ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат юридичних наук, докторант кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

20.09.2019

Номер випуску

2019 - № 3 (38)

Cторінка

115-140

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

342.922:338.436

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті досліджується інформаційно-правове забезпечення сфери агропромислового комплексу України. Аналізуються нормативно-правові акти, які регламентують дану сферу, та наукові праці із зазначеної проблематики. Надаються авторські пропозиції щодо можливості вдосконалення інформаційно-правового забезпечення агропромислового комплексу України та авторське визначення даної категорії.

Ключові слова

інформаційно-правове забезпечення, агропромисловий комплекс України (АПК України), інформаційні технології, комп’ютерне забезпечення, геоінформаційні системи.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

115-140

Список літератури

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.05.2019).
2. Фурманчук Є. Інформаційно-правове забезпечення провадження господарської діяльності в Україні. Правова інформатика. 2013. № 2. С. 75–80.3. Костылева Н. В., Мальцева Ю. А., Шкурин Д. В. Информационное обеспечение управленческой деятельности: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. ун-т, 2016. 148 с.
4. Серебрякова Т. А. Аспекты информационного обеспечения в системе управления экономикой предприятия. Ученые заметки ТОГУ. 2014. № 4. URL: http://pnu.edu.ru/ media/ejournal/articles-2014/TGU_5_157.pdf (дата звернення: 12.05.2019).
5. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657–12 (дата звернення: 12.05.2019).
6. Желєзняк А., Гладиш М. Інформаційне забезпечення розвитку сільського господарства України в умовах євроінтеграційних процесів. Аграрна економіка. 2013. № 3–4. С. 43–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2013_6_3-4_10 (дата звернення: 12.05.2019).
7. Лапін А. В. Інформаційне забезпечення вертикальної інтеграції підприємств аграрного сектора: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. URL: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4028 (дата звернення: 12.05.2019).
8. Притула Н. М. Визначення пріоритетних сфер і галузей АПК як засіб державного регулювання аграрного сектору економіки. Економіка і суспільство. 2016. № 6. С. 77–83. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/13.pdf (дата звернення: 12.05.2019).
9. Штифанич Р. В. Стан інформаційного забезпечення підприємств АПК: облік і аналіз. Науковий вісник Ужгородського університету. 2010. № 29. С. 100–103.
10. Мороз С. І., Шрамко І. І. Використання інформаційних технологій в аграрному маркетингу. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2017. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddau_2017_2_23 (дата звернення: 12.05.2019).
11. Федірець О. В. Управління інноваціями при впровадженні технологій точного землеробства в Україні. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2013. № 2. С. 302–308.
12. 40 лучших инструментов для отдела маркетинга. URL: https://www.wrike.com/ru/ blog/40‑luchshih-instrumentov-dlya-povysheniya-produktivnosti-otdelamarketinga/# соцсети (дата звернення: 12.05.2019).
13. 10 ключевых навыков интернет-маркетолога. URL: https://geniusmarketing.me/lab/proverte-kompetenciyu-internet-marketologa/ (дата звернення: 12.05.2019).
14. Шматок О. В. Аграрна логістика в Україні. Географія та туризм. 2012. № 18. С. 221–233.
15. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 № 74/98‑ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 27–28. Ст. 181. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0 %B2 %D1 %80 (дата звернення: 13.05.2019).
16. Інструкція про порядок заповнення звіту про наявність і використання банку даних за формою № 4‑інф. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0243–95 (дата звернення: 13.05.2019).
17. Головчинер М. Н. Базы данных: основные понятия, модели данных, процесс проектирования: конспекты лекций. Томск, 2009. 129 с. URL: https://docplayer.ru/27201775‑Golovchiner-m-n-bazy-dannyh-osnovnye-ponyatiya-modelidannyh-process-proektirovaniya-kurs-lekciy.html (дата звернення: 13.05.2019).
18. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 № 75/98‑ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 27–28. Ст. 182 (дата звернення: 3.05.2019).
19. Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України: Закон України від 05.10.2006 № 229‑V. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 47. Ст. 46 (дата звернення: 13.05.2019).
20. Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України: постанова Каб. Міністрів України від 25.11.2015 № 1119. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119–2015‑п (дата звернення: 14.05.2019).
21. Про Аграрний фонд: постанова Каб. Міністрів України від 06.07.2005 № 543.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543–2005‑п (дата звернення: 14.05.2019).
22. Герасименко І. О. Інформаційне забезпечення системи управління інноваційною діяльністю аграрних підприємств. Економіка та управління АПК. 2014. № 1. C. 108–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2014_1-23 (дата звернення: 14.05.2019).
23. Совершенствование информационного обеспечения сельскохозяйственного про изводства на основе интеллектуальных информационных технологий / О. В. Кондратьева, А. Д. Федоров, Н. В. Березенко, О. В. Слинько. Синергия. 2017. № 5. C. 68–77. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-informatsionnogoobespecheniya selskohozyaystvennogo-proizvodstva-na-osnove-intellektualnyhinformatsionnyh (дата звернення: 14.05.2019).
24. Гайдуцький А. Формування інвестиційно привабливої ринкової інфраструктури (на прикладі аграрного сектору України). Економіст. 2005. № 10. С. 34–36.
25. Список приймаючих аналітичних центрів та тематичні напрямки їхньої роботи. URL: http://www.irf.ua/content/files/host_organizations_2015.doc (дата звернення: 14.05.2019).
26. Іванович І. Ю. Оптимізація інформаційного середовища інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 3 (2). С. 228–235.
27. Амирова Д. А. Совершенствование механизма информационного обеспечения управленческого процесса в АПК региона; автореф. дис. … канд. екон. наук: 21.00.03. Махачкала, 2010. URL: https://www.dissercat.com/content/sovershenstvovaniemekhanizma- informatsionnogo-obespecheniya-upravlencheskogo-protsessa-v-ap/read (дата звернення: 16.05.2019).
28. Офіційний портал Міністерства аграрної політики та продовольства. URL: http://minagro.gov.ua/uk/ministry (дата звернення: 16.05.2019).
29. Про затвердження Положення про Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації у новій редакції: розпорядж. Харків. обл. держ. адмін. № 534 від 21.11.2016. URL: http://kharkivoda.gov.ua/content/documents/871/87028/files/170612‑01‑11‑zagal-249‑rozp.pdf (дата звернення:16.05.2019).
30. Офіційний веб-портал Полтавської обласної державної адміністрації / Департамент агропром. розвитку. URL: http://www.adm-pl.gov.ua/page/departamentagropromislovogo-rozvitku (дата звернення: 16.05.2019).
31. Хомовий С. М., Гаврик О. Ю. Інформаційне забезпечення управлінського обліку сільськогосподарських підприємств. Економіка та управління АПК. 2016. № 1–2. С. 83–88.
32. Мосіюк С. І., Мосіюк І. П., Жимань Ю. О. Функціонування аграрного технічного сервісу в ринкових умовах. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2013. № 181 (2). С. 260–263.
33. Проектування технологічних процесів сервісних підприємств: навч. посіб. /А. А. Дудніков, П. В. Писаренко, О. І. Біловод та ін. Вінниця: ФОП Каштелянов О. І.,2011. URL: https://books.google.com.ua/books/about/ (дата звернення: 16.05.2019).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-38-3-115

20.09.2019