УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ПРАКТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право», 5 травня 2020 р.

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, пл. Свободи, 4
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, професор, Харків, пр. Леніна, 9а
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5
, здобувачка кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Україна, м. Харків
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17
, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Україна, м. Харьков

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

27.05.2020

Номер випуску

2020 - № 2 (41)

Cторінка

167-202

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

378.4(477)

ISSN print

2411-5584

Анотація

Учасники дискусії розглянули такі питання: роль випереджаючої освіти в умовах цифрової трансформації; консультативний менеджмент у системі внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу; інвестиційний ефект освітніх послуг; навчання, орієнтоване на студентів; співпраця ключових стейкхолдерів у процесі забезпечення якості освітньої діяльності; досвід польських економічних університетів у використанні технології tutorial як індивідуальної освітньої траєкторії та інші.

Ключові слова

університет, освітня програма, якість вищої освіти.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

167-202

Список літератури

1. Global Innovation Index 2019. URL: https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4434 (дата звернення: 07.04.2020).
2. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1382613528661298 (дата звернення 07.04.2020).
3. Положення про організацію освітнього процесу у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. URL: https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/
files_pol (дата звернення 07.04.2020).
4. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). Київ: ТОВ “ЦС”, 2015. 32 с. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (дата звернення 07.04.2020).
5. Ясна І. Soft skills: універсальні навички європейського рівня. URL: https://studway.com. ua/soft-skills/ (дата звернення 07.04.2020).
6. Багрій К. Л. Викладач і студенти: взаємодія у процесі навчання. Проблеми освіти та методика викладання у вищій школі. 2016. Випуск ІІ (62). С. 174-182.
7. Пономарьова Г. Ф. Взаємодія викладача і студента у навчально-виховному процесі педагогічного ВНЗ. Проблеми інженерно-педагогічної освіти, Серія: Стратегія, методологія. 2014. № 45. URL: http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/problemu45/6. pdf (дата звернення: 26.04.2020).
8. Аннєнкова І. П. Моніторинг системи підготовки студентів до науково-дослідницької діяльності у ВНЗ. Збірник наук. праць «Наукові записки кафедри педагогіки», Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; Харківський гуманітарно-педагогічний інститут. Харків, 2011. Вип. ХXV. С. 16–27.
9. Аннєнкова І. П. Моніторинг якості освіти у ВНЗ. Кафедра педагогіки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, 06.12.2010. URL: http://e-learning.onu.
edu.ua/stati/pedagog-ka-visho-shkoli/an-nkova-p-mon-toring-jakost-osv-ti-u-vnz.html (дата звернення: 15.04.2020).
10. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 232 с.
11. Оніпко В. В. Розвиток партнерських взаємин між викладачами і студентами на кафедрі ВНЗ III–IV рівня акредитації. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. Серія: Витоки педагогічної майстерності. 2014. Вип. 14. С. 193-200.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-41-2-167

27.05.2020