АНТИКРИЗОВИЙ МАРКЕТИНГ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Автор

, кандидатка економічних наук, доцентка кафедри туризму, Україна, м. Івано-Франківськ

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

29.03.2021

Номер випуску

2021-№1 (44)

Cторінка

103-117

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

338.487:659.1

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті узагальнено підходи щодо трактування поняття «антикризовий маркетинг». Визначено особливості маркетингової стратегії, специфіку її реалізації при антикризовому управлінні туристичними підприємствами в умовах пандемії COVID-19 та в післяпандемічних реаліях. Розглянуто інструменти антикризового управління підприємством залежно від першопричини виникнення кризових явищ. Запропоновано схему формування антикризової маркетингової стратегії та надано рекомендації щодо пом’якшення наслідків Covid-19 у сфері туризму.

Ключові слова

криза, стратегія, управління, туризм, антикризовий маркетинг, антикризовий менеджмент, туристичний бізнес.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

103-117

Список літератури

1. Marketing innovations during a global crisis: A study of China firms’ response to COVID-19 / Y. Wang, A. Hong, X. Li, J. Gao. Journal of Business Research. 2020. Vol. 116. Р. 214–220. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.029 (дата звернення: 28.01.2021).
2. Masiukiewicz P., Howzan A. Crisis Marketing and Bank Runs. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 210. Р. 146–153. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.sbspro.2015.11.353 (дата звернення: 28.02.2021).
3. Candemir A., Zalluhoglu A. E. The effect of marketing expenditures during financial crisis: the case of Turkey. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2011. Vol. 24. Р. 291–299. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.09.105 (дата звернення: 28.02.2021).
4. Vodopivec R. Influence of Political Globalization and Global Crisis on Traditional Marketing Management Theory and Practice. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2012. Vol. 44. Р. 330–340. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.036 (дата звернення: 28.02.2021).
5. Broshi-Chen O., Mansfeld Y. A wasted invitation to innovate? Creativity and innovation in tourism crisis management: A QC&IM approach. Journal of Hospitality and Tourism Management. 2021. Vol. 46. Р. 272–283. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.jhtm.2021.01.003 (дата звернення: 04.03.2021).
6. Kao G. H., Wang S. W., Farquhar J. D. Modeling Airline Crisis Management Capability: Brand attitude, brand credibility and intention. Journal of Air Transport Management. 2020. Vol. 89. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101894 (дата звернення: 28.02.2021).
7. Gumeniuk V. Structural transformation on the market of health resort services in the conditions of modern human development safety risk in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2015. No. 19. Р. 285–292. DOI: http://doi.org/10.18371/FCAPTP.V2I19.57438 (дата звернення: 28.02.2021).
8. Humeniuk V. Financial nature of resort multiplier. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. No. 25. Р. 417–423. DOI: https://doi.org/10.18371/ fcaptp.v2i25.136501 (дата звернення: 28.02.2021).
9. Humeniuk V. Financial security of enterprises in resort and recreation sphere. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. No. 28. Р. 87–94. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.164013 (дата звернення: 28.02.2021).
10. Development of the Carpathian Region in the Context of EU Macro-Regional Strategy / N. Sytnyk, V. Humeniuk, O. Sych, I. Yasinovska. Journal of Settlements and Spatial Planning. 2020. Vol. 11. No. 1. P. 31–43. URL: https://www.sciencegate.app/ source/308309 (дата звернення: 28.02.2021).
11. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Санкт-Петербург: Питер, 2003. 1007 с.
12. Аакер Д. Три пріоритети маркетингу в період кризи. URL: http://www.management.com.ua/notes/ marketing-priorities.html. (дата звернення: 28.02.2021).
13. Коніщева Н. Й. Маркетингові інструменти антикризового управління розвитком туристичних підприємств. Вісник ДІТБ. 2012. №16. С. 157–166. URL: https:// tourlib.net/statti_ukr/konischeva7.htm (дата звернення: 28.02.2021). 113 Економічна теорія
14. Лиходій В. Г. Сучасна концепція маркетингу та економічна криза. Актуальні проблеми економіки. 2009. №12. С. 6–12.
15. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації. URL: https://www.unwto.org/ (дата звернення: 28.02.2021).
16. Бобрицька Н. Д., Кирилова О. В. Маркетингове антикризове управління туристичними підприємствами в сучасних умовах. Економіка: реалії часу. 2014. №5 (15). С. 41–46. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n5.html (дата звернення: 28.02.2021).
17. Абрамов В. В. Розвиток підприємства в період кризи. Економіка України. 2003. №6. С. 50–62.
18. Горюнова К. А., Радченко Г. А. Стратегічні аспекти антикризового маркетингу в індустрії туризму в контексті економічного і соціального розвитку України. Менеджер / ДонДУУ. 2016. №3 (72). С. 33–38.
19. Crick J. M., Crick D. Coopetition and COVID-19: Collaborative business-to-business marketing strategies in a pandemic crisis. Industrial Marketing Management. 2020. Vol. 88. Р. 206–213. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05.016. (дата звернення: 28.02.2021).
20. Маркіна І. А., Маховка В. М. Загрози і небезпеки в діяльності підприємств туристичної сфери. Проблеми економіки. 2015. №3. С. 135–142. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_3_19 (дата звернення: 28.02.2021).
21. Маркіна І. А., МаховкаВ. М. Антикризове управління туристичними організаціями і підприємствами як засіб формування їхніх конкурентних переваг. Проблеми економіки. 2014. №2. С. 205–210. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_2_29 (дата звернення: 28.02.2021).

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑44‑1‑103

28.04.2021