ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF WORLD FINANCIAL CRISIS IN THE ACCOUNTING AND INFORMATION SYSTEM OF THE CONTROL OF MONEY FLOW MOVEMENTS

Author

, Ph. D., (Money, finances and credit), Head of the Department Accounting and Taxation, Ukraine, Kharkiv
, Ph. D., (Money, finances and credit), Associate Professor, Ukraine, Kharkiv

In heading

Economic theory;

Signed print

10.06.2019

Issues number

2019 - № 2 (37)

Page

28-47

Type of articles

Scientific article

Code UDK

657:339.9

ISSN print

2411-5584

Abstract

The influence of the information formed in the accounting system on the state of the world economy is investigated. System determinants of world financial crises are considered. The differences of accounting and information provision of cash flow regulation in the mechanisms of formation of financial crises of the end of XX – beginning of the XXI century in the countries are presented. The sequence of development of financial risk in the state on the basis of the “effect of the infection of the economy” is considered. The main elements of the theory of crisis management of cash flow are analyzed and the differences between turnover and turnover are revealed.

Keywords

global financial crises, derivative financial instruments, accounting and information provision of anti-crisis regulation of cash flows, financial risks, “the effect of the infection of the economy”.

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

28-47

Bibliography

1. Piskunov, R. O. (2013). Rehuliuvannia rukhu hroshovykh potokiv v systemi upravlinnia finansovymy ryzykamy [Regulation of cash flow movements in the system of financial risk management]. (PhD thesis). Kharkiv [in Ukrainian].
2. Lobanov, A. A., & Chugunova, A. V. (2009). Entsiklopediya finansovogo riskmenedzhmenta [Financial risk management encyclopedia]. Moskva: Alpina Biznes Buks [in Russian].
3. Maler, G. (1996). Proizvodnye finansovye instrumenty: pribyli i ubytki [Derivative financial instruments: gains and losses]. Moskva: INFRA −M [in Russian].
4. Vasiurenko, O. V. (2010). Modeli otsinky bankivskoi diialnosti dlia zabezpechennia stabilnosti bankivskoi systemy [Models of assessment of banking activities to ensure the stability of the banking system]. Kyiv: UABS NBU [in Ukrainian].
5. Dubnickiy, V. Yu., Piskunov, R. A., & Taraskina, N. V. (2012). Geometricheskij analiz stranovyh riskov [Geometrical analysis of country risks]. Biznes-inform – Business Inform, 2. Retrieved from http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-2_0‑pages-31_34. pdf [in Russian].
6. Azarenkova, H. M. (2009). Menedzhment finansovykh potokiv ekonomichnykh ahentiv [Management of financial flows of economic agents]. Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].
7. Blank, I. A. (2002). Upravleniye denezhnymi potokami [Cash flow management]. Kiev: Nika-Centr [in Russian].
8. Gradov, A. P., & Kuzina, B. I. (1996). Strategiya i taktika antikrizisnogo upravleniya firmoy [Strategy and tactics of company crisis management]. Sankt-Peterburg: Spets. lit-ra [in Russian].
9. Cherep, A. V., Lepokhin, O. V., & Lepokhina-Taberko, I. O. (2010). Restrukturyzatsiia systemy upravlinnia promyslovykh pidpryiemstv [Restructuring of industrial enterprises management system]. Zaporizhzhia: Vyd-vo KPU [in Ukrainian].
10. Smovzhenko, T. S., Trydid, O. M., & Vovk, V. Ya. (2008). Antykryzove upravlinnia stratehichnym rozvytkom banku [Anticrisis management of the bank’s strategic development]. Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].
11. Baranovskyi, O. I. (2009). Finansovi kryzy: peredumovy, naslidky i shliakhy zapobihannia [Financial Crises: Preconditions, Implications and Ways of Prevention]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.‑ekon. un-t [in Ukrainian].
12. McCracken, J. (2008, December 29). Lehman’s Chaotic Bankruptcy Filing Destroyed Billions in Value. THE WALL STREET JOURNAL. Retrieved from https://www.wsj.com/articles/SB123050916770038267
13. Chzhan, D., & Sosnickaya, O. (2010). Dva goda posle bankrotstva Lehman Brothers: kakie vyvody sdelali finansisty [Two years after the bankruptcy of Lehman Brothers: what conclusions did the financiers]. Made of minds. Retrieved from http://www.dwworld.de/dw/article/0,,6004519,00. html [in Russian].
14. Moskalenko, O. V., & Piskunov, R. O. (2014). Elementy teorii upravlinnia v systemi oblikovoho zabezpechennia banku [Theory management’s elements in the system of regional security bank]. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy» – Collection of scientific papers «Problems and prospects of development of the banking system», 40, 192–199 [in Ukrainian].
15. Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom: Zakon Ukrainy vid 14.05.1992. 2343‑XII [On restoration of the debtor’s solvency or recognition of it as a bankrupt Law of Ukraine dated May 14, 1992. 2343‑XII]. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 31, art. 440. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343–12 [in Ukrainian]
16. Ukrainskij biznes resurs (2010, August 27). Ukraine nuzhna strategija pered krizisom [Ukraine needs a strategy before the crisis]. Retrieved from http://domik.ua/novosti/ukraine-nuzhna-strategiya-pered-krizisom-n100514. html [in Russian].
17. International Monetary Fund (2016, July 20). Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity. Retrieved from http://www.imf.org /external/np/sta/ir/IRProcessWeb/ colist. aspx.
18. Yermoshkina, O. V. (2008). Osoblyvosti upravlinnia finansovymy potokamy velykykh intehrovanykh struktur v umovakh hlobalizatsii ekonomichnykh yavyshch [Features of financial flows management of large integrated structures in the conditions of economic phenomena globalization]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2 (14), 52–57 [in Ukrainian].
19. Berdar, M. M. (2009). Systemnyi pidkhid do vyznachennia osnovnykh elementiv upravlinnia finansovymy potokamy pidpryiemstva. [System approach to determining the main elements of enterprises financial flows management]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky – Theoretical and Applied Economics Issues, 20, 154–160 [in Ukrainian].
20. Teremko, V. I., Havrylyshyn, B. H., & Mochernyi, S. V. (Eds). (2002). Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia]. Kyiv: Vyd. tsentr «Akademiia», Vol. 3 [in Ukrainian].
21. Rayzberg, B. A. (1999). Sovremennyj jekonomicheskij slovar [Modern economic dictionary]. Moskva: INFRA-M [in Russian].
22. Azimov, K. A. (2007). Bolshaya ekonomicheskaya entsiklopediya [Big economic encyclopedia]. Moskva: Eksmo [in Russian].
23. Azriliyan, A. N. (2008). Bolshoy ekonomicheskiy slovar [Large economic dictionary]. Moskva: In-t novoy ekonomiki [in Russian].
24. Zahorodnii, A. H., & Vozniuk, H. L. (2007). Finansovo-ekonomichnyi slovnyk [Financial-economic dictionary]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian]
25. Borisov, A. B. (2005). Bolshoy entsiklopedicheskiy slovar [Great encyclopedic dictionary]. Moskva: Knizhnyiy mir [in Russian].
26. Prohorova, A. M. (Eds.) (1989). Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar [Soviet Encyclopedic Dictionary]. Moskva: Sov. entsiklopediya [in Russian].
27. Burtseva, V. V., & Semenova, N. M. (Eds). (2003). Slovar inostrannyih slov: svyishe 21000 slov [Dictionary of foreign words: over 21,000 words]. Moskva: Rus. yazyik. Media [in Russian].
28. Hladunskyi, N. V. (2011). Systemnyi pidkhid do rozroblennia i pryiniattia upravlinskoho rishennia (lohiko-pedahohichni aspekty) [System approach to the development and adoption of managerial decision (logical and pedagogical aspects)]. Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].
29. Teremko, V. I., Havrylyshyn, B. H., & Mochernyi, S. V. (Eds). (2000). Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia]. Kyiv: Vyd. tsentr «Akademiia», T. 1 [in Ukrainian].
30. Elektronnyi slovnyk [Electronic vocabulary]. (n. d.). Retrieved April 01, 2019, from https://www.slovnyk.ua/index. php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3 [in Ukrainian].
31. Elektronnyi slovnyk [Electronic vocabulary]. (n. d.). Retrieved April 01, 2019, from http://mirslovarei.com/content_biz/Oborot-8701.html.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2019-37-2-28

19.05.2019