ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЕФЕКТ ЯК КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ЗМІСТ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

27.05.2020

Номер випуску

2020 - № 2 (41)

Cторінка

48-68

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.322.3:[338.46:37]

ISSN print

2411-5584

Анотація

Розкрито зміст інвестиційного ефекту освітніх послуг, основні підходи до його визначення. Охарактеризовано стартові, поточні та перспективні результати інвестицій індивідів, бізнесу, держави у вищу освіту, визначено їх показники та розкрито особливості їх взаємозв’язку. На основі зіставлення витрат та результатів інвестування коштів у підготовку фахівців закладами вищої освіти України проаналізовано рівень та динаміку інвестиційного ефекту їх освітніх послуг.

Ключові слова

освітні послуги, інвестиційний ефект освітніх послуг, людський капітал, інвестиції, витрати на освіту, стартові, поточні, перспективні результати інвестування у вищу освіту.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

48-68

Список літератури

1. Бахрушин В. Фінансування вищої освіти: проблеми і варіанти рішень. URL: http://education-ua.org/ru/articles/1325‑finansuvannya-vishchoji-osviti-problemi-ivarianti-rishen (дата звернення: 26.03.2020).
2. Грішнова О. А., Дорош О. В., Шурпа С. Я. Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. А. Грішнової. Київ: КНЕУ, 2015. 222 с.
3. Грішнова О. А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1. С. 34–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_5 (дата звернення: 26.03.2020).
4. Марченко О. С. Соціально-економічна ефективність юридичного консалтингу у контексті інвестиційного підходу. Економічна теорія та право. 2018. № 2 (33). С. 91–107.
5. Марченко О. С. Макро- та мікроекономічні критерії ефективності юридичного консалтингу. Економічна теорія та право. 2018. № 3 (34). С. 91–107.
6. Мінакова Т. П. Особливості освітніх послуг у сучасних умовах. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 112–117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2016_1_27 (дата звернення: 26.03.2020).
7. Парсяк В. Н., Дибач І. Л., Парсяк К. В. Систематизація особливостей освітніх послуг як специфічного товару. Економіка та держава. 2012. № 7. С. 54–57.
8. Шевченко Л. С. Університетська освіта: економічні пріоритети та управління розвитком: монографія. Харків: Право, 2016. 188 с.
9. Шевченко Л. С. Стратегічний Форсайт в системі управління вищою освітою. Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: proceedings conf. international scientific-practical, March 25, 2016. P. 1. Riga, 2016. P. 91–94.
10. Модель оценки эффективности обучения Дональда Киркпатрика. URL: http://trenerskaya.ru/article/view/model-ocenki-effektivnosti-obucheniya-donaldakirkpatrika (дата звернення: 26.03.2020).
11. Видатки на освіту. URL: https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-education (дата звернення: 26.03.2020).
12. Звіт Міністерства юстиції України 2018 року за результатами аналітичного дослідження «Знання та навички випускників юридичних факультетів та закладів вищої освіти через призму відповідності потребам ринку праці». URL: https://uba.ua/documents/ZVIT_Jurosvita.pdf (дата звернення: 26.03.2020).
13. Гроші за науку: Чому українські студенти платитимуть за рік навчання до 50 тисяч гривень. URL: https://zik.ua/article/hroshi_za_nauku_chomu_ukrainski_studenty_platytymut_za_rik_navchannia_do_50_tysiach_hryven_961387 (дата звернення: 26.03.2020).
14. Заклади вищої освіти. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 26.03.2020).
15. В Україні зменшилась кількість вищих навчальних закладів. URL: https://prm.ua/v-ukrayini-zmenshilas-kilkist-vishhih-navchalnih-zakladiv/ (дата звернення: 26.03.2020).
16. Вартість навчання в українських вишах суттєво здорожчає. URL: https://konkurent.ua/publication/37223/vartist-navchannya-v-ukrainskih-vishah-suttevozdorozhchae/ (дата звернення: 26.03.2020).
17. Концепція реформи управління закладами вищої освіти. URL: http://osvita.ua/vnz/reform/69080/ (дата звернення: 26.03.2020).
18. Державний центр зайнятості. Аналітична та статистична інформація. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67 (дата звернення: 26.03.2020).
19. Структура сукупних витрат. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/str_vut2010_u.htm (дата звернення: 26.03.2020).
20. Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/roz2010_u.htm (дата звернення: 26.03.2020).
21. Витрати на оплату праці підприємств. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/vopp_ed_u_2018.htm (дата звернення: 26.03.2020).
22. Витрати на персонал підприємств. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/vpp_ed_u_2016.htm (дата звернення: 26.03.2020).
23. Фінансові результати до оподаткування підприємств. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/fr_ed_1218_u.htm (дата звернення: 26.03.2020).
24. Доходи держбюджету України 2018 р.; 2019 р. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2018/ 2019 (дата звернення: 26.03.2020).
25. Валовий внутрішній продукт 2018; 2019. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2018/2019 (дата звернення: 26.03.2020).
26. Впровадження інновацій на промислових підприємствах. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ni/vpr_ipp/vpr_ipp_u.htm (дата звернення: 26.03.2020).
27. Індекс людського розвитку: Україна падає, що робити. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2017/04/13/623821/(дата звернення: 26.03.2020).
28. Україна на 88 місці у доповіді ООН щодо розвитку людства https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2539080‑ukraina-na-88‑misci-u-dopovidi-oon-sodorozvitku-ludstva.html (дата звернення: 26.03.2020).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-41-2-48

27.05.2020