БОРЬБА С КОРРУПЦИОННОЙ РЕНТОЙ В УКРАИНЕ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Автор

, кандидат экономических наук, доцент, Харьков, Пушкинская, 77

В рубрике

Экономическая теория права;

Подписано в печать

22.11.2019

Номер выпуска

2019 - № 4 (39)

Страница

114-133

Тип статьи

Научная статья

Код УДК

330.341.2;330.564.2

ISSN print

2411-5584

Аннотация

Обоснована необходимость для эффективного противодействия коррупции сделать упор на борьбе с коррупционной рентой. Выделены три этапа борьбы с коррупционной рентой: изменение структур; обеспечение структур профессиональными кадрами и создание развитой антикоррупционной системы. Предложен комплекс мероприятий, необходимых для сокращения возможностей формирования коррупционной ренты и для усложнения сокрытия и использования коррупционных доходов.

Ключевые слова

доходы, реформы в Украине, коррупционная рента, борьба с коррупцией, борьба с коррупционной рентой.

Рецензент

Внешний рецензент

Статья в PDF

114-133

Список литературы

1. Asieiev, R. O. (2017). Istorychni proiavy koruptsii ta osoblyvosti borotby z neiu [Historical manifestations of corruption and the peculiarities of struggle]. Pravova derzhava – Constitutional State, 27, 110–116. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2017_27_20 [in Ukrainian].
2. Demianchuk, Yu. V. (2018). Osnovni kharakterystyky mizhnarodnykh praktyk zapobihannia ta protydii koruptsii [Main features of international practices in preventing and combating corruption]. Nauka i pravookhorona – Science and law enforcement, 1, 81–86. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2018_1_12 [in Ukrainian].
3. Shevchuk, O. A., & Kovalskyi, A. O. (2019). Svitovyi dosvid borotby z koruptsiieiu ta mozhlyvist yoho zaprovadzhennia v Ukraini [World experience of combating corruption and the possibility of it implementation in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Yurydychni nauky – Bulletin of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Series: Law, 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2019_2_9 [in Ukrainian].
4. Barehamian, S. Kh., & Dudar, N. O. (2018). Zapobihannia ta protydiia koruptsii v suchasnii Ukraini: na prykladi dosvidu zarubizhnykh krain [Preventing and countering of corruption in modern Ukraine: on the example of foreign countries experience]. Aktualni problemy pravoznavstva – Actual problems of law, 1, 49–54. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2018_1_10 [in Ukrainian].
5. Altsyvanovych, O. V., & Tsymbalenko, Ya. Yu. (2018). Mizhnarodnyi ta yevropeiskyi dosvid unyknennia koruptsiinykh ryzykiv pid chas zdiisnennia publichnykh zakupivel [International and European experience of avoiding corruption risks in public procurement]. Aspekty publichnoho upravlinnia – Public administration aspects, 6 (10), 62–73. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2018_6_10_10 [in Ukrainian].
6. Hubariev, O. O. (2015). Instytutsiini zasady zapobihannia i protydii koruptsii v Ukraini ta krainakh svitu [Institutional framework for combating corruption in Ukraine and the world countries]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences», 15 (1), 25–28. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_15(1)__7 [in Ukrainian].
7. Yurchenko, A. (2018). Osoblyvosti poperedzhennia ta protydii politychnii koruptsii u Finliandii ta Niderlandakh u konteksti implementatsii yevropeiskykh antykoruptsiinykh norm [Features of prevention and countering political corruption in Finland and Netherlands in the context of the implementation of European anti-corruption law]. Mizhnarodni vidnosyny, suspilni komunikatsii ta rehionalni studii – International relations, social communication and regional studies, 2, 22–29. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2018_2_5 [in Ukrainian].
8. Yurchenko, A. V. (2019). Elektronne uriaduvannia – efektyvnyi mekhanizm zapobihannia politychnii koruptsii [E-Governance as an effective mechanism for preventing political corruption]. Naukovo-teoretychnyi almanakh «Hrani» – Scientific and theoretical almanac «Grani», 22 (4), 83–90. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2019_22_4_11 [in Ukrainian].
9. Hrechaniuk, R. V. (2019). Natsionalni antykoruptsiini stratehii v systemi zapobihannia koruptsii Ukrainy [National anti-corruption strategies in the system of prevention of corruption of Ukraine]. Aktualni problemy pravoznavstva – Actual problems of law, 3, 29–35. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2019_3_7 [in Ukrainian].
10. Busol, O. Yu. (2019). Stan zapobihannia koruptsii ta protydii koruptsiinii zlochynnosti v konteksti natsionalnoi bezpeky Ukrainy [The state of prevention of corruption and counteraction to corruption crime in the context of national security of Ukraine]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Yurydychni nauky – Scientific notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. Series: Juridical Sciences, 30 (2), 101–109. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_law_2019_30(69)_2_19 [in Ukrainian].
11. Voloshenko, A. (2018). Systemna koruptsiia v Ukraini: prychyny neefektyvnoi protydii [The systemic corruption in Ukraine: causes of ineffective counteraction]. Ukraina-Yevropa-Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny – Ukraine – Europe – World. The International Collection of Scientific Works. Series: History, International Relation, 21, 77–85. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2018_21_10 [in Ukrainian].
12. Holovkin, B. M. (2018). Mekhanizm zapobihannia koruptsii [Corruption prevention mechanism]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava – Chronicles of Kyiv university of law, 4, 254–260. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_55 [in Ukrainian].
13. Denysenko, V. V., & Vilhushynskyi, V. M. (2019). Retrospektyvy protydii koruptsii v Ukraini: administratytyvno-pravovi aspekty pidvyshchennia efektyvnosti antykoruptsiinoho protsesu [Retrospective views of counteraction to corruption in Ukraine: administrative legal aspects of efficiency increasing of anticorruption process]. Web of science and Academic Researcher, 1, 36–42. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/wsar_2019_1_8 [in Ukrainian].
14. Zarosylo, V. O., & Hladkyi, V. V. (2018). Khabarnytstvo yak bazysna forma proiavu koruptsii [Brіbery as a Basіc Form of Corruptіon]. Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy – Journal of the South Regional Center of National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 16, 123–139. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2018_16_18 [in Ukrainian].
15. Maslov, Yu. K. (2019). Koruptsiina komponenta politychnoho protsesu na postradianskomu prostori [Corruption component of the political process in the postsoviet space]. Naukovo-teoretychnyi almanakh «Hrani» – Scientific and theoretical almanac «Grani», 22(5), 46–56. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2019_22_5_7 [in Ukrainian].
16. Melnyk, V. M., & Koren, N. V. (2018). Osnovni prychyny koruptsii v Ukraini ta shliakhy yii podolannia [Main causes of corruption in Ukraine and ways to overcome it]. Zbirnyk naukovykh prats Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy – Proceedings of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, 2, 207–221. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2018_2_18 [in Ukrainian].
17. Pak, N. T., Titarchuk, A. O., & Kobets, K. O. (2019). Zapobihannia koruptsii v Ukraini [Prevention of corruption in Ukraine]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 6 (1), 118–123. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_6 %281 %29__27 [in Ukrainian].
18. Biletskyi, A. V. (2017). Vzaiemodiia donoriv ta natsionalnykh hromadskykh orhanizatsii u zakhodakh zapobihannia koruptsii [Interaction of donors and national public organizations in activities to prevent corruption]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava –Chronicles of Kyiv university of law, 2, 250–254. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_2_58 [in Ukrainian].
19. Novikov, O. V. (2019). Problemy uchasti hromadskosti u zapobihanni koruptsii v Ukraini [Problems of public participation in the prevention of corruption in Ukraine]. Pytannia borotby zi zlochynnistiu – Issues of crime prevention, 37, 58–72. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2019_37_7 [in Ukrainian].
20. Benko, I. D., & Sysiuk, S. V. (2019). Koruptsiia u sferi publichnykh zakupivel: formy proiavu ta zasoby protydii [Corruption in the field of public procurement: forms of procedure and means of contest]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies, 38 (2), 84–87. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_38(2)__19 [in Ukrainian].
21. Vreshch, Yu. O., & Radchenko, O. A. (2019). Zapobihannia ta protydii koruptsii v orhanakh Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy: realii ta perspektyvy [Prevention and counteraction corruption in the State fiscal services of Ukraine: realities and prospects]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 5 (1), 183–187. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5(1)__42 [in Ukrainian].
22. Savchyn, N. M. (2017). Borotba z koruptsiinymy proiavamy v orhanakh sudovoi vlady Ukrainy (z urakhuvanniam mizhnarodnoho dosvidu) [Struggle with corruption in the bodies of the ukrainian judicial authority (in accordance with international experience)]. Pravova derzhava – Constitutional State, 28, 31–38. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2017_28_6 [in Ukrainian].
23. Steinmeier, F. W., & Ayrault, J. M. (2016). Kiew muss handeln. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Retrieved from http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/gastbeitragkiew-muss-handeln-14083020.html [in German].
24. Wood, T. L. (2017). Early promise of Ukraine’s war on corruption fades by the day. The Washington Times. Retrieved from https://www.washingtontimes.com/news/2017/nov/30/ukraines-anti-corruption-promise-fades-by-the-day/.
25. Official site of PwC Ukraine (2018). PwC Global Economic Crime and Fraud Survey 2018: Ukrainian findings. Retrieved from https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-39-4-114

22.11.2019