ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, м. Кривий Ріг, проспект Миру, 22

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

21.02.2020

Номер випуску

2020 - № 1 (40)

Cторінка

127-141

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

342.95

ISSN print

2411-5584

Анотація

Останнім часом, поряд із здійсненням правосуддя, ювенальна юстиція в уявленні українського суспільства дедалі більше постає як система превенції (профілактики) причин ювенальної девіації. Це зумовлює розширення системи профілактичного впливу на дитину та її оточення. На підставі критичного аналізу превентивного компонента ювенальної юстиції (трирівневої структури ювенальної превенції) пропонується низка заходів з удосконалення системи адміністративно-правових (превентивних) заходів в Україні.

Ключові слова

дитина, неповнолітній, превентивні заходи, профілактика, ювенальна превенція, ювенальна юстиція.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

127-141

Список літератури

1. Бэйзмор Г. Три парадигмы ювенальной юстиции. URL: http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08/Бэйзмор-Гордон-Три-парадигмы-ювенальной-юстиции.pdf (дата звернення: 01.02.2020).
2. Spon R. D. Juvenile justice: a work «in progress». Regent University Law Review. 1998. № 10. С. 29–51.
3. Ортинська Н. В. Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове дослідження: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2017. 39 с.
4. Jenson J. M., Howard M. O. Youth Crime, Public Policy, and Practice in the Juvenile Justice System: Recent Trends and Needed Reforms. Social Work. 1998. № 43 (4). С. 324–334. DOI: 10.1093 / sw / 43.4.324 (дата звернення: 01.02.2020).
5. O’Mahony D., Deazley R. Juvenile crime and justice Northern Ireland. Belfast, Northern Ireland Office, 100. URL: https://www.academia.edu/39653749/Juvenile_crime_and_justice_Northern_Ireland?email_work_card=thumbnail (дата звернення: 12.01.2020).
6. Loeber R., Farrington D. P., Petechuk D. Child Delinquency: Early Intervention and Prevention. Child Delinquency: Bulletin. 2003. № 19. URL: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/186162.pdf (дата звернення: 01.02.2020).
7. Nedzinskas E., Janušauskas A. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos aktualijos Lietuvoje. Vadyba. 2008. № 2(13). С. 107–110. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=153845 (дата звернення: 01.02.2020).
8. Лесько Н. В. Адміністративно-правова діяльність органів і служб у справах дітей щодо профілактики правопорушень: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, 2013. 20 с.
9. Поволоцька С. Г. Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх (адміністративно-управлінське дослідження): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2005. 20 с.
10. U. S. Department of Justice Office of Justice Programs. Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention: 2018 Annual Report. Washington, 36. URL: https://ojjdp.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh176/files/pubs/252272.pdf (дата звернення: 01.02.2020).
11. Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. Москва, 1999. 526 с.
12. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas. Priėmimo data: 28.06.2007, nr. X-1238. Suvestinė redakcija nuo 01.07.2018. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301806/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6812fc03-9541-409b-a70e-bab23602b1ad (дата звернення: 01.02.2020).
13. Law of Georgia on Protecting Minors From Bad Influences. Date of issuing: 28.09.2001, nr. 1081. Consolidated versions: 07.12.2017. Expiration Date: 01.06.2020. URL: https://matsne.gov.ge/en/document/view/15652?publication=2 (дата звернення: 01.02.2020).
14. Code of Rights of the Child: Law of Georgia. Date of issuing: 20.09.2019 г. № 5004-Iს. URL: https://matsne.gov.ge/en/document/view/4613854?publication=0 (дата звернення: 01.02.2020).
15. Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas. Priėmimo data: 10.09.2002, nr. IX-1067. Suvestinė redakcija nuo 05.11.2011. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.183129/iBGWCVRroP (дата звернення: 01.02.2020).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-40-1-127

21.02.2020