ESTABLISHING ADMINISTRATIVE JURISDICTION OF RELATIONS ON PUBLIC PROPERTY: INFLUENCE OF LEGAL REGIME

Author

, PhD (Law), Associate Professor, Associate Professor of the Administrative Law Department , Ukraine, Kyiv

In heading

Law;

Signed print

12.03.2019

Issues number

2019 - № 1 (36)

Page

136-158

Type of articles

Scientific article

Code UDK

342.922:351.71

ISSN print

2411-5584

Abstract

The article proposes approaches to ensuring the unity of legal positions regarding the assignment of public-law disputes on public property to administrative jurisdiction through the paradigm of judicial hermeneutics. The author reveals peculiarities and criteria of the administrative jurisdiction of the disputes on public property, taking into account the practice of the European Court of Human Rights regarding the determination of jurisdictional boundaries.

Keywords

public property, legal regime, public interest, legal relationship, administrative jurisdiction, legal dispute

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

136-158

Bibliography

1. Alekseev, S. S. (1995). Teoriya prava [Theory of Law]. Moskva: Izdatelstvo BEK [in Russian].
2. Alekseev, S. S. (1999). Pravo: azbuka – teoriya – filosofiya: opyit kompleksnogo issledovaniya [Law: Hornbook – Theory – Philosophy: The Experience of Integrated Research]. Moscow: Status [in Russian].
3. Kosse, D. D. (2010). Pravovyi rezhym ta mekhanizm pravovoho rehuliuvannia: oznaky ta spivvidnoshennia [Legal Regime and Mechanism of Legal Regulation: Signs and Relationships]. Retrieved from
ttp://radnuk.info/statti/249‑tioriua-gov/3468‑2010‑01‑20‑23‑17‑44. html [in Ukrainian].
4. Kosse, D. D. (2010). Znachennia ta sutnist pravovoho rezhymu v pravovii systemi Ukrainy [The Meaning and Essence of the Legal Regime in the Legal System of Ukraine]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava – Journal of the Kyiv University of Law, 2, 25–29 [in Ukrainian].
5. Matuzov, N. I. (1997) Politiko-pravovyie rezhimyi: aktualnyie aspektyi [Political Legal Regimes: Current Issues]. Obschestvennyie nauki i sovremennost – Social sciences and modernity, 1, 64–69 [in Russian].
6. Bytiak, Yu. P., Harashchuk, V. M., & Bohutskyi, V. V. (2010). Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative Law of Ukraine]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
7. Konstantinov, S. (2010). Pryntsypy oskarzhennia postanov u spravakh pro administratyvni pravoporushennia [Principles of appeal of decisions in cases of administrative violations]. Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Public Prosecutor of Ukraine, 4, 82–86. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2010_4_17 [in Ukrainian].
8. Tihomirov, Yu. A. (1995). Publichnoe pravo [Public law]. Moskva: Izdatelstvo BEK [in Russian].
9. Tihomirov, Yu. A. (2001). Administrativnoe pravo i process: polnyj kurs [Administrative Law and Process: Full Course]. Moscow: Izd-o g-na Tihomirova M. Yu. [in Russian].
10. Bevzenko, V. M. (2018). Administratyvna yurysdyktsiia ta Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy u redaktsii 2017 r.: rozviazannia problemy po-novomu chy nepodolani vyklyky mynuloho? [Administrative Jurisdiction and the Code of Administrative Justice of Ukraine in the Wording of 2017: Solving the Problem in a
New or Incompressible Challenges to the Past?]. Рravo Ukrainy – Law of Ukraine, 2: Novely Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta problemni aspekty praktyky yikh realizatsii – Novels of the Code of Administrative Justice of Ukraine and Problematic Issues of the Practice of Their Implementation, 11–25 [in Ukrainian].
11. Bevzenko, V. M. (2005). Upravlinnia pryrodno-zapovidnym fondom Ukrainy (orhanizatsiino-pravovi pytannia) [Governance of the Nature Reserve Fund of Ukraine (Organizational and Legal Issues)]. Kherson: Ailant [in Ukrainian].
12. Harahata, K. O. (2011). Pravova pryroda ta pidvidomchist sporiv shchodo oskarzhennia rishen, dii chy bezdiialnosti subiektiv derzhavnoi reiestratsii mainovykh prav fizychnykh i yurydychnykh osib [Legal nature and jurisdiction of disputes concerning the appeal of decisions, actions or inactivity of entities of state registration of property rights of
individuals and legal entitie]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy – Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine, 6, 79–85. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2011_6_13 [in Ukrainian].
13. Kuibida, R. (2013). Administratyvnyi dohovir u praktytsi yevropeiskykh krain [Administrative contract in the practice of European countries]. Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy – The Word of the National School of Judges of Ukraine, 2, 176–183. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2013_2_24 [in Ukrainian].
14. Lukach, I. (2012). Klasyfikatsiia zasobiv rehuliuiuchoho vplyvu derzhavy na zdiisnennia korporatyvnykh prav [Classification of means of regulatory influence of the state on the exercise of corporate rights]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky – Bulletin of the Taras Shevchenko National
University of Kyiv. Law Sciences, 93, 46–52. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2012_93_15 [in Ukrainian].
15. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen chastyny pershoi statti 143 Konstytutsii Ukrainy, punktiv «a», «b», «c», «g» statti 12 Zemelnoho kodeksu Ukrainy, punktu 1 chastyny pershoi statti 17 Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy vid 01.04.2010. 10‑rp/2010 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of the Higher Administrative Court of Ukraine concerning the official interpretation of the provisions of the first part of the Article 143 of the Constitution of Ukraine, points «a», «b», «c», «g» of the Article 12 of the Land Code of Ukraine, paragraph 1 of part one of the Article 17 of the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine dated April 1, 2010. 10‑рп/2010]. (2010). Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v010p710–10 [in Ukrainian].
16. Pro okremi pytannia yurysdyktsii administratyvnykh sudiv: Postanova Plenumu Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 20.05.2013. 8 [On Certain Issues of the Jurisdiction of Administrative Courts Resolution of the Plenum of the Supreme Administrative Court of Ukraine dated May 20, 2013. 8]. (2013). Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0008760–13 [in Ukrainian].
17. Ukhvala Hospodarskoho sudu Dnipropetrovskoi oblasti vid 26.12.2011 u spravi 28/5005/17477/2011 [Ruling of the Economic Court of Dnipropetrovsk region dated of December 26, 2011, case no. 28/5005/17477/2011]. (2011). Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20269461 [in Ukrainian].
18. Rishennia Hospodarskoho sudu Zakarpatskoi oblasti vid 08.02.2012 u spravi 5008/6/2012 [Decision of the the Economic Court of the Transcarpathian region dated of February 8, 2012, case no. 5008/6/2012]. (2012). Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21429862 [in Ukrainian].
19. Pro deiaki pytannia yurysdyktsii zahalnykh sudiv ta vyznachennia pidsudnosti tsyvilnykh sprav: Postanova Plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 01.03.2013. 3 [On Some Issues of the Jurisdiction of General Courts and Definition of Civil Matters]: Resolution of the Plenum of the
High Specialized Court of Ukraine for Consideration of Civil and Criminal Cases dated of March 1, 2013, no. 3]. (2013). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13/print1378843214057257 [in Ukrainian].
20. Perepelytsia, M. (2009). Publichnyi interes yak meta diialnosti subiektiv finansovoho prava [Public Interest as the Goal of the Activity of Subjects of Financial Law]. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy – Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 2, 112–119 [in Ukrainian].
21. Banchuk, O. A. (2008). Publichne i pryvatne pravo: istoriia ukrainskykh vchen i suchasnist [Public and Private Law: History of Ukrainian Doctrines and the Present]. Kyiv: Konus-Iu [in Ukrainian].
22. Zadyraka, N. Yu., & Barikova, A. A. (2014). Mekhanizm rozmezhuvannia pidvidomchosti zemelnykh sporiv mizh hospodarskymy ta administratyvnymy sudamy [The Mechanism of Delineating the Jurisdiction of Land Disputes between Economic and Administrative Courts]. Administratyvne pravo i protses – Administrative law and process, 1 (7), 148–156 [in Ukrainian].
23. Kryazhnov, A. V. (1999). Publichnyiy interes: ponyatie, vidyi i zaschita [Public Interest: Concept, Types and Protection]. Gosudarstvo i pravo – State and Law, 10, 91–99 [in Russian].
24. European Court of Human Rights (1999). Case «Yonghong v. Portugal»: decision of the European Court of Human Rights dated of November 25, 1999. Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search. aspx?i=001–5646# {«itemid»: [«001–5646»]}.1–61886»]}.
25. European Court of Human Rights (2004). Case «Ilaşcu and others v. Moldova and Russia»: decision of the European Court of Human Rights dated of July 8, 2004. Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search. aspx?i=001–61886#{«itemid»: [«001–61886»]}.
26. European Court of Human Rights (1998). Case «Affaire Parti Communiste Unifié de Turquie et autres c. Turquie»: decision of the European Court of Human Rights dated of January 30, 1998. Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001–62691# {«itemid»: [«001–62691»]} [in French].
27. Minka, T. P. (2012). Ontolohichna kharakterystyka pravovoho rezhymu [Ontological Characteristic of the Legal Regime]. Pravo i suspilstvo – Law and Society, 3, 123–127 [in Ukrainian].
28. Balamush, M. A. (2017). Mihratsiinyi rezhym v Ukraini [Migration Regime in Ukraine] (PhD thesis). Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia [in Ukrainian].
29. Popovchuk, S. K. (2013). Administratyvno-pravovi rezhymy v teorii administratyvnoho prava ta praktytsi diialnosti pravookhoronnykh orhaniv [Administrative Legal Regimes in Theory of Administrative Law and Practice of Law Enforcement Agencies] (PhD thesis). Lviv University of Business and Law, Lviv [in Ukrainian].
30. Holovko, L. O. (2012). Pravo korporatyvnoi vlasnosti v protsesakh suspilnoi transformatsii v Ukraini [The Law of Corporate Ownership in the Processes of Social Transformation in Ukraine]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr NUBiP Ukrainy [in Ukrainian].
31. Alekseev, S. S. (1989). Obshhie dozvolenija i obshhie zaprety v sovetskom prave [General Permissions and General Prohibitions in Soviet Law]. Moskva: Yurid. lit. [in Russian].
32. Sukhonos, V. V. (2005). Teoriia derzhavy i prava [Theory of State and Law]. Sumy: VTD «Universytetska knyha» [in Ukrainian].
33. Haidamaka, I. O. (2008). Pravovyi rezhym: poniattia ta vydy [Legal Regime: Concepts and Types]. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia – Public Construction and Local Self-Government, 15, 120–127 [in Ukrainian].
34. Dyugi, L. (1908). Konstitutsionnoe pravo: obschaya teoriya gosudarstva [Constitutional Law: General State Theory]. Moskva: Izdanie T-va I. D. Syitina [in Russian].
35. Smelianets, H. Ye. (2005). Pravovyi i derzhavnyi rezhymy: poniattia i spivvidnoshennia [Legal and State Regimes: Concept and Relation]. Aktualni problemy derzhavy i prava – Actual problems of state and law, 24, 283–286 [in Ukrainian].
36. Patsurkivskyi, Yu. (2013) Pravovyi rezhym vlasnosti: poniattia ta zmist [Legal Regime of Property: Concept and Content]. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti – Theory and practice of intellectual property, 6, 3–9 [in Ukrainian].
37. Isakov, V. B. (1980). Fakticheskiy sostav v mehanizme pravovogo regulirovaniya [Factual Composition in the Mechanism of Legal Regulation]. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta [in Russian].
38. Sokoliuk, Z. (2005). Teoriia politsii [Police Theory]. Hadyach: Vydavnytstvo «Hadyach» [in Ukrainian].
39. Zavhorodnia, V. M. (2012). Poniattia «administratyvno-pravovyi rezhym» u poniatiinomu aparati administratyvnoho prava [The Notion of «Administrative Legal Regime» in the Conceptual Apparatus of Administrative Law]. Pravovyi visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy – Legal Gazette of the Ukrainian Academy of Banking, 1 (6), 31–35 [in Ukrainian].
40. Semenikhin, I. V. (2009) Pravova doktryna: poniattia ta osoblyvosti [Legal Doctrine: Concept and Peculiarities]. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia – Public Construction and Local Self-Government, 18, 127–139 [in Ukrainian].
41. Tolstenko, V. L. (2014). Derzhavno-pravovyi rezhym i yoho rol u vyznachenni formy derzhavy [State Legal Regime and Its Role in Determining the State Form]. Naukovi pratsi MAUP – Scientific works of MAUP, 1, 115–121 [in Ukrainian].
42. Bahrah, D. N., Rossinskij, B. V., & Starilov, Ju. N. (2007). Administrativnoe pravo [Administrative Law]. 3‑d ed. Moskva: Norma [in Russian].
43. Vedel, Zh. (1973). Administrativnoe pravo Francii [French Administrative Law]. Moskva: Progress [in Russian].
44. Kivalov, S. V., & Bila, L. R. (2002). Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative Law of Ukraine]. 2‑nd ed. Odesa: Yuryd. lit. [in Ukrainian].
45. Averianov, V. B. (Ed.). (2004). Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs [Administrative Law of Ukraine. Academic Course]. Kyiv: Vydavnytstvo «Yurydychna dumka» [in Ukrainian].
46. Krestyaninov, A. A. (1999). Mesto tamozhennyh rezhimov v sisteme administrativnopravovyh rezhimov [Place of Customs Regimes in the System of Administrative Legal Regimes]. Problemi zakonnosti – Problems of legality, 37, 90–96 [in Russian].
47. Keliher, M. (2016). Li as Administrative Law: Political Stratification and the Construction of Qing Administrative Order in Seventeenth-Century China. Fudan Law Review, 3, 84–114.
48. Hofmann, H. (2008). Mapping the European Administrative Space. West European Politics, 31, 1–27.
49. Torma, A. (2011). The European administrative space (EAS). European Integration Studies, 9 (1), 149–161.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2019-36-1-136

14.02.2019