ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: КОМПЛЕКСНИЙ РЕЙТИНГ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

Автор

, кандидатка економічних наук, доцентка кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного анал, Україна, м. Київ

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Підписано до друку

30.06.2020

Номер випуску

2020 - № 3 (42)

Cторінка

64-88

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

336.14

ISSN print

2411-5584

Анотація

Постановка проблеми. Аналіз ефективності бюджетних програм є ключовим етапом програмно-цільового методу планування місцевого бюджету. В основі аналізу ефективності бюджетних програм лежить вибір інструментарію, який дозволяє подавати різнопланові показники паспортів бюджетних програм у єдиній стандартній формі. З метою проведення аналізу автором запропоновано доповнити декілька методів комплексної рейтингової оцінки, що можуть бути застосовані для визначення органів місцевого самоврядування, які виконують власні бюджетні програми найбільш ефективно.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впровадження програмно-цільового бюджетування на рівні місцевих бюджетів європейських країн та оцінки бюджетних програм органами виконавчої влади розглядалися в наукових працях низки економістів, серед яких Р. Муссарі (R. Mussari), А. Е. Транфагліа (A. E. Tranfaglia), С. Рейхард (C. Reichard), Г. Бйорна (H. Bjørnå), Д. Мойніган (D. Moynihan), І. Бізлі (I. Beazley), М. де Йонг (M. de Jong), М. Ковальчик (M. Kowalczyk), Н. Гринчук, С. Слухай. Зокрема, вони підкреслюють необхідність аналізу ступеня задоволеності громадян послугами, які надаються установами державного сектору. Зважаючи на це, актуальним є питання доповнення інструментарію оцінки ефективності бюджетних програм в Україні.
Формулювання цілей. Цілями статті є: визначити, які методи комплексної рей- тингової оцінки можуть бути застосовані для упорядкування органів місцевого самоврядування за рівнем ефективності виконання бюджетних програм; скласти чотири комплексні рейтинги на основі результативних показників, досягнутих органами місцевого самоврядування України, та балів ефективності виконання бюджетних програм.
Виклад основного матеріалу. Методи порівняльної рейтингової оцінки – це методи економіко-математичного моделювання, що застосовуються для побудови рейтингів шляхом приведення різнопланових показників в єдину стандартну форму. Зазначені методи можуть використовуватися для оцінки ефективності діяльності головних розпорядників / відповідальних виконавців бюджетних програм. Інформаційними джерелами для проведення дослідження можуть бути звіти про виконання бюджетних програм та узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм.
Автором здійснено порівняльну рейтингову оцінку ефективності діяльності: 1) апаратів обласних державних адміністрацій (ОДА) 15 областей України з використанням методів: а) середньої геометричної; б) суми балів із коефіцієнтом значущості; 2) органів соціального захисту та соціального забезпечення населення міських рад 8 міст обласного значення з використанням методів: а) суми балів із коефіцієнтом частоти появи; б) стандартизованих показників.
Рейтинги апаратів ОДА побудовано на основі даних про фактичні та планові значення 8 результативних показників бюджетних програм «Здійснення виконавчої влади в ___ області» за 2019 рік, що виконувалися апаратами 15 ОДА. Для побудови рейтингів автором використано такі результативні показники бюджетних програм «Здійснення виконавчої влади»: кількість штатних одиниць; кількість державних, обласних та районних програм, що реалізуються на території області; кількість прийнятих управлінських рішень; кількість придбаної комп’ютерної техніки; ріст валового регіонального продукту області; частка адміністративних послуг, що надаються центрами надання адміністративних послуг (ЦНАП), до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП; частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП; частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями (за загальним фондом).
Рейтинг ефективності діяльності органів соціального захисту побудовано на основі балів ефективності виконання 45 бюджетних програм та підпрограм напряму видатків 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення», які виконувались управліннями/департаментами соціального захисту 8 міських рад (Запорізької, Куп’янської, Лиманської, Миколаївської, Ніжинської, Одеської, Павлоградської, Чугуївської міських рад) у 2018 р.
Висновки. Відповідно до одержаних рейтингів за методом середньої геометрич- ної та методом балів з коефіцієнтом значущості, у 2019 р. апарат Миколаївської обласної державної адміністрації виконав свою програму «Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області» найбільш ефективно серед апаратів 15 ОДА. Відповідно до одержаних рейтингів за методом суми балів з коефіцієнтом частоти появи та методом стандартизованих показників, у 2018 році орган соціального захисту Павлоградської міської ради виконав свої програми з напрямом видатків 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» найбільш ефективно серед органів соціального захисту 8 міських рад.
Коротка анотація статті
Анотація. Аналіз ефективності бюджетних програм є ключовим етапом програмно-цільового методу планування місцевого бюджету. Упродовж декількох останніх років українські економісти за участю міжнародних організацій здійснювали дослідження у сфері оптимізації існуючої методики оцінки ефективності бюджетних програм, розробленої Міністерством фінансів України. Зокрема, вони підкреслюють необхідність аналізу ступеня задоволеності громадян послугами, які надаються установами державного сектору. Зважаючи на це, актуальним є питання доповнення інструментарію оцінки ефективності бюджетних програм в Україні. Для проведення дослідження, автором доповнено і застосовано декілька методів комплексної рейтингової оцінки (середньої геометричної, суми балів із коефіцієнтом значущості, суми балів із коефіцієнтом частоти появи, стандартизованих показників). У результаті здійсненого дослідження автором побудовано чотири рейтинги: два рейтинги апаратів обласних державних адміністрацій на основі фактичних та планових значень показників виконання паспортів бюджетних програм; два рейтинги органів соціального захисту населення міст обласного значення на основі балів ефективності бюджетних програм.

Ключові слова

державний сектор, програмно-цільовий метод, бюджетне планування, результативні показники, бюджетна програма, методи порівняльної комплексної рейтингової оцінки.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

64-88

Список літератури

Cherkasy State Oblast Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Cherkaskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Cherkasy Oblast”]. Retrieved from http://ck-oda.gov.ua/ [in Ukrainian].
Chuhuiv City Council. (2019). Uzahalneni rezultaty analizu efektyvnosti biudzhetnykh prohram stanom na 01.01.2019 roku Upravlinnia sotsialnoho zakhystu naselennia
Chuhuivskoi miskoi rady [Generalized results of analysing the budget program efficiency as of 01.01.2019 prepared by the Department of Social Protection of the Population of the Chuhuiv City Council]. Retrieved from http://chuguev-rada.gov.ua/files/docs/2019/6275_Uzagalneni_rezultati_analizu_efektivnosti_byudzhet.pdf [in Ukrainian].
Grynchuk, N. (2019). Performance-Based Program Budgeting in Ukraine (with a Focus on the Local Budget Level). In M. S. de Vries, J. Nemec, & D. Špaček (Eds.), Performance- Based Budgeting in the Public Sector. Palgrave Macmillan. Retrieved from https://www. springerprofessional.de/en/performance-based-program-budgeting-inukraine-with-a-focus-on-t/16431116.
Ivano-Frankivsk Oblast State Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Ivano-Frankivskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Ivano-Frankivsk Oblast”]. Retrieved from http://www.if.gov.ua/ [in Ukrainian].
Kharkiv State Oblast Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Kharkivskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Kharkiv Oblast”]. Retrieved from https://kharkivoda.gov.ua/ [in Ukrainian].
Kherson State Oblast Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Khersonskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Kherson Oblast”]. Retrieved from https://khoda.gov.ua/ [in Ukrainian].
Kirovohrad State Oblast Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Kirovohradskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Kirovohrad Oblast”]. Retrieved from http://www.kr-admin.gov.ua/start.php [in Ukrainian].
Kowalczyk, M. (2018). Key Performance Indicators in Local Government in Poland. Research Papers of Wrocław University of Economics, 503, 236-245. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/331314496_Key_Performance_Indicators_in_local_government_in_Poland_PRACE_NAUKOWE_UNIWERSYTETU_EKONOMICZNEGO_WE_WROCLAWIU.
Kraan, D.-J., Trapp, L. von, Kostyleva, V., Tuinen, J. van , & Morgner, M. (2016). Budgeting in Ukraine. OECD Journal on Budgeting, 5, 69-140. Retrieved from http://gogov.org.ua/wp-content/ uploads/2016/05/Budgeting-in-Ukraine.pdf.
Kupiansk City Council. (2019). Uzahalneni rezultaty analizu efektyvnosti biudzhetnykh prohram stanom na 01.01.2019 roku Upravlinnia pratsi ta sotsialnoho zakhystu naselennia Kupianskoi miskoi rady [Generalized results of analysing the budget program efficiency as of 01.01.2019 prepared by the Department of Labour and Social Protection of the Population of the Kupiansk City Council]. Retrieved from http://kupyanskrada.gov.ua/info/page/8805 [in Ukrainian].
Kyiv State Oblast Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Kyivskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Kyiv Oblast”]. Retrieved from http://koda.gov.ua/ [in Ukrainian].
Lviv State Oblast Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Lvivskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Lviv Oblast”]. Retrieved from https://loda.gov.ua/ [in Ukrainian].
Lyman City Council. (2019). Uzahalneni rezultaty analizu efektyvnosti biudzhetnykh prohram stanom na 01.01.2019 roku. Upravlinnia sotsialnoho zakhystu naselennia Lymanskoi miskoi rady [Generalized results of analysing the budget program efficiency as of 01.01.2019 prepared by the Department of Social Protection of the Population of the Lyman City Council]. Retrieved from http://krliman.gov.ua/upload/editor/analiz_efektivnostiutszn 2018.pdf [in Ukrainian].
Ministry of Finances of Ukraine. (2013). Udoskonalennia metodyky zdiisnennia porivnialnoho analizu efektyvnosti biudzhetnykh prohram, yaki vykonuiutsia rozporiadnykamy koshtiv mistsevykh biudzhetiv [Amended Guidelines for Doing the Comparative Analysis of the Budget Program Efficiency Conducted by Spending Units of Local Budgets] (Letter No. 31-05110-14-5/27486). Retrieved from https://www.ibser.org.ua/sites/default/files/metodyka_zdiysnennya_porivnyalnogo _analizu.pdf [in Ukrainian].
Moynihan, D., Beazley, I., Jong, M. de, Hawke, L., Mordacq, F., Raudla, R., & Vaksova, E. (2016). Toward Next-Generation Performance Budgeting: Lessons from the Experiences of Seven Reforming Countries. The World Bank. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25297/9781464809545.pdf?sequence=2.
Mussari, R., Tranfaglia, A. E., Reichard, C., Bjørnå, H., Nakrošis, V., & Bankauskaitė- Grigaliūnienė, S. (2016). Design, Trajectories of Reform, and Implementation of Performance Budgeting in Local Governments: A Comparative Study of Germany, Italy, Lithuania, and Norway. In S. Kuhlmann & G. Bouckaert (Eds.), Local Public Sector Reforms in Times of Crisis. Palgrave Macmillan. Retrieved from https://doi.org/10.1057/978-1-137-52548-2_6.
Mykolaiv City Council. (2019). Uzahalneni rezultaty analizu efektyvnosti biudzhetnykh prohram stanom na 01.01.2019 roku Departament pratsi ta sotsialnoho zakhystu naselennia Mykolaivskoi miskoi rady [Generalized results of analysing the budget program efficiency as of 01.01.2019 prepared by the Department of Labour and Social Protection of the Population of the Mykolaiv City Council]. Retrieved from https://mkrada.gov.ua/content/departament-praci-ta-socialnogo-zahistu-naselennya-mikolaivskoi-miskoi-radi.html [in Ukrainian].
Mykolaiv State Oblast Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Mykolaivskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Mykolaiv Oblast”]. Retrieved from http://www.mk.gov.ua/ [in Ukrainian].
Nizhyn City Council. (2019). Uzahalneni rezultaty analizu efektyvnosti biudzhetnykh prohram stanom na 01.01.2019 roku Upravlinnia pratsi ta sotsialnoho zakhystu naselennia Nizhynskoi miskoi rady [Generalized results of analysing the budget program efficiency as of 01.01.2019 prepared by the Department of Labour and Social Protection of the Population of the Nizhyn City Council]. Retrieved from http://www.nizhynrada.gov.ua/article/1666/ upravlnnya-prats-ta-sotsalnogo-zahistu-naselennya-njinskomsko-radi.html [in Ukrainian].
Odesa City Council. (2019). Uzahalneni rezultaty analizu efektyvnosti biudzhetnykh prohram stanom na 01.01.2019 roku Departament pratsi ta sotsialnoi polityky Odeskoi miskoi rady [Generalized results of analysing the budget program efficiency as of 01.01.2019 prepared by the Department of Labour and Social Protection of the Population of the Odesa City Council]. Retrieved from https://omr.gov.ua/ua/city/departments/dpsp/passport/ [in Ukrainian].
Pavlohrad City Council. (2019). Zvedeni dani otsinky efektyvnosti biudzhetnykh prohram za 2018 rik Upravlinnia sotsialnoho zakhystu naselennia Pavlohradskoi miskoi rady [Aggregated data on evaluating the budget program efficiency for 2018 prepared by the Department of Social Protection of the Population of the Pavlohrad City Council]. Retrieved from https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/finansove-upravlinnya/vikonannyabyudetu/analiz-efektivnosti-vikonannya-byudzhetnikh-program-za-2018-rik.html [in Ukrainian].
Poltava State Oblast Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Poltavskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Poltava Oblast”]. Retrieved from http://www.adm-pl.gov.ua/ [in Ukrainian].
Rivne State Oblast Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Rivnenskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Rivne Oblast”]. Retrieved from https://www.rv.gov.ua/ [in Ukrainian].
Sejdini, M. (2014). Towards Establishing Financial and Budget Indicators for Municipalities: Theoretical Approach. European Journal of Social Science Education and Research, 1(1), 243-251. Retrieved from http://journals.euser.org/index.php/ejser/article/view/672
Sheremet, A. D. (2006). Kompleksnyi analiz khoziaistvennoi deiatelnosti [Complex analysis of economic activities]. Moscow: Infra-M [in Russian].
Slukhai, S. (2011). M&E and Budget Program Performance Measurement in Ukraine: Current State and Needs for Improvement. European Financial and Accounting Journal, 6(2), 28-47. Retrieved from https://efaj.vse.cz/pdfs/efa/2011/02/03.pdf.
Sumy State Oblast Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Sumskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Sumy Oblast”]. Retrieved from http://sm.gov.ua/uk/oda [in Ukrainian].
Ternopil State Oblast Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Ternopilskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Ternopil Oblast”]. Retrieved from http://www.oda.te.gov.ua/ [in Ukrainian].
The Budget Code of Ukraine (2010). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 50-51, 572. Retrieved from http://gogov.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/THE-BUDGETCODE-OF-UKRAINE.pdf.
Typova prohramna klasyfikatsiia vydatkiv ta kredytuvannia mistsevoho biudzhetu [Typical program-based classification of expenditures and loans of local budgets], the Order of the Ministry of Finances of Ukraine No. 793 (2017). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/ v0793201-17 [in Ukrainian].
Vinnytsia Oblast State Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Vinnytskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Vinnytsia Oblast”]. Retrieved from http://www.vin.gov.ua/ [in Ukrainian].
Volyn Oblast State Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Volynskii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Volyn Oblast”]. Retrieved from https://voladm.gov.ua/ [in Ukrainian].
Zaporizhzhia City Council. (2019). Uzahalneni rezultaty analizu efektyvnosti biudzhetnykh prohram stanom na 01.01.2019 roku Upravlinnia sotsialnoho zakhystu naselennia Zaporizkoi miskoi rady [Generalized results of analysing the budget program efficiency as of 01.01.2019 prepared by the Department of Social Protection of the Population of the Zaporizhzhia City Council]. Retrieved from http://uszn.zp.ua/wpcontent/uploads/2018/08/ uzagalneni- rezultati-analizu-efektivnosti-byudzhetnihprogram-za-2018-rik.pdf [in Ukrainian].
Zaporizhzhia Oblast State Administration. (2019). Zvit pro vykonannia pasporta biudzhetnoi prohramy na 2019 rik “Zdiisnennia vykonavchoi vlady u Zaporizkii oblasti” [Report on the implementation of the passport of budget program for 2019 “The Exercise of Executive Power in the Zaporizhzhia Oblast”]. Retrieved from https://www.zoda.gov.ua/ [in Ukrainian].

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-42-3-64

30.06.2020