ПРОБЛЕМАТИКА ВИРІШЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ

Автор

, кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри фінансів, Україна, м. Одеса
, кандидатка економічних наук, професорка, судовий експерт, Україна, м. Одеса
, завідувач відділу економічних досліджень, Україна, м. Одеса

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Підписано до друку

27.05.2020

Номер випуску

2020 - № 2 (41)

Cторінка

111-127

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

343.98

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті досліджено нормативно-правові підходи до визначення сутності термінів «збитки» та «упущена вигода». Визначено види збитків. Проаналізовано діючі методики оцінки упущеної вигоди в суб’єктів господарювання. Запропоновано застосовувати метод моделювання для визначення розміру упущеної вигоди. Розроблено алгоритм проведення судової експертизи при вирішенні завдань із визначенням розміру збитків (упущеної вигоди).

Ключові слова

збитки, недоотриманий прибуток, метод інформаційного моделювання, судовий експерт-економіст, методика.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

111-127

Список літератури

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. № 4651‑VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Cт. 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651–17 (дата звернення: 20.04.2020).
2. Романів С. Р. Будник Л. А., Саченко С. І. Судово-економічна експертиза в Україні: її економічна суть та кадрове забезпечення. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 23. С. 343–350. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/23_2018_ukr/61.pdf (дата звернення: 20.04.2020).
3. Зинченко С. Г. Анализ упущенной выгоды. Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки. 2012. № 1 (23). URL: http://archive.nbuv.gov.ua. (дата звернення: 20.04.2020).
4. Маркіна О. О., Паєнтко Т. В. Методичні підходи до оцінки упущеної вигоди. Криміналістика і судова експертиза. 2019. Вип. 64. С. 677–688.
5. Прохоров-Лукін Г. Проблеми визначення та відшкодування шкоди у цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності у країнах ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 2. С. 78–87.
6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435‑ІV із змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №№ 40–44. Cт. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435–15 (дата звернення: 20.04.2020).
7. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436‑IV із змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Cт. 144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436–15 (дата звернення: 20.04.2020).
8. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959‑XII із змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). 1991. № 29. Cт. 377. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959–12 (дата звернення: 20.04.2020).
9. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_003 (дата звернення: 20.04.2020).
10. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336–13 (дата звернення: 20.04.2020).
11. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860–99 (дата звернення: 20.04.2020).
12. Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996‑XIV із змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 40. Cт. 365. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996–14 (дата звернення: 20.04.2020).
13. Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1999 № 559 із змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559–99-%D0 %BF (дата звернення: 20.04.2020).
14. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009, № 389 із змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0767–09 (дата звернення: 20.04.2020).
15. Методика визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.08.2011 № 303 із змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1097–11 (дата звернення: 20.04.2020).
16. Тимчасова методика визначення розміру шкоди (збитків), заподіяної порушеннями господарських договорів, схвалена Державною комісією Ради Міністрів СРСР з економічної реформи від 21.12.90. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001400–90 (дата звернення: 20.04.2020).
17. Методика вирішення судово-економічною експертизою питань щодо спричинення матеріальних збитків (реєстраційний код з Реєстру методик проведення судових експертиз 11.0.22). URL: http://rmpse.minjust.gov.ua/ (дата звернення 20.04.2020).
18. Хомутенко В. П., Хомутенко А. В. Теоретичні та практичні аспекти застосування методу моделювання при виконанні судово-економічних експертиз. Економіка, фінанси, право. 2019. № 5. С. 9–14.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-41-2-111

27.05.2020