ПРОБЛЕМАТИКА РЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ЗАДАЧ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ

Автор

, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов, Украина, г. Одесса
, кандидат экономических наук, профессор, судебный эксперт, Украина, г. Одесса
, заведующий отделом экономических исследований, Украина, г. Одесса

В рубрике

Экономический анализ права;

Подписано в печать

27.05.2020

Номер выпуска

2020 - № 2 (41)

Страница

111-127

Тип статьи

Научная статья

Код УДК

343.98

ISSN print

2411-5584

Аннотация

В статье исследованы нормативно-правовые подходы к определению сущности терминов «ущерб» и «упущенная выгода». Определены виды убытков. Проанализированы действующие методики оценки упущенной выгоды у субъектов хозяйствования. Предложено применять метод моделирования для определения размера упущенной выгоды. Разработан алгоритм проведения судебной экспертизы при решении задач по определению размера убытков (упущенной выгоды).

Ключевые слова

убытки, недополученная прибыль, метод информационного моделирования, судебный эксперт-экономист, методика.

Рецензент

Внешний рецензент

Статья в PDF

111-127

Список литературы

1. Kryminalno-protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012. 4651‑VI. (2013). [Criminal Procedure Code of Ukraine. Law of Ukraine dated April 13, 2012]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 9–10, 11–12, 13, art. 88. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651–17 [in Ukrainian].
2. Romaniv, S. R., Budnyk, L. A., & Sachenko, S. I. (2018). Sudovo-ekonomichna ekspertyza v Ukraini: yii ekonomichna sut ta kadrove zabezpechennia [Forensic expertise in Ukraine: its economic nature and staffing]. Market infrastructure – Market infrastructure, 23, 343–350. Retrieved from http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/23_2018_ukr/61.pdf [in Ukrainian].
3. Zinchenko, S. G. (2012). Analiz upuschennoy vyigodyi [Analysis of lost profits]. Visnik Priazovskogo derzhavnogo tehnichnogo universitetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Bulletin of the Azov State Technical University. Series: Economic Sciences, 1 (23). Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua. [in Russian].
4. Markina, O. O., & Paientko, T. V. (2019). Metodychni pidkhody do otsinky upushchenoi vyhody [Methodical Approaches to the Missing Benefit Assessment]. Forensics and court exertise – Forensics and forensics, 64, 677–688 [in Ukrainian].
5. Prokhorov-Lukin, H. (2016). Problemy, yaki isnuiut u shkoli u tsyvilnykh spravakh, pro spravzhniu intelektualnu vlasnist u YeS [Problems existing at the School of Civil Affairs on true intellectual property in the EU]. Teoriia i praktychno intelektualna vlasnist – The theory and practice of intellectual property, 2, 78–87 [in Ukrainian].
6. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003. № 435‑IV. (2003). [Civil Code of Ukraine. Law of Ukraine dated January 16, 2003]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 40–44, art. 356. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435–15 [in Ukrainian].
7. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003. № 436‑IV. (2003). [Commercial Code of Ukraine. Law of Ukraine dated January 16, 2003]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 18, 19–20, 21–22, art. 144. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436–15 [in Ukrainian].
8. Pro zovnishnoekonomichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 16.04.1991. № 959‑XII. (1991). [On Foreign Economic Activity. Law of Ukraine dated April 16, 1991]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 29, art. 377. Retrieved from https://law.work.gov.ua/laws/show/959–12 [in Ukrainian].
9. Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii pro dohovory mizhnarodnoi kupivliprodazhu tovariv vid 11.04.1980. (1980). [United Nations. Convention on Contracts for the International Sale of Goods dated April 11, 1980]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_003 [in Ukrainian].
10. Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 1 “Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti”: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013. 73. (2013). [On approval of the National Regulation (Standard) of Accounting 1 “General Requirements for Financial Reporting”. Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated February 7, 2013]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336–13 [in Ukrainian].
11. Pro zatverdzhennia Polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 15 “Dokhid”: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29.11.1999. 290. (1999). [On approval of Regulation (standard) of accounting 15 “Revenue”. Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated November 29, 1999]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860–99 [in Ukrainian].
12. Pro bukhhalterskii oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999. 996‑XIV. (1999). [On Accounting and Financial Reporting in Ukraine. Law of Ukraine dated July 16, 1999]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 40, art. 365. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996–14 [in Ukrainian].
13. Pro taksy dlia obchyslennia rozmiru shkody, zapodiianoi zelenym nasadzhenniam u mezhakh mist ta inshykh naselenykh punktiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8.04.1999. 559. (1999). [On fees for calculating the amount of damage caused by green planting within cities and other settlements. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 8, 1999]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559–99-%D0 %BF [in Ukrainian].
14. Metodyka rozrakhunku rozmiriv vidshkoduvannia zbytkiv, zapodiianykh derzhavi vnaslidok porushennia zakonodavstva pro okhoronu ta ratsionalne vykorystannia vodnykh resursiv: Nakaz Ministerstva okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrainy vid 20.07.2009. 389. (2009). [Methods of calculating the amount of compensation for losses caused to the state due to violation of legislation on the protection and rational use of water resources. Order of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine dated July 20, 2009]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0767–09 [in Ukrainian].
15. Metodyka vyznachennia rozmiriv vidshkoduvannia zbytkiv, zapodiianykh derzhavi vnaslidok samovilnoho korystuvannia nadramy: Nakaz Ministerstva ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy vid 29.08.2011. 303. (2011). [Methods for determining the amount of compensation for losses caused to the state due to unauthorized use of subsoil. Order of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine dated August 29, 2011]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1097–11 [in Ukrainian].
16. Tymchasova metodyka vyznachennia rozmiru shkody (zbytkiv), zapodiianoi porushenniamy hospodarskykh dohovoriv, skhvalena Derzhavnoiu komisiieiu Rady Ministriv SRSR z ekonomichnoi reformy vid 21.12.90. (1990). [Temporary Method of Determining the Amount of Damage (Damage). Caused by Violations of Economic Agreements, Approved by the State Commission of the Council of Ministers of the USSR for Economic Reform dated December 21, 1990] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001400–90 [in Ukrainian].
17. Metodyka vyrishennia sudovo-ekonomichnoiu ekspertyzoiu pytan shchodo sprychynennia materialnykh zbytkiv (reiestratsiinyi kod z Reiestru metodyk provedennia sudovykh ekspertyz 11.0.22). (2004). [Methods for solving forensic and economic expertise on issues of causing material damage (registration code from the Register of Methods for Forensic Examination 11.0.22)]. Retrieved from http://rmpse.minjust.gov.ua/ [in Ukrainian].
18. Khomutenko, V. P., & Khomutenko, A. V. (2019). Teoretychni ta praktychni aspekty zastosuvannia metodu modeliuvannia pry vykonanni sudovo-ekonomichnykh ekspertyz [Theoretical and practical aspects of the application of the modeling method in the execution of forensic and economic expertise]. Ekonomika, finansy, pravo – Economics, finance, law, 5, 9–14 [in Ukrainian].

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-41-2-111

27.05.2020