ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ ИНСТИТУТОВ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНОВ

Автор

, кандидат экономических наук, доцент, Харьков, Маршала Бажанова, 17

В рубрике

Экономическая теория;

Подписано в печать

21.02.2020

Номер выпуска

2020 - № 1 (40)

Страница

35-57

Тип статьи

Научная статья

Код УДК

330.1: 005.35

ISSN print

2411-5584

Аннотация

В статье рассмотрены особенности развития комплементарных институтов поддержки инновационных предприятий регионов. Анализируются элементы институциональной инфраструктуры инновационной деятельности. Исследованы особенности развития финансирования инновационных предприятий в регионах и сдерживающие факторы этого процесса. Обоснованы направления структурных преобразований как конкретного региона, так и экономики в целом.

Ключевые слова

инновационные предприятия, комплементарные институты, институциональная инфраструктура, региональные особенности, финансирование инновационных предприятий, инновационная политика.

Рецензент

Внешний рецензент

Статья в PDF

35-57

Список литературы

1. Bazhal, Yu. (2015). Rozvytok innovatsiinoi diialnosti u znannievomu trykutnyku «derzhava – universytety – promyslovist»[Development of innovative activity in the knowledge triangle «state – universities – industry»]. Ekonomika i prohnozuvannia – Economics and forecasting, 1, 76–88 [in Ukrainian].
2. Halchynskyi, A., Heiets, V., & Semynozhenko V. (1997). Ukraina: nauka ta innovatsiinyi rozvytok [Ukraine: science and innovative development]. Kyiv: Oranta [in Ukrainian].
3. Honcharova, N. (2008). Innovatsiinyi rozvytok promyslovoho kompleksu: problemy orhanizatsii ta rozvytku [Innovative development of industrial complex: problems of organization and development]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, 99–100, 20–22 [in Ukrainian].
4. Danylyshyn B. & Chyzhova V. (2004). Naukovo-innovatsiine zabezpechennia staloho ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Scientific-innovative support of sustainable economic development of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 3, 4–11 [in Ukrainian].
5. Dolishnii, M. (2003). Rehionalna polityka ta mekhanizmy yii realizatsii [Regional policy and mechanisms for its implementation]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
6. Lapko, O. (1999). Innovatsiina diialnist v systemi derzhavnoho rehuliuvannia [Innovative activity in the system of state regulation]. Kyiv: IEP NANU [in Ukrainian].
7. Fedulova, L. I. (2017). Innovatsiinyi faktor zabezpechennia staloho rozvytku rehioniv Ukrainy [Innovative factor for ensuring sustainable development of Ukrainian regions]. Ekonomichnyi visnyk universytetu – University Economic Bulletin, 33(1), 62–71 [in Ukrainian].
8. Studennikov, I., & Tkachenko, V. (2005). Instytutsiina infrastruktura rehionalnoho rozvytku v Ukraini: suchasnyi stan i problemy formuvannia [Institutional Infrastructure for Regional Development in Ukraine: Current State and Formation Problems]. Ekonomichnyi chasopys-XXI – Economic Annals-XXI, 9–10, 36–40 [in Ukrainian].
9. Shynkaruk, L. V., Bevz, I. A., & Baranovska, I. V. (2015). Strukturni transformatsii v ekonomitsi Ukrainy: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyi rozvytok [Structural transformations in Ukrainian economy: dynamics, contradictions and influence on economic development]. Kyiv: NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy» [inUkrainian].
10. Mazur, K., & Tsikhanovska, V. (2010). Formuvannia innovatsiinoi infrastruktury Ukrainy [Formation of innovative infrastructure of Ukraine]. Rehionalna biznes- ekonomika ta upravlinnia – Regional Business Economics and Management, 2, 69–76 [in Ukrainian].
11. Dubyna, M., & Shyshkina, O. (2017). Sutnist ta systema infrastruktury kredytnoho rynku Ukrainy [The essence and system of credit market infrastructure of Ukraine]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy – Scientific Records of Institute of Law of the Verkhovna Rada of Ukraine, 4, 80–86 [in Ukrainian].
12. Kucher, R. (n.d.). Vplyv bankivskoi systemy na ekonomiku Ukrainy [Impact of the banking system on the economy of Ukraine]. Retrieved January 08, 2020, from http://oldconf.neasmo.org.ua/node/897 [in Ukrainian].
13. Mazaraki, A., & Volosovych, S. (2016). Dominanty instytutsiinoi modernizatsii finansovoi systemy Ukrainy [Dominants of institutional modernization of the financial system of Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu – Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics, 1, 5–23 [in Ukrainian].
14. Ofitsiinyi sait statystychnoi sluzhby Yevropeiskoho soiuzu [Official site of the European Union Statistical Office]. (n.d.). Retrieved January 08, 2020, from http://ec.europa.eu/Eurostat [in Ukrainian].
15. COSME. Europe’s programme for small and medium-sized enterprises. (n.d.). Retrieved January 08, 2020, from http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/.
16. Apostoliuk, O. (2017). Derzhavna finansova pidtrymka rozvytku maloho pidpryiemnytstva [State financial support for the development of small business]. Phd thesis. Kyiv [in Ukrainian].
17. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. (n.d.). Retrieved January 08, 2020, from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
18. Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini u 2012–2017 rokakh: statystychnyi zbirnyk [Scientific and innovative activity in Ukraine in 2012–2017: a statistical compilation]. (2017). Kyiv: DP «Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy» [in Ukrainian].
19. Makarenko, M. V. (2011). Zabezpechennia innovatsiinoi modeli sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu [Provision of an innovative model of socio-economic development of the region.]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – The mechanism of regulation of the economy, 4, 64–73 [in Ukrainian].
20. Norkina, T. P., Skarbun, Z. A., & Tarkhanova, N. O. (2009). Stratehichne planuvannia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv yak osnova strukturnykh peretvoren ekonomiky rehionu [Strategic planning of enterprise innovation development as a basis for structural transformation of the region’s economy]. Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva. Reformuvannia orhanizatsiinykh struktur ta korporatyzatsiia ekonomiky – Economics of construction and urban economy. Reforming organizational structures and corporatizing the economy, 5 (2), 113–124 [in Ukrainian].

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-40-1-35

21.02.2020