ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА В УКРАИНЕ: ЛОГИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Автор

, доктор экономических наук, профессор, Киев, Панаса Мирного, 26
, доктор экономических наук, профессор, Харьков, Пушкинская, 77

В рубрике

Экономическая теория;

Подписано в печать

22.02.2019

Номер выпуска

2019 - № 1 (36)

Страница

11-26

Тип статьи

Научная статья

Код УДК

330.338.124.4

ISSN print

2411-5584

Аннотация

В статье раскрыты логико-исторические основания современного кризиса и особенности его проявления в Украине, обоснованы базовые подходы к поиску путей выхода из кризиса и намечены направления коррекций налоговой, денежно-кредитной политики и преодоления структурных деформаций.

Ключевые слова

кризис, логико-историческая методология, совместно-разделенные отношения, экономические противоречия, структурные деформации и реформы, налоговая система, денежно-кредитная политика.

Рецензент

Внешний рецензент

Статья в PDF

11-26

Список литературы

Dementev, V. V. (2012). Instituty, povedeniye, vlast [Institutions, behavior, power]. Donetsk: GVUZ «Donetskiy natsionalnyiy tehnicheskiy universitet» [in Ukrainian].
Grinberg, R. S., & Rubinshteyn, A. Ya. (2013). Individuum & gosudarstvo: ekonomicheskaya dilemma [Individual & State: Economic Dilemma]. Moskva: Ves mir [in Russian].
Gritsenko, A. (2014). Institutsionalnaya politicheskaya ekonomiya: predmet, metodologiya, soderzhanie [Institutional political economy: subject, methodology, content]. LAP LAMBERT Academic Publishing [in Russian].
Gritsenko, A. A. (Ed.). (2008). Institutsionalnaya arhitektonika i dinamika ekonomicheskih preobrazovaniy [Institutional Architectonics and Dynamics of Economic Transformations]. Harkov: Fort [in Russian].
Gritsenko, A. A. (Ed.). (2013). Ierarhiya i seti v institutsionalnoy arhitektonike ekonomicheskih system [Hierarchy and networks in the institutional architectonics of economic systems]. Kiev, NAN Ukrainyi, In-t ekon. i prognozirov. [in Russian].
Halchynskyi, A. S. (2014). Konverhentnyi rynok – metodolohiia perspektyvy [Convergent Market – Perspectives Methodology]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 1, 4–20 [in Ukrainian].
Heiets, V. M. (2009). Suspilstvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku [Society, state, economics: phenomenology of interaction and development]. Kyiv: NAN Ukrainy; In-t ekon. ta prohnozuv [in Ukrainian].
Heiets, V. M. (2013). Yake maibutnie u sotsialnoi derzhavy? [What is the future of a social state?]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 7, 4–20 [in Ukrainian].
Heiets, V. M., & Hrytsenko, A. A. (2013). Vykhid z kryzy (rozdumy nad aktualnym u zviazku z prochytanym) [Out of the crisis (reflection on the actual in connection with the read)]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 6, 4–19 [in Ukrainian].
Hrytsenko, A. (2014). Systemna kryza yak naslidok bazovoi destruktsii ekonomiky Ukrainy i shliakhy yii podolannia [Systemic crisis as a consequence of the basic destruction of Ukraine’s economy and ways to overcome it]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 5 (219) [in Ukrainian].
Kisterskyi, L. L. (2014). U poshukakh vykhodu z kryzy: Bibliia ochyma ekonomista [In search of a way out of the crisis: The Bible in the eyes of an economist]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 1, 21–32 [in Ukrainian].
Kolodko, Hzhehozh V. (2013). Novyi Prahmatyzm, abo ekonomika pomirnosti [New Pragmatism, or Economy of Moderation]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 11, 4–12 [in Ukrainian].
Kovalchuk, T. T. (2014). SOS – v Ukraini neokolonialna model valiutnoi polityky [SOS – a neocolonial model of currency policy in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10, 4–13 [in Ukrainian].
Krychevska, T. O. (2014). Mozhlyvosti pidvyshchennia efektyvnosti hroshovo-kredytnoho stymuliuvannia ekonomiky (dosvid Brazylskoho banku rozvytku) [Possibilities of increasing the efficiency of monetary and economic stimulation of the economy (experience of the Brazilian Development Bank)]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 3, 4–19 [in Ukrainian].
Moskalenko, O. M. (2014). Vyperedzhaiuchyi ekonomichnyi rozvytok: teoretykoinstytutsionalni zasady i problemy realizatsii v Ukraini [Advancing economic development: theoretical and institutional principles and problems of realization in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 8, 4–18 [in Ukrainian].
Nort, D., Uollis, D., & Vayngast, B. (2011). Nasiliye i sotsialnyye poryadki. Kontseptualnyye ramki dlya interpretatsii pismennoy istorii chelovechestva [Violence and social order. Conceptual framework for the interpretation of the written history of mankind]. Moskva: Izd-vo Instituta Gaydara [in Russian].
Onyshchenko, V. P. (2014). Ontolohichnyi kontekst ekonomichnoi kryzy [The Ontological Context of the Economic Crisis]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 4, 4–17 [in Ukrainian].
Podliesna, V. H. (2014). Tsyklichnist u rozghortanni ta podolanni ekonomichnykh kryz [Cycle in the Deployment and Overcoming of Economic Crises]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 9, 4–18 [in Ukrainian].
Riazanov, V. T. (2014). Ekonomichna polityka pislia kryzy: chy stane vona znovu keinsianskoiu? [Economic policy after the crisis: will it become Keynesian again?]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 5, 4–27 [in Ukrainian].
Sharov, O. M. (2014). Vykhid z kryzy: uroky «planu Marshalla» ta perspektyvy dlia Ukrainy [Out of the crisis: Lessons from the «Marshall Plan» and Perspectives for Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 12 [in Ukrainian].
Tarasevych, V. M. (2013). Pro oriientyry i napriamy vykhodu z kryzy [About the landmarks and directions of the crisis]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 9, 4–17 [in Ukrainian].
U poshukakh vykhodu na traiektoriiu staloho ekonomichnoho zrostannia (materialy kolektyvnoho obhovorennia) [In search of a trajectory of sustainable economic growth (materials of collective discussion)]. (2014). Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 7, 4–26 [in Ukrainian].
Unkovska, T. Ye., & Demchuk, N. I. (2013). Chy mozhlyve ekonomichne dyvo v Ukraini? [Is there an economic miracle in Ukraine?]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 12, 4–21 [in Ukrainian].
Yaremenko, O. L., & Dmytrenko, O. V. (2014). Instytutsiini efekty netradytsiinoi hroshovokredytnoi polityky: postupova adaptatsiia abo finansova synhuliarnist? [Institutional Effects of Non-traditional Monetary Policy: Gradual Adaptation or Financial Singularity?]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2, 4–15 [in Ukrainian].
Yeshchenko, P. S. (2013). Ekonomichne zrostannia bez rozvytku: prychyny i shliakhy innovatsiinoho peretvorennia ekonomiky [Economic growth without development: causes and ways of innovative transformation of economy]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10, 4–20 [in Ukrainian].
Yeshchenko, P. S. (2014). Svitu potriben novyi vektor rozvytku: vid bubbleeconomics – do ekonomiky liudyny [The world needs a new vector of development: from bubbleeconomics – to the human economy]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 6, 4–22 [in Ukrainian].
Zvieriakov, M. I. (2013). U poshukakh vykhodu z kryzy [In search of a way out of the crisis]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 8, 4–21 [in Ukrainian].

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-36-1-11

CC BYЭта работа лицензирована Creative Commons –Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

 

Эта запись также доступна на: Английский, Украинский

18.02.2019