ВЕКТОРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА МОНОПОЛЬНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ

Автор

, ,

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Підписано до друку

21.02.2020

Номер випуску

2020 - № 1 (40)

Cторінка

74-97

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

338.5.072.2

ISSN print

2411-5584

Анотація

Розглянуто проблему монопольного ціноутворення та його впливу на стан конкурентного середовища. Проаналізовано практику застосування діючих положень та норм українського законодавства щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. Охарактеризовано специфіку методологічних та правових підходів до виявлення ознак монопольно високої ціни в ЄС та світі й запропоновано шляхи вдосконалення відповідник вітчизняних методик і норм. Рекомендовано заходи з підвищення ефективності державного контролю за монопольним ціноутворенням.

Ключові слова

державний контроль, монопольне ціноутворення, монопольно висока ціна, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, антимонопольне законодавство, антимонопольне регулювання.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

74-97

Список літератури

1. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия: пер. с англ. Москва: Эксмо, 2007. 863 c.
2. Арментано Д. Т. Антитраст против конкуренции: пер. с англ. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. 432 с.
3. Crews C. W. Antitrust policy as corporate welfare. URL: http://cei.org/pdf/1615.pdf (дата звернення: 09.12.2019).
4. Sproul Michael F. Antitrust and prices. Journal of Political Economy. 1993. Vol. 101. No 4. P. 741–754.
5. Thurow Lester C. The Future of Capitalism: How today’s economic forces shape tomorrow’s world. New York: Penguin USA, 1997. 400 р.
6. Kudryavtsev K. Methodological aspects of research of monopolistic high price of goods. Journal of Modern Competition. 2016. Vol. 10, No. 1.Р. 19–32.
7. Авдашева С., Шаститко А. Запрет на установление монопольно высокой цены: экономические основания, варианты и новации антимонопольного законодательства. Экономическая политика. 2009. № 2. С. 39–57.
8. Державне антимонопольне регулювання / В. Д. Лагутін, Ю. І. Боровик, О. В. Вертелєва та ін. ; за заг. ред. В. Д. Лагутіна. Київ: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2015. 480 с.
9. Лагутін В. Д. Інститути і економічні механізми стабільності та розвитку суспільства. Економіка України. 2018. № 9. С. 13–25.
10. Управління у сфері економічної конкуренції: навч. посіб.: у 2 т. Т. 2 / В. Д. Лагутін, О. В. Вертелєва, О. І. Міняйло та ін.; за заг. ред. А. Г. Герасименко. Київ: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2018. 52 с.
11. Уманців Ю. М., Міняйло О. І. Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій. Економіка України. 2018. № 9. С. 37–49.
12. Щербак А. В. Конкуренція як фактор економічного зростання: світовий досвід та українські реалії. Економіка України. 2018. № 8. С. 3–15.
13. Швидка Т. Історія становлення і формування конкурентного законодавства (іноземний досвід). Підприємництво, господарство і право. 2019. № 1. С. 50–54.
14. Akman P., Garrod L. When Are Excessive PricesUnfair? Journal of Competition Law & Economics. 2011. № 7. Р. 403–426.
15. Evans David S., Padilla A. Jorge. Excessive Prices: Using Economics to Define Administrable Legal Rules. Journal of Competition Law & Economics. March 2005. Volume 1. Issue 1. Pр. 97–122. URL: https://doi.org/10.1093/joclec/nhi002 (дата звернення: 09.12.2019).
16. Reinker Kenneth S, Culley Daniel, Mulvenon Morgan L. The dominance and monopolies review. Law Business Research Ltd. London. 2019. 486 p. URL: https://thelawreviews.co.uk/edition/1001363/the-dominance-and-monopolies-review-edition-7 (дата звернення: 09.12.2019).
17. Бакалінська О. О. Захист від недобросовісної конкуренції: перспективи правового регулювання. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 1. С. 82–90.
18. Ласіков А. Обмеження цінової політики монополіста: досвід США та ЄС. Юрист & Закон. 2018. № 5. URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011231 (дата звернення: 09.12.2019).
19. Смирнова К. Правове регулювання зловживання домінуючим становищем в Європейському Союзі. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини. 2018. № 47–48. С. 50–56.
20. Архангельський Ю. С. Про ключові сучасні проблеми України. Економіка України. 2019. № 4. С. 82–90.
21. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). URL: www.nerc.gov.ua (дата звернення: 09.12.2019).
22. Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. URL: http://www.amc.gov.ua (дата звернення: 09.12.2019).
23. Erdem Mehves. Excessive pricing. Erdem&Erdem. 2017. URL: http://www.erdem-erdem.av.tr/publications/newsletter/excessive-pricing/ (дата звернення: 09.12.2019).
24. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06 (дата звернення: 09.12.2019).
25. Communication from the Commission – Guidance on the Commission’s enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings. Official Journal. 2009. P. 7–20. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52009XC0224%2801%29 (дата звернення: 09.12.2019).
26. Офіційний сайт Європейської Комісії URL: https://ec.europa.eu/competition/index_en.html (дата звернення: 09.12.2019).
27. EU Competition Law. Rules Applicable to Antitrust Enforcement. Volume I: General Rules URL: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/handbook_vol_1_en.pdf (дата звернення: 09.12.2019).
28. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 09.12.2019).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-40-1-74

21.02.2020