УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ ЩОДО НЕРЕАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового регулювання економічної діяльності, Україна, м. Кривий Ріг
, кандидат економічних наук, асистент кафедри обліку і оподаткування, Україна, м. Кривий Ріг

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Підписано до друку

10.06.2019

Номер випуску

2019 - № 2 (37)

Cторінка

89-105

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

657.6+346.9

ISSN print

2411-5584

Анотація

Стаття присвячена нереальним (фіктивним) господарським операціям, їх правовій оцінці у взаємовідносинах підприємства і держави (та контрагента). Розкрито сутність нереальної господарської операції, наведено її типові ознаки. Розроблено норми положень для договорів щодо гарантії реальності господарської операції. Визначено роль управлінського контролю над обліково-аналітичним забезпеченням виконання господарських договорів. Установлено відповідальність за шкоду від нереальних операцій.

Ключові слова

нереальна господарська операція, обліково-аналітичне забезпечення, господарський спір, управлінський контроль, фіктивний правочин, умови договору.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

89-105

Список літератури

1. Клімов А. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами підприємства. Управління розвитком. 2015. № 4. С. 80–85.
2. Приходько І. П., Павлова Г. Є., Кавалер В. В. Стратегічне та обліково-аналітичне забезпечення процесу управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 6 (2). С. 12–16.
3. Рзаєва Т. Г., Шевчук М. О. Ознаки формування ризиків та їх обліково-аналітичне забезпечення. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 3 (1). С. 265–271.
4. Руснак Л. Р. Шахрайство як загроза економічній безпеці підприємництва в Україні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. Вип. 1. С. 166–173.
5. Штангрет А. М., Караїм М. М. Концептуальні засади формування системи обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Наукові записки. 2017. № 1. С. 147–153.
6. Головань І. В. Правова робота у механізмі захисту прав суб’єктів підприємництва: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / Ін-т екон.‑прав. дослідж. Донецьк, 2003. 16 с.
7. Дятленко Н. М. Господарсько-правові засоби попередження ухилень від сплати податків: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / Ін-т екон.‑прав. дослідж. Донецьк, 2002. 20 с.
8. Злакоман І. М. Господарсько-правові засоби та форми вирішення інвестиційних спорів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, 2011. 19 с.
9. Кузьмінський О. О. Господарські договори за участю служби безпеки України. Європейські перспективи. 2014. № 4. С. 111–117.
10. Ніколенко Л. М. Доказування в господарському судочинстві: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.04 / Ін-т екон.‑прав. дослідж. Донецьк, 2004. 17 с.
11. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 № 435‑IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435–15 (дата звернення: 26.04.2019).
12. Податковий кодекс України: від 02.12.2010 № 2755‑VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755–17#n2350 (дата звернення: 26.04.2019).
13. Постанова Верховного Суду від 15.05.2018 по справі № 810/4391/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73969023 (дата звернення: 26.04.2019).
14. Постанова Верховного Суду від 21.02.2018 № 804/7470/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72367205 (дата звернення: 26.04.2019).
15. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939‑VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939–17 (дата звернення: 26.04.2019).
16. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996‑XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996–14 (дата звернення: 26.04.2019).
17. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: наказ М-ва фінансів України від 24.05.1995 № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168–95 (дата звернення: 26.04.2019).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-37-2-89

22.05.2019