СУДОВА ПРАКТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ І ДИНАМІЗМУ ЗАКОНОДАВСТВА

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії і філософії права, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

10.06.2019

Номер випуску

2019 - № 2 (37)

Cторінка

106-129

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

342.565.2(477)

ISSN print

2411-5584

Анотація

Стаття присвячена ролі Конституційного Суду України у забезпеченні стабільності і одночасно динамізму системи правового регулювання. Проаналізовано повноваження Конституційного Суду від реалізації яких він може впливати на розвиток правової системи.

Ключові слова

стабільність, динамізм, судова практика, Конституційний Суд України, законодавство, правова визначеність.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

106-129

Список літератури

1. Brugger W. Concretization of Law and Statutory Interpretation. Tulane European and Civil Law Forum. 1996. No 11. P. 211–212.
2. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. Київ: Реферат, 2007. 640 с.
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 розділу I Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76‑VIII, від 22.05.2018 № 5‑р/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710–18 (дата звернення: 25.04.2019).
4. Вдовіченко С. Доктрина відновлення дії попередньої редакції норм законів у діяльності Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2013. № 6. С. 93–101.
5. Веніславський Ф. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 2 (61). С. 61–69.
6. Гураленко Н. А. Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий аспект: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2009. 223 с.
7. Дашковська О. Р. Судовий прецедент і судова практика як джерела права. Вісник Академії правових наук України. 2011. № 1 (64). С. 34–41.
8. Козюбра М. І. Судова правотворчість: аномалія чи іманентна властивість правосуддя. Право України. 2016. № 10. С. 38–48.
9. Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія. Харків: ФІНН, 2011. 384 с.
10. Погребняк С. Вплив судової практики на юридичні акти в романо-германській правовій сім’ї. Вісник Академії правових наук України. 2003. № 4. С. 92–99.
11. Росік Т. В. Роль судової практики в сучасній правотворчості: теоретико-прикладні аспекти: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2016. 20 с.
12. Христова Г. О. Юридична природа актів конституційного суду України: дис. …канд. юрид. наук. Харків, 2004. 225 с.
13. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402‑VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402–19 (дата звернення: 25.04.2019).
14. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 № 2136‑VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136–19 (дата звернення: 25.04.2019).
15. Савенко М. Д. Роль практики Європейського суду з прав людини у конституційному судочинстві. Вісник Конституційного Суду України. 2005. № 6. С. 51–55.
16. Мазур М. В. Судова практика як джерело права: проблема визначення поняття. Форум права. 2011. № 3. С. 493–497.
17. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 158 та статті 159 Конституції України (справа щодо внесення змін до Конституції України) від 09.06.1998 № 8‑рп/1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-98) (дата звернення: 25.04.2019).
18. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 р. № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) від 30.09.2010 № 20‑рп/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710–10 (дата звернення: 25.04.2019).
19. Рішення Великої палати Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень шостого речення частини першої статті 13 Закону України «Про психіатричну допомогу» від 20.12.2018 № 13‑р/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710–18(дата звернення: 25.04.2019).
20. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с.
21. Христова Г. О. Доктрина позитивних зобов’язань держави у сфері прав людини: дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2019. 498 с.
22. Рішення Конституційного Суду України (Другий Сенат) за конституційними скаргами Скрипки Анатолія Володимировича та Бобиря Олексія Яковича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 25.04.2019 № 1‑р (II)/2019. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_p_2_219.pdf (дата звернення: 25.04.2019).
23. Пиголкин А. С. Толкование норм права и правотворчество: проблемы соотношения. Закон: создание и толкование / под ред. А. С. Пиголкина. Москва: Сиарк, 1998. С. 65–75.
24. Таманага Б. Верховенство права: історія, політика, теорія. Київ: Києво-Могилян. акад., 2007. 174 с.
25. Козюбра М. І. Дихотомія духу і букви права: виникнення проблеми, її аспекти та напрями вирішення. Наукові записки. 2008. Т. 77: Юридичні науки. С. 3–8.
26. Европейский суд по правам человека. Избранные решения: в 2 т. Москва: Норма, 2000. Т. 1. 202 с.
27. Голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук: Конституція – це не лише текст, а й цінності та дух. URL: http://www.ccu.gov.ua/novyna/golovakonstytuciynogo-sudu-ukrayiny-stanislav-shevchuk-konstytuciya-ce-ne-lyshe-tekst-y (дата звернення: 25.04.2019).
28. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України від 24.04.2018 № 3‑р/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710–18 (дата звернення: 25.04.2019).
29. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) від 08.09.2016 № 6‑рп/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710–16 (дата звернення: 25.04.2019).
30. Христова Г. О. Позитивні зобов’язання держави у сфері прав людини: сучасні виклики. Харків: Право, 2018. 680 с.
31. Висновок № 20 (2017) Консультативної ради Європейських суддів «Про роль судів у забезпеченні єдності застосування закону». 10.11.2017. URL: http://www.vru.gov.ua/content/file/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%A0%D0%84%D0%A1_20.pdf (дата звернення: 25.04.2019).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-37-2-106

24.05.2019