КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Україна, м. Київ

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

22.11.2019

Номер випуску

2019 - № 4 (39)

Cторінка

24-45

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

334.012.61–022.51:339.137.2](477)

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан і проблеми розвитку малого підприємництва та його конкурентоспроможність, оцінено вплив факторів, що обумовлюють цей процес. Проаналізовано місце України в рейтингу індексу глобальної конкурентоспроможності й індексу легкості ведення бізнесу та визначено чинники, що на нього впливають. Обґрунтовано перспективи розвитку малого підприємництва в Україні та шляхи підвищення його конкурентоспроможності. Розроблено пропозиції щодо модернізації механізмів державної підтримки малого підприємництва з метою підвищення його конкурентоспроможності.

Ключові слова

підприємництво, малий бізнес, конкурентоспроможність, інновації, державна підтримка.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

24-45

Список літератури

1. Варналій З. С., Васильців Т. Г., Покришка Д. С. Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні. Стратегічні пріоритети. 2014. № 2 (31). С. 49–54.
2. Волосович С. В. Оцінка підходів до класифікації ринків фінансових послуг. Ефективна економіка. 2015. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4183 (дата звернення: 25.10.2019).
3. Геселева Н. В., Заріцька Н. М. Теоретико-методологічні основи конкурентоспро можності підприємства. Вісник КНУТД. 2012. № 6 (68). С. 156–161.
4. Дідківська Л. І. Захист конкуренції в ЄС та сучасні новації. Актуальні проблеми економіки. 2005. № 9. С. 117–123.
5. Джонсон Р. А. Комплексне управління конкурентоспроможністю американських виробників. Київ: Бліц-Інформ, 2013. 592 с.
6. Жаліло Я. Євроасоціація і нові можливості для розвитку малого бізнесу в Україні. Дзеркало тижня. 2015. № 43–44. URL: https://dt.ua/macrolevel/yevroasociaciya-inovi-mozhlivosti-dlya-rozvitku-malogo-biznesu-v-ukrayini-_.html (дата звернення: 25.10.2019).
7. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового. Одеса: Атлант, 2013. 470 с.
8. Лукашова Л. Стратегічні пріоритети розвитку малого підприємництва в Україні. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 97–108. URL: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2018/05/9.pdf (дата звернення: 25.10.2019).
9. Ahmedova S. Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Bulgaria. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. No. 195. Р. 1104–1112. URL: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042815036344?token=ED9987BBFFE9A828613819DA756ECF257883934DCCCC34D33984D08F0092F98D35FF2993D5F22CBAD80C19227D97112F (дата звернення: 25.10.2019).
10. Варналій З. С. Конкуренція і підприємництво: монографія. Київ: Знання України, 2015. 463 с.
11. Global Competitiveness Report 2019: How to end a lost decade of productivity growth. URL: https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivitygrowth (дата звернення: 25.10.2019).
12. The Global Competitiveness Report 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення: 25.10.2019).
13. Doing business 2020. URL: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf (дата звернення: 25.10.2019).
14. Найцікавіше – дрібним шрифтом. Що вимірюють глобальні індекси. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/06/3/648397/ (дата звернення: 25.10.2019).
15. Державна служба статистики України. Економічна статистика. Економічна діяльність. Діяльність підприємств. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm (дата звернення: 25.10.2019).
16. Innovation and internationalization: A competitive advantage for small- and mediumsized enterprises. URL: http://theconversation.com/innovation-and-internationalisationa-competitive-advantage-for-small-and-medium-sized-enterprises-101079 (дата звернення: 25.10.2019).
17. Small and medium-sized enterprises. URL: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/63/small-and-medium-sized-enterprises (дата звернення: 25.10.2019).
18. FORBIZ – Створення кращого бізнес-середовища. URL: http://forbiz.org.ua/ua/(дата звернення: 25.10.2019).
19. Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року: розпорядж. Каб. Міністрів України від 24 трав. 2017 р. № 504‑р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/250167535 (дата звернення: 25.10.2019).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-39-4-24

22.11.2019