МАТЕМАТИЧНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА»

Автор

, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Харків, проспект Перемоги, 55

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

30.06.2020

Номер випуску

2020 - № 3 (42)

Cторінка

153-160

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

51:378.003.1

ISSN print

2411-5584

Анотація

Ні

Ключові слова

Ні

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

153-160

Список літератури

1. Гадецька С. В., Філатова Л. Д. Методичні особливості викладання теорії ігор в контексті підвищення праксеологічного рівня якості економічної освіти. Системи управління, навігації та зв’язку. 2018. Вип. 1 (47). С. 185–188. DOI: 10.26906/SUNZ.2018.1.185.
2. Концепція освітньої програми «Бізнес-економіка» («Business Economics»): досвід закордонних університетів та його використання в Україні. Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право» з питань підготовки фахівців за освітньою програмою «Бізнес-економіка» в університетах України, 4 лютого 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 1 (40). С. 162–199. DOI: 10.31359/2411‑5584‑2020‑40‑1‑162.
3. Управління якістю освітнього процесу: сучасні пріоритети та практики забезпечення. Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право», 5 травня 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 161–201. DOI: 10.31359/2411‑5584‑2020‑41‑2‑161.
4. Вертелєва О. В. Математичні методи в економічній теорії ХХІ століття. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 28–29 трав. 2019 р. Київ, 2019. С. 25–31. DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2019‑05‑29.01
5. Робоча програма навчальної дисципліни «Вища та прикладна математика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка» фінансово-правового факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 31 с.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-42-3-153

30.06.2020