ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, доцент, Харків, пл. Свободи, 4

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

22.11.2019

Номер випуску

2019 - № 4 (39)

Cторінка

99-113

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

331.108:005.311.121

ISSN print

2411-5584

Анотація

Установлено, що головним елементом організації (підприємства) є її співробітники – персонал. Показано, що в сучасних умовах одним із напрямів удосконалення управління персоналом організації є використання моделювання, статистичних методів. Визначено стан системи управління персоналом підприємства, яке аналізується. Виявлено, що на рівень прихильності персоналу найбільше впливають такі фактори: задоволеність роботою, захопленість, адаптивність, взаємодія. Запропоновано використання методу експертних оцінок для встановлення прихильності персоналу організації. Побудовано модель, що відображає залежність прихильності персоналу від факторів, які її обумовлюють.

Ключові слова

організація, персонал, управління персоналом, статистичні методи, анкетування, метод експертних оцінок.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

99-113

Список літератури

1. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики: пер. с англ. Москва: Дело, 1996. 272 с.
2. Яхонтова Е. Эффективные технологии управления персоналом. Санкт-Петербург: Питер, 2003. 272 с.
3. Яновский А. М. Ориентация персонала на успех фирмы. Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. 2012. № 1. С. 5–8.
4. Мордовин С. К. Управление человеческими ресурсами: 17‑модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 16. Москва: ИНФРА-М, 2000. 288 с.
5. Тараненко В. Управление персоналом, корпоративный мониторинг, психодиагностика. Тесты для отбора персонала. Москва: Ника-Центр, 2015. 240 с.
6. Боровиков В. П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 656 с.
7. Лепейко Т. І., Качала А. О. Обґрунтування показників оцінки якості трудового потенціалу. Економіка розвитку. 2005. № 4. С. 72–75.
8. Котляревська Т. І., Луппов А. Б., Мішутіна С. А. Сучасна концепція якості статистичних даних та її використання в статистичній практиці. Питання статистики. 2002. № 5. С. 3–7.
9. Бондаренко Н. В., Пантелєєв М. С. Формування сучасних систем управління персоналом підприємства. Комунальне господарство міст. 2013. № 111. С. 267– 272. URL: http://eprints.kname.edu.ua/35510/1/267–272 %20Бондаренко%20НВ. pdf (дата звернення: 20.10.2019).
10. Гугул О. Я. Теоретичні засади управління розвитком персоналу. Інноваційнаекономіка. 2013. № 44. С. 194–198. URL: http://inek_2013_6_48.pdf (дата звернення: 20.10.2019).
11. Шаповал О. А. Управління процесами використання персоналу підприємства на основі методу моделювання. Економічний вісник. 2014. № 2. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2014/2/EV20142_093–100.pdf (дата звернення: 20.10.2019).
12. Швець І. Б., Коваленко Т. В. Комплексна оцінка якості управління персоналом: монографія. Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. 159 с. URL: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/24658/1/Shvets-Kovalenko.pdf (дата звернення: 20.10.2019).
13. Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія. Вінниця: ВНТУ. 2010. 171 с.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-39-4-99

22.11.2019