НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЦІННІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЙОГО НОРМ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Ірпінь, вул. Університетська, 31,

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Signed print

22.02.2019

Issues number

2019 - № 1 (36)

Page

121-135

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

349.2

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті наголошується, що соціальне призначення трудового права це орієнтація його норм на пріоритет природних трудових та фундаментальних соціальних прав працівників. Виділено теоретичні і практичні проблеми реалізації соціального призначення трудового права, та забезпечення трудових прав і законних інте-ресів працівників в Україні. Висвітлюються договірні форми та способи реалізації соціального призначення трудового права.

Keywords

соціальне призначення трудового права, трудові права, право на працю, трудові відносини, колективні угоди і договори

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

121-135

Bibliography

1. Іншин М. І., Щербина В. І. Ідеологічні основи сучасного трудового права України: монографія. Харків: Діса плюс, 2016. 328 с.
2. Костюченко О. Є. Соціальне призначення трудового права: проблеми теорії та практики: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2018. 40 с.
3. Процевський О. І. Методологічні засади трудового права: монографія. Харків: ХНАДУ, 2014. 260 с.
4. Гетьманцева Н. Д. Правове регулювання трудових відносин у сучасних умовах господарювання: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05. Чернівці, 2015. 481 с.
5. Чанишева Г. І., Римар Б. А. Види трудового договору за законодавством України. Одеса: Фенікс, 2011. 176 с.
6. Конвенція № 181 про приватні агентства зайнятості 1997 р. Конвенції та Рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965–1999 рр. 2‑ге вид. Т. ІІ. Женева: Міжнародне бюро праці, 2001. С. 1519–1525.
7. Рекомендація № 188 про приватні агентства зайнятості 1997 р. Конвенції та Рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965–1999 рр. 2‑ге вид. Т. ІІ. Женева: Міжнар. бюро праці, 2001. С. 1526–1528.
8. Занфірова Т. А. Свобода праці в трудовому праві України: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2017. 499 с.
9. Проект Трудового кодексу України від 26.12.2014, реєстр. № 1658. URL: http://w1. c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=53221 (дата звернення: 07.12.2018).
10. Таль Л. С. Трудовой договор: цивилистическое исследование. Москва: Статут, 2006. 539 с.
11. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. Офіційний вісник України. 2008. № 93. Ст. 3103.
12. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 07.12.2018).
13. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 07.12.2018).
14. Конвенція № 154 про сприяння колективним переговорам 1981 р. Конвенції та Рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965–1999 рр. Т. ІІ. 2‑ге вид. Женева: Міжнар. бюро праці, 2001. С. 1180–1183.
15. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996. Офіційний вісник України. 2006. № 40. Ст. 2660.
16. The Community Charter of Fundamental Social Rights for Workers 9 December 1989. Office for Official Publications of the European Communities. L – 2985. Luxembourg, 1990. 12 р.
17. Феськов М. М. Європейська соціальна хартія (переглянута) і трудове законодавство України: питання адаптації: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Одеса, 2002. 202 с.
18. Прилипко С. М., Ярошенко О. М., Клименчук Н. М. Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку): монографія. Харків: Видавництво «ФІНН», 2011. 256 с.
19. Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України від 21.12.2016 № 1801‑ІІI. Офіційний вісник України. 2016. № 101. Ст. 3291.
20. Генеральна угода на 2016–2017 роки про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від 23.08.2016. Урядовий кур’єр. 2016. 14 верес. (№ 172).

Code DOI

10.31359/2411-5584-2019-36-1-121

14.02.2019