СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНУ (СТ. 396 ККУ)

Автор

, кандидатка юридичних наук, асистентка кафедри кримінального права № 2, Україна, м. Харків

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

30.06.2020

Номер випуску

2020 - № 3 (42)

Cторінка

137-152

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

343.365

ISSN print

2411-5584

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання соціальної обумовленості встановлення кримінальної відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину.Визначено соціально-психологічні, кримінологічні та нормативні чинники соціальної обумовленості, що дозволило зробити висновок про доцільність кримінальної відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину, оскільки його суспільна небезпечність виявляється в істотній протидії швидкому, повному, всебічному здійсненню досудового розслідування, своєчасному виявленню та притягненню до кримінальної відповідальності винних осіб. Зазначені фактори сприяють зниженню правової захищеності громадян, виникненню у певних осіб відчуття безкарності, перешкоджають своєчасному відшкодуванню майнової та немайнової (моральної) шкоди, заподіяної злочином, тощо.

Ключові слова

соціальна обумовленість, соціальна обумовленість кримінальної відповідальності, кримінальна відповідальність, приховування злочину, суспільнанебезпечність.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

137-152

Список літератури

1. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності: моногр. Київ: Атіка, 2004. 296 с.
2. Борисов В. І. Системний підхід при визначенні підстав кримінально-правової заборони. Методологічні проблеми правової науки: матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 13–14 грудня 2002 р. Харків: Право, 2003. С. 287–289.
3. Веприцький Р. С. Латентність злочинності та шляхи її подолання. Форум права. 2014. № 1. С. 72–74. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_14.pdf (дата звернення 18.05.2020).
4. Залеська А. С. Соціальна обумовленість криміналізації порушення права на отримання освіти в Україні. Форум права. 2012. № 1. С. 334–338. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/ 2012-1/12zacovu.pdf (дата звернення
18.05.2020).
5. Навроцький В. О. Про визначення меж кримінально-правової регламентації суспільних відносин. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ІІ регіон. наук. конф. (лютий 1996 р.). Львів: ЛДУ ім. Івана Франка, 1996. С. 137–139.
6. Нетеса Н. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр: моногр. Харків: Право, 2013. 304 с.
7. Пащенко О. О. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: соціальна обумовленість і склад злочину: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2004. 220 с.
8. Гринчак С. В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини: моногр. / за ред. доц. Л. В. Дорош. Харків: Право, 2011. 296 с.
9. Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1987. 268 с.
10. Коржанский Н. И. Очерки теории уголовного права. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1992. 92 с.
11. Ліпкан В. А. Проблеми криміналізації тероризму. Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. 1999. № 2. С. 237–241.
12. Пащенко О. О. Обставини, що визначають соціальну обумовленість охоронних кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність). Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 жовт. 2013 р. Харків: Право, 2013. С. 210–213.
13. Словник української мови: в 11 т. Т. 11: Х – Ь / редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін.; ред. С. І. Головащук. Київ: Наук. думка, 1980. 700 с.
14. Проект концепції першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ. URL: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1221414 (дата звернення18.05.2020).
15. Оцінка громадянами діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків, електоральні орієнтації громадян (лютий 2020 р.). URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamydiialnosti-vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh-instytutiv-ta-politykiv-elektoralnioriientatsii-gromadian liutyi-2020r (дата звернення18.05.2020).
16. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях: пер. с итал. Киев: Ин Юре, 2014. 240 с.
17. Фріс П. Л. Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці. Вісн. Асоц. кримін. права України. 2014. № 1 (2). С. 19–28. URL: http: //nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/visnik_yg/2/02.pdf (дата звернення 18.05.2020).
18. Кривоченко Л. Н. О содержании и структуре общественной опасности как признака преступления. Проблемы правоведения: респ. межведом. науч. сб. 1979.Вып. 40. С. 94–102.
19. Голіна В. В. , Головкін Б. М., Валуйська М. Ю., Лисодєд О. В та ін. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підруч. /за ред. В. В. Голіни та Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2014. 513 с.
20. Даньшин І. М., Голіна В. В., Кальман О. Г., Лисодєд О. В. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підруч. за ред. І. М. Даньшина. Харків: Право, 2003. 352 с.
21. Основания уголовно-правового запрета / под ред. В. Н. Кудрявцева. Москва: Наука, 1984. 352 с.
22. Злобин Г. А. Основания и принципы уголовно-правового запрета. Сов. государство и право. 1980. № 1. С. 70–76.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-42-3-137

30.06.2020