АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНАНТ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ У СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування, Україна, м. Харків
, кандидат економічних наук, доцент, Україна, м. Харків

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

10.06.2019

Номер випуску

2019 - № 2 (37)

Cторінка

28-47

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

657:339.9

ISSN print

2411-5584

Анотація

Досліджено вплив інформації, сформованої в системі бухгалтерського обліку, на стан світової економіки. Розглянуто системні детермінанти світових фінансових криз. Наведено відмінності обліково-інформаційного забезпечення регулювання руху грошових потоків у механізмах формування фінансових криз кінця XX – початку XXI ст. Розглянуто послідовність розвитку фінансового ризику в державі на основі «ефекту зараження економіки». Проаналізовано основні елементи теорії антикризового регулювання руху грошових потоків та розкрито відмінності між обігом і оборотом.

Ключові слова

світові фінансові кризи, похідні фінансові інструменти, обліково-інформаційне забезпечення антикризового регулювання руху грошових потоків, фінансові ризики, «ефект зараження економіки».

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

28-47

Список літератури

1. Піскунов Р. О. Регулювання руху грошових потоків в системі управління фінансовими ризиками: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / ХННІ ДВНЗ «УБС». Харків, 2013. 276 с.
2. Лобанов А. А., Чугунова А. В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2009. 932 с.
3. Малер Г. Производные финансовые инструменты: прибыли и убытки: пер. с нем. Москва: ИНФРА−М, 1996. 160 с.
4. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / О. В. Васюренко та ін. Київ: УАБС НБУ, 2010. 294 с. Закінчення табл. 2
5. Дубницкий В. Ю., Пискунов Р. А., Тараскина Н. В. Геометрический анализ страновых рисков. Бізнес-інформ. 2012. № 2. С. 31–34.
6. Азаренкова Г. М. Менеджмент фінансових потоків економічних агентів: монографія. Київ: УБС НБУ, 2009. 335 с.
7. Бланк И. А. Управление денежными потоками: монография. Киев: Ника-Центр, 2002. 735 с.
8. Градов А. П., Кузина Б. И. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой: монография. Санкт-Петербург: Спец. лит., 1996. 510 с.
9. Череп А. В., Лепьохін О. В., Лепьохіна-Таберко І. О. Реструктуризація системи управління промислових підприємств: монографія. Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010. 396 с.
10. Смовженко Т. С., Тридід О. М., Вовк В. Я. Антикризове управління стратегічним розвитком банку: монографія. Київ: УБС НБУ, 2008. 473 с.
11. Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання: монографія. Київ: Київ. нац. торг.‑екон. ун-т, 2009. 754 с.
12. McCracken J. Lehman’s Chaotic Bankruptcy Filing Destroyed Billions in Value. THE WALL STREET JOURNAL. 2008. Dec. 29. URL: https://www.wsj.com/articles/SB123050916770038267 (дата звернення: 01.04.2019).
13. Чжан Д., Сосницкая О. Два года после банкротства Lehman Brothers: какие выводы сделали финансисты. Made of minds: веб-сайт. URL: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6004519,00.html (дата звернення: 01.04.2019).
14. Москаленко О. В., Піскунов Р. О. Елементи теорії управління в системі облікового забезпечення банку. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи: зб. наук. пр. 2014. Вип. 40. С. 192–199.
15. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343‑XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 31. ст. 440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343–12 (дата звернення: 01.04.2019).
16. Украине нужна стратегия перед кризисом. Украинский бизнес ресурс. 27.08.2010. URL: http://domik.ua/novosti/ukraine-nuzhna-strategiya-pered-krizisom-n100514.html (дата звернення: 01.04.2019).
17. Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity. International Monetary Fund. 2016. URL: http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/colist. aspx (дата звернення: 01.04.2019).
18. Єрмошкіна О. В. Особливості управління фінансовими потоками великих інтегрованих структур в умовах глобалізації економічних явищ. Вісник економічної науки України. 2008. № 2 (14). С. 52–57.
19. Бердар М. М. Системний підхід до визначення основних елементів управління фінансовими потоками підприємства. Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. 2009. Вип. 20. С. 154–160.
20. Економічна енциклопедія: у 3 т. / редкол.: В. І. Теремко (кер. пр.), Б. Г. Гаврилишин (голова), С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Вид. центр «Академія», 2002. Т. 3. 952 с.
21. Современный экономический словарь / сост. Б. А. Райзберг и др. Москва: ИНФРА-М, 1999. 479 с.
22. Большая экономическая энциклопедия / К. А. Азимов и др. Москва: Эксмо, 2007. 816 с.
23. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. Москва: Ин-т новой экономики, 2008. 1472 с.
24. Фінансово-економічний словник / уклад. А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. Київ: Знання, 2007. 1072 с.
25. Большой энциклопедический словарь / А. Б. Борисов. Москва: Кн. мир, 2005. 896 с.
26. Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. Москва: сов. энцикл., 1989. 1632 с.
27. Словарь иностранных слов: свыше 21000 слов / под ред. В. В. Бурцева, Н. М. Семенова. Москва: Рус. яз.: Медиа, 2003. 817 c.
28. Гладунський Н. В. Системний підхід до розроблення і прийняття управлінського рішення (логіко-педагогічні аспекти): монографія. Київ: УБС НБУ, 2011. 207 с.
29. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 2 / [редкол.: В. І. Теремко (кер. пр.), Б. Г. Гаврилишин (голова), С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. Київ: Вид. центр «Академія», 2001. 848 с.
30. Електронний словник. URL: https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE % D0%B1%D1%96%D0%B3 (дата звернення: 01.04.2019).
31. Електронний словник. URL: http://mirslovarei.com/content_biz/Oborot-8701.html (дата звернення: 01.04.2019).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-37-2-28

19.05.2019