РОЗВИТОК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, Кіото, 19

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

20.09.2019

Номер випуску

2019 - № 3 (38)

Cторінка

41-61

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.341

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті проаналізовано стан і проблеми розвитку сектору високотехнологічного виробництва промисловості України, визначено вплив факторів, що обумовлюють цей процес. Обґрунтовано перспективи здійснення цифрової модернізації високотехнологічних виробництв як стратегічного напряму соціально-економічного розвитку держави та ключового драйверу підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Розроблено пропозиції щодо модернізації механізмів державного управління промисловістю.

Ключові слова

високотехнологічне виробництво, промисловість, нові технології, інноваційність, цифровізація.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

41-62

Список літератури

1. Турко Д. О. Тенденції розвитку високотехнологічного сектора в Україні. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 35. С. 33–39.
2. Білоцерківський О. Б. Прогнозування розвитку високотехнологічного сектору економіки України. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 572–577.
3. Іщук С. О., Созанський Л. Й. Структурні показники переробної промисловості України і держав-членів ЄС: порівняльна оцінка. Економіка промисловості. 2018. № 1 (81). С. 44–60.
4. Draft resolution referred to the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda by the General Assembly at its sixty-ninth session «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development». URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/285/73/PDF/N1528573.pdf?OpenElement.
5. OECD. Classification of manufacturing industries into categories based on R&D intensities/ 2011/. URL: https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf.
6. Високі технології в умовах євроінтеграції: обмеження чи можливості. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/5/7040254/.
7. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010–2017 роках. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm.
8. Промисловість України у 2011–2015 роках: статистичний збірник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ5_u.htm.
9. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf.
10. UNCTAD Global Investment Trends Monitor. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeia2018d1_en.pdf.
11. Україна й до цього часу не дуже популярна серед мережевих заводів – складальників електроніки. URL: http://zerkalo.mk.ua/novini/top-10‑samyxprivlekatelnyx-otraslej-ukrainskoj-ekonomiki-dlya-investicij.html.
12. Manufacturing Risk Index 2018. URL: https://www.ahk-balt.org/fileadmin/AHK_Baltikum/user_upload/Manufacturing_Index_2018_final.pdf.
13. Voychak M., Panchenko Ye. Formation and development of high technology export corporate potential. The International Economic Policy. 2015. № 1. P. 27–53.
14. Інвестиції у побудові єдиної цифрової інфраструктури для всієї Європи оцінюються у близько 60 млрд євро. URL:https://www.rbc.ua/ukr/news/investitsiirazvitie-edinoy-tsifrovoy-infrastruktury-1517305421.html.
15. Global Innovation Index 2019. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019‑report.
16. Урядовий комітет під головуванням Степана Кубіва схвалив Стратегію розвитку високотехнологічних індустрій для України до 2025 року. URL: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a8590ddc-7f44-49ed-5874127ca3655bd&title=UriadoviiKomitetPidGolovuvanniamStepanaKubivaSkhvalivStrategiiuRozvitkuVisokotekhnologichnikhIndustriiDliaUkrainiDo2025‑Roku.
17. Промислова власність у цифрах. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/promvlasnist-Q1–2018.pdf.
18. Розвиток української ІТ-індустрії. Аналітичний звіт. URL:https://www.slideshare.net/tsnua/ss-121306731
19. Стратегія розвитку «Індустрія 4.0». URL: https://industry4-0‑ukraine.com.ua/2019/01/02/ukrainska-strategiya-industrii-4‑0‑7‑napriankiv-rozvutku/
20. Digital Transformation Initiative (DTI). URL:http://reports.weforum.org/digitaltransformation
21. Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР № 4 (91). URL: https://cacds.org.ua/?p=3608

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-38-3-41

20.09.2019