МАТЕМАТИЧНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА»

Автор

, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Харків, проспект Перемоги, 55

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

30.06.2020

Номер випуску

2020 - № 3 (42)

Cторінка

153-160

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

51:378.003.1

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті проаналізовано прикладний аспект математичної підготовки фахівців на освітній програмі «Бізнес-економіка» на кафедрі економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Обґрунтовано ефективність застосування математичних методів під час вивчення фахових дисциплін. Розкрито роль математичних знань як методологічного фундаменту сучасної економічної освіти.

Ключові слова

бізнес-економіка, вища та прикладна математика, міжпредметні взаємозв’язки, освітня програма

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

153-160

Список літератури

1. Гадецька С. В., Філатова Л. Д. Методичні особливості викладання теорії ігор в контексті підвищення праксеологічного рівня якості економічної освіти. Системи управління, навігації та зв’язку. 2018. Вип. 1 (47). С. 185–188. DOI: 10.26906/SUNZ.2018.1.185.
2. Концепція освітньої програми «Бізнес-економіка» («Business Economics»): досвід закордонних університетів та його використання в Україні. Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право» з питань підготовки фахівців за освітньою програмою «Бізнес-економіка» в університетах України, 4 лютого 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 1 (40). С. 162–199. DOI: 10.31359/2411‑5584‑2020‑40‑1‑162.
3. Управління якістю освітнього процесу: сучасні пріоритети та практики забезпечення. Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право», 5 травня 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 161–201. DOI: 10.31359/2411‑5584‑2020‑41‑2‑161.
4. Вертелєва О. В. Математичні методи в економічній теорії ХХІ століття. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 28–29 трав. 2019 р. Київ, 2019. С. 25–31. DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2019‑05‑29.01
5. Робоча програма навчальної дисципліни «Вища та прикладна математика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка» фінансово-правового факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 31 с.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-42-3-153

30.06.2020