ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР: АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ СПРАВЛЯННЯ

Автор

, аспірантка кафедри цивільного, господарського та екологічного права, Україна, м. Дніпро

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

21.02.2020

Номер випуску

2020 - № 1 (40)

Cторінка

142-161

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

347.73:336.22

ISSN print

2411-5584

Анотація

Проаналізовано обов’язкові елементи туристичного збору. Виявлено існуючі у ст. 268 Податкового кодексу України неузгодженості та правові колізії. Визначено об’єкт оподаткування туристичним збором. Розроблено та обґрунтовано пропозиції з уточнення та доповнення норм податкового законодавства, що регулює відносини у сфері справляння туристичного збору.

Ключові слова

елемент збору, платник збору, податковий агент, податкова декларація, справляння збору, туристичний збір.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

142-161

Список літератури

1. Державна казначейська служба України. Звіти про виконання Зведеного бюджету України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannyaderzhavnogo-byudzhetu (дата звернення: 10.01.2020).
2. Козинець І. Г. Особливості правового регулювання місцевих податків і зборів. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 5. С. 213–216.
3. Ославський М. Правовий аналіз системи місцевих податків і зборів в Україні. Юридична Україна. 2016. № 6. C. 48–51.
4. Атаманчук Н. І., Процюк Д. В. Місцеві податки і збори в Україні: сучасний стан і перспективи реформування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 31. Т. 2. С. 102–105.
5. Вікторчук М. В. Напрями гармонізації місцевих податків і зборів в Україні відповідно до законодавства Європейського Союзу. Часопис Академії адвокатури України. 2015. № 3 (28). Т. 8. С. 10–17.
6. Вікторчук М. В. Адміністративно-правове регулювання місцевих податків і зборів в Україні в умовах євроінтеграції: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. 18 с.
7. Думчиков М. О. Адміністративно-правові засади реформування системи загальнодержавних та місцевих податків і зборів в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Сум. держ. ун-т. Суми, 2018. 20 с.
8. Чвалюк А. М. Законодавчі неузгодженості при адмініструванні туристичного збору. Прикарпатський юридичний вісник. 2014. № 2. С. 133–142.
9. Боксгорн А. Актуальные проблемы правового регулирования взимания туристического сбора в Украине. LEGEA ŞI VIAŢA. 2019. № 4/2 (328). С. 18–21.
10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755‑VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13–14. № 15–16. № 17. ст.112. Дата оновлення: 29.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755–17 (дата звернення: 10.01.2020).
11. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97‑ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1997. № 24. ст.170. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 10.01.2020).
12. Сучасний тлумачний словник української мови: 65000 слів / за заг. ред. В. В. Дубічинського. Харків : ВД «ШКОЛА», 2006. 1008 с.
13. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222‑VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 23. Cт. 158. Дата оновлення: 25.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222–19 (дата звернення: 10.01.2020).
14. Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад: постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 № 805. Дата оновлення:11.10.2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805–2001-%D0%BF (дата звернення: 10.01.2020).
15. Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я: постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 765. Дата оновлення: 20.03.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765–97-%D0%BF (дата звернення: 10.01.2020).
16. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 14.11.2019 № 294‑IX. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2020. № 5. ст. 31. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/294‑IX (дата звернення: 15.01.2020).
17. Недоступ К. К., Гресь Н. Л. Туристичний збір: обліково-економічні та правові аспекти справляння. Наукові праці НДФІ. 2019. № 4. C. 125–140.
18. Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 297. Дата оновлення: 13.09.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/297–2006-%D0%BF (дата звернення: 15.01.2020).
19. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів: Закон України від 23.11.2018 № 2628‑VIII. Дата оновлення: 29.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628–19 (дата звернення: 15.01.2020).
20. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № 324/95‑ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1995. № 31. ст. 24. Дата оновлення: 04.11.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 15.01.2020).
21. Про внесення змін до форми Податкової декларації з туристичного збору: наказ Міністерства фінансів України від 08.05.2019 № 186. URL: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-zbori/turistichniy-zbir/formi-zvitnosti/ (дата звернення: 15.01.2020).
22. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073‑X. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731–10 (дата звернення: 15.01.2020).
23. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: наказ Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 № 19. Дата оновлення: 12.11.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0413–04 (дата звернення: 15.01.2020).
24. Про туристичний збір: лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 20.03.2019 № 1124/ІПК/04‑36‑12‑04‑21. URL: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/pisma/gfsu/pro-turistichniy-zbir-1042714.html (дата звернення: 15.01.2020).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-40-1-142

21.02.2020