СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И ДИНАМИЗМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Автор

, кандидат юридических наук, ассистент кафедры теории и философии права, Харьков, Пушкинская, 77

В рубрике

Право;

Подписано в печать

10.06.2019

Номер выпуска

2019 - № 2 (37)

Страница

106-129

Тип статьи

Научная статья

Код УДК

342.565.2(477)

ISSN print

2411-5584

Аннотация

Статья посвящена роли Конституционного Суда Украины в обеспечении стабильности и одновременно динамизма системы правового регулирования. Проанали зированы полномочия Конституционного Суда, посредством реализации которых он может влиять на развитие правовой системы.

Ключевые слова

стабильность, динамизм, судебная практика, законодательство, правовая определенность.

Рецензент

Внешний рецензент

Статья в PDF

106-129

Список литературы

1. Brugger, W. (1996). Concretization of Law and Statutory Interpretation. Tulane European and Civil Law Forum, 11, 211–212.
2. Shevchuk, S. (2007). Sudova pravotvorchist: svitovyi dosvid i perspektyvy v Ukraini [Judicial law-making: world experience and perspectives in Ukraine]. Kyiv: Referat [in Ukrainian].
3. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 49 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) punktu 12 rozdilu I Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy» vid 28.12.2014. 76‑VIII vid 22.05.2018. 5‑r/2018 [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of 49 people’s deputies of Ukraine on the compliance with the Constitution of Ukraine (constitutionality) of Section 12 of Section I of the Law of Ukraine «On Amendments and Recognition as Lack of Validity, Certain Legislative Acts of Ukraine» dated December 28, 2014. 76‑VIII dated May 22, 2018. 5‑p/2018]. (2018, May 22). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710–18 [in Ukrainian].
4. Vdovichenko, S. (2013). Doktryna vidnovlennia dii poperednoi redaktsii norm zakoniv u diialnosti Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [The doctrine of restoring the previous version of the norms of laws in the activities of the Constitutional Court of Ukraine]. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy – Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine, 11 (6), 93–101 [in Ukrainian].
5. Venislavskyi, F. (2010). Interpretatsiina diialnist Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy v mekhanizmi zabezpechennia stabilnosti konstytutsiinoho ladu [Interpretative activity of the Constitutional Court of Ukraine in the mechanism of ensuring the stability of the constitutional system]. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy – Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 2 (61), 61–69 [in Ukrainian].
6. Huralenko, N. A. (2009). Sudovyi pretsedent v systemi dzherel prava: filosofskopravovyi aspekt [Judicial precedent in the system of sources of law: the philosophical and legal aspect] (PhD thesis). Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian].
7. Dashkovska, O. R. (2011). Sudovyi pretsedent i sudova praktyka yak dzherela prava [Judicial precedent and jurisprudence as a source of law]. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy – Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 1 (64), 34–41 [in Ukrainian].
8. Koziubra, M. I. (2016). Sudova pravotvorchist: anomaliia chy imanentna vlastyvist pravosuddia [Lawmaking: anomaly or immanent property of justice]. Pravo Ukrainy – The law of Ukraine, 10, 38–48 [in Ukrainian].
9. Moskvych, L. M. (2011). Efektyvnist sudovoi systemy: kontseptualnyi analiz [Efficiency of the judicial system: conceptual analysis]. Kharkiv: FINN [in Ukrainian].
10. Pohrebniak, S. (2003). Vplyv sudovoi praktyky na yurydychni akty v romanohermanskii pravovii simi [Influence of judicial practice on legal acts in the Roman-Germanic legal family]. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy – Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 4, 92–99 [in Ukrainian].
11. Rosik, T. V. (2016). Rol sudovoi praktyky v suchasnii pravotvorchosti: teoretykoprykladni aspekty [The role of judicial practice in modern law-making: theoretical and applied aspects: dissertation dissertation]. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Ukrainian].
12. Khrystova, H. O. (2004). Yurydychna pryroda aktiv konstytutsiinoho sudu Ukrainy [Legal nature of acts of the Constitutional Court of Ukraine] (PhD thesis). Kharkiv [in Ukrainian].
13. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy vid 02.06.2016. 1402‑VIII [On the Judicial System and the Status of Judges Law of Ukraine dated June 02, 2016. № 1402‑VIII]. (2016). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402–19 [in Ukrainian].
14. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.07.2017. 2136‑VIII [On the Constitutional Court of Ukraine: Law of Ukraine dated July 13, 2017. 2136‑VIII]. (2017). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136–19 [in Ukrainian].
15. Savenko, M. D. (2005). Rol praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u konstytutsiinomu sudochynstvi [The role of the European Court of Human Rights in the constitutional proceeding]. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy – Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine, 6, 51–55 [in Ukrainian].
16. Mazur, M. V. (2011). Sudova praktyka yak dzherelo prava: problema vyznachennia poniattia [Litigation as a source of law: the problem of definition of the concept]. Forum prava – The forum of law, 3, 493–497 [in Ukrainian].
17. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Prezydenta Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen chastyny druhoi statti 158 ta statti 159 Konstytutsii Ukrainy (sprava shchodo vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy) vid 9.06.1998. 8‑rp/1998 [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the President of Ukraine regarding the official interpretation of the provisions of part two of Article 158 and Article 159 of the Constitution of Ukraine (the case on amending the Constitution of Ukraine) of June 9, 1998. 8‑rp/1998]. (1998). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-98) [in Ukrainian].
18. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 252 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy vid 08.12.2004. 2222 – IV (sprava pro doderzhannia protsedury vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy) vid 30.09.2010. 20‑rp/2010 [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of 252 people’s deputies of Ukraine regarding the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the Law of Ukraine On Amendments to the Constitution of Ukraine dated December 22, 2004. 2222‑IV (case on compliance with the procedure for amending the Of the Constitution of Ukraine) dated September 30, 2010. 20‑rp/2010]. (2010). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710–10 [in Ukrainian].
19. Rishennia Velykoi palaty Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen shostoho rechenniachastyny pershoi statti 13 Zakonu Ukrainy Pro psykhiatrychnu dopomohu vid 20.12.2018. 13‑r/2018 [The decision of the Grand Chamber of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights on the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of the sixth sentence of part one of Article 13 of the Law of Ukraine On sychiatric Aid dated December 20, 2018. 13‑p/2018]. (2018). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710–18 [in Ukrainian].
20. Koziubra, M. I. (Eds.). (2015). Zahalna teoriia prava [General theory of law]. Kyiv: Vaite [in Ukrainian].
21. Khrystova, H. O. (2019). Doktryna pozytyvnykh zoboviazan derzhavy u sferi prav liudyny [Doctrine of the State’s positive obligations in the field of human rights] (Doctor thesis) [in Ukrainian].
22. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy (Druhyi Senat) za konstytutsiinymy skarhamySkrypky Anatoliia Volodymyrovycha ta Bobyria Oleksiia Yakovycha shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny tretoi statti 59 Zakonu Ukrainy Pro status i sotsialnyi zakhyst hromadian, yaki postrazhdaly vnaslidok Chornobylskoi katastrofy vid 25.04.2019. 1‑r (II)/2019 [The decision of the Constitutional Court of Ukraine (Second Senate) on constitutional complaints of Anatoly Volodymyrovych and Oleksii Bobiry concerning the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of part three of Article 59 of the Law of Ukraine On the Status and Social Protection of Citizens Affected by the Chornobyl Catastrophe dated April 25, 2019. 1‑p (II)/2019]. Retrieved from http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_p_2_219. pdf [in Ukrainian].
23. Pigolkin, A. S. (1998). Tolkovanie norm prava i pravotvorchestvo: problemy sootnosheniya [Interpretation of the rule of law and law-making: problems of correlation]. Zakon: sozdanie i tolkovanie [Law: creation and interpretation], in A. S. Pigolkin (Ed.). Moskva: Siark, 65–75 [in Russian].
24. Tamanaha, B. (2007). Verkhovenstvo prava: istoriia, polityka, teoriia [Rule of law: history, politics, theory]. Kyiv: Kyievo-Mohylian. akad. [in Ukrainian].
25. Koziubra, M. I. (2008). Dykhotomiia dukhu i bukvy prava: vynyknennia problemy, yii aspekty ta napriamy vyrishennia [Dichotomy of the spirit and the letters of law: the emergence of the problem, its aspects and directions of solution]. Naukovi zapysky – Proceedings, T. 77: Yurydychni nauky, 3–8 [in Ukrainian].
26. Evropeyskiy sud po pravam cheloveka. Izbrannyie resheniya: v 2 t [European Court of Human Rights. Selected solutions: in 2 volumes]. (2000). Moskva: Norma. V. 1 [in Russian].
27. Konstytutsiinyi Sud Ukrainy (2018, May 10). Holova Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Stanislav Shevchuk: Konstytutsiia – tse ne lyshe tekst, a y tsinnosti ta dukh [Chairmanof the Constitutional Court of Ukraine Stanislav Shevchuk The Constitution is not only text, but also values and spirit]. Retrieved from http://www.ccu.gov.ua/novyna/golovakonstytuciynogo-sudu-ukrayiny-stanislav-shevchuk-konstytuciya-ce-ne-lyshe-tekst-y [in Ukrainian].
28. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) chastyny shostoi statti 216 Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy vid 24.04.2018. 3‑r/2018 [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights on the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) of part six of Article 216 of the Criminal Procedural Code of Ukraine dated April 24, 2018. 3‑p/2018]. (2018). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710–18 [in Ukrainian].
29. Rishennia KS Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny piatoi statti 21 Zakonu Ukrainy Pro svobodusovisti ta relihiini orhanizatsii (sprava pro zavchasne spovishchennia pro provedennia publichnykh bohosluzhin, relihiinykh obriadiv, tseremonii ta protsesii) vid 08.09.2016. 6‑rp/2016 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in a case under the constitutional petition of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights regarding the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of part five of Article 21 of the Law of Ukraine On Freedom of Conscience and Religious Organizations (case on an early notification of the conduct of public worship services, religious ceremonies, ceremonies and processions) dated September 08, 2016. 6‑rp/2016]. (2016). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710–16 [in Ukrainian].
30. Khrystova, H. O. (2018). Pozytyvni zoboviazannia derzhavy u sferi prav liudyny: suchasni vyklyky [State’s Positive Responsibilities in the Sphere of Human Rights: Modern Challenges]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
31. Vysnovok 20 (2017) Konsultatyvnoi rady Yevropeiskykh suddiv Pro rol sudiv u zabezpechenni yednosti zastosuvannia zakonu [Conclusion 20 (2017) of the Advisory Council of European Judges on the role of courts in ensuring the unity of law enforcement.]. (2017, November 10). Retrieved from http://www.vru.gov.ua/content/file/ %D0 %92 %D0 %B8 %D1 %81 %D0 %BD %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %BE%D0 %BA_ %D0 %9A %D0 %A0 %D0 %84 %D0 %A1_20. pdf [in Ukrainian].

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-37-2-106

CC BYЭта работа лицензирована Creative Commons –Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Эта запись также доступна на: Английский, Украинский

24.05.2019