London, UK. London: Diamond Scientific Publication, 2019. P. 50–58.
19. Bauman Z. The Individualized Society. Cambridge: Polity, 2000. 268 p.
20. Шпак Ю. Дипломированная бедность. Аргументы и факты. 2019. №5. C. 4.
21. Collins R. The End of Middle-Class Work: No More Escapes. In: I. Wallerstein, R. Collins et al.: Does Capitalism has a Future? Oxford: Oxford University Press, 2013. 208 p.
22. Acemoglu D., Robinson J. Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown Publishers, 2012. 571 p.
23. In the Shadow of Violence: Lessons for Limited Access Societies / D. North, J. Wallis, S. Webb, B. Weingast. In North D. (Ed.) In the Shadow of Violence: Politics, Economics and the Problems of Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. P. 328–350.
24. Федулова Л. І. Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку. Економіка: реалії часу. 2016. №3 (25). С. 56–65.
25. EU Youth Strategy. European Youth Portal. URL: https://europa.eu/youth/strategy/strategy-2010-2018_en (дата звернення: 26.02.2021).
26. Про зайнятість населення: Закон України від 5 лип. 2012 р. №5067-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. №24. Ст. 243. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text (дата звернення: 26.02.2021).
27. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 21 берез. 1991 р. №875-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №21. Ст. 252. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text (дата звернення: 26.02.2021).
28. Про затвердження Типового положення про молодіжний трудовий загін: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лип. 2006 р. №899 899-2006-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-2006-%D0 %BF#Text (дата звернення: 26.02.2021).
29. Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021–2025 роки. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 груд. 2020 р. №1669-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-2020-%D1 %80#Text (дата звернення: 26.02.2021).

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑44‑1‑46

28.04.2021