УТОЧНЕННЯ ЗМІСТУ ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РЕФОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат юридичних наук,доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

27.05.2020

Номер випуску

2020 - № 2 (41)

Cторінка

145-160

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

343.01

ISSN print

2411-5584

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню ролі та значення кримінального права для держави, суспільства та особистості на сучасному етапі їх розвитку. На підставі аналізу як історичних пам’яток вітчизняного законодавства, так і його сучасних приписів з’ясовано завдання кримінального закону, які розглядаються крізь призму уявлень про взаємний правовий зв’язок держави зі злочинцем. У статті з урахуванням сучасної юридичної літератури проаналізовано зміст основних доктринальних концепцій щодо визначення функціональної спрямованості кримінального права, а також завдань закону про кримінальну відповідальність. На підставі аналізу наукових концепцій доведено, що функції кримінального права та функції закону про кримінальну відповідальність є категоріями взаємообумовленими. Зроблені висновки викладено у пропозиціях de lege ferenda до приписів ч. 1 ст. 1 Кримінального кодексу.

Ключові слова

функції кримінального права, функції закону про кримінальну відповідальність, завдання Кримінального кодексу, правова охорона, правове забезпечення охорони, суспільні відносини.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

145-160

Список літератури

1. Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення / відп. ред. Ю. В. Баулін. Донецьк: ПП «ВД «Кальміус», 2013. 424 с.
2. Генрих Н. В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2011. 59 c.
3. Курс уголовного права. Общая часть: учебник. Т. 1. Учение о преступлении / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. Москва: ЗЕРЦАЛО, 1999. 624 с.
4. Наден О. В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: монографія. Xарків: Право, 2012. 272 с.
5. Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник / за ред. В. О. Навроцького. Київ: Юрінком Інтер, 2013. 712 с.
6. Панов М. І. Функціональний підхід у дослідженнях кримінального права. Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., 12–13 жовт. 2016 р. Харків: Право, 2016. С. 17–21.
7. Пионтковский А. А. К вопросу о взаимоотношении объективного и субъективного права. Советское государство и право. 1958. № 5. С. 25–36.
8. Разгильдиев Б. Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация / под ред. Р. Р. Галиакбарова. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. 232 c.
9. Филимонов В. Д. Охранительная функция уголовного права. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2003. 198 с.
10. Шаргородский М. Д. Предмет и система уголовного права. Советское государство и право. 1941. № 4. 156 с.
11. Зінченко І. О., Шевченко Є. В. Функції кримінального права та їх співвідношення із функціями закону про кримінальну відповідальність. Економічна теорія та право. 2017. № 3 (30). С. 171–185.
12. Шевченко Є. В. До питання про співвідношення кримінального права з кримінальним законом в контексті сучасних поглядів на праворозуміння. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. 2014. Вип. 2 (17). С. 272–286.
13. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341‑III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25–26. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341–14 (дата звернення: 06.04.2020).
14. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. Постановление народного комиссариата юстиции Российской Федерации от 12 декабря 1919 года. URL: http://docs.cntd.ru/document/901870462 (дата звернення: 06.04.2020).
15. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0 %A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0 %A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 (дата звернення: 06.04.2020).
16. Кримінальний кодекс УРСР 1927 р. URL: https://www.twirpx.com/file/2126134/(дата звернення: 06.04.2020).
17. Кримінальний кодекс України від 28 грудня 1960 року. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0006.html (дата звернення: 06.04.2020).
18. Shevchenko Ye. A question on the state supremacy over the law: the context of reforming Ukraine’s criminal legislation. L’Europe Unie/United Europe: Journal – France and Romania. 2019. № 14/14. Р. 18–28.
19. Шевченко Є. В. До питання про предмет кримінального права. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. 2014. № 4. С. 205–219.
20. Проблемы общей теории права и государства: учебник / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. 2‑e изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2014. 816 с.
21. Даль В. І. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Т. 1. Москва: Русский язык, 1981–1982. 2700 с.
22. Матузов М. І. Правовая система и личность. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. 294 с.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-41-2-145

27.05.2020